Concept strandbeleid

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis maakt bekend, dat bij haar besluit van 22 augustus 2023 alsmede bij het advies van de raadscommissie Ruimte/AB van 5 september 2023, het concept strandbeleid is vrijgegeven voor inspraak voor een periode van zes weken.

Concept (herzien) strandbeleid 

Het strand is belangrijk voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers. Het strandbeleid is herzien om enerzijds de kenmerken van ons strand en ons onderscheidend vermogen ten opzichten van andere kustregio’s te bewaken. Hiervoor is bijvoorbeeld op verschillende onderdelen opgenomen dat er geen uitbreiding meer plaatsvindt. Anderzijds is ook gekeken om het recreatieve gebruik van het strand mogelijk te blijven maken, omdat het strand zo’n grote rol uitmaakt van het toerisme als economische drager. Denk hierbij aan maatregelen omtrent het kustfietspad, zandsuppleties en strandposten. Het strandbeleid biedt de kaders om de kwaliteit van het strand en de voorzieningen te versterken en behouden.

Ter inzage en zienswijze 

Het concept strandbeleid ligt vanaf 13 september tot en met 25 oktober 2023 tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 in Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie opvragen. De stukken zijn ook in te zien via www.overheid.nl. U kunt gedurende deze periode (13 september tot en met 25 oktober 2023) een zienswijze indienen bij de gemeente door een brief te sturen die gericht is aan het college van burgemeester en wethouders. Ook kunt u uw zienswijze per mail indienen via info@gemeentesluis.nl. Een zienswijze is vormvrij, maar wij vragen u in elk geval om uw contactgegevens in uw zienswijze te vermelden.

Concept strandbeleid (PDF)

Voorlichting

De mededeling is terug te vinden op www.gemeentesluis.nl. Op deze website is eveneens een verwijzing te vinden naar de in deze mededeling aangehaalde documenten.