RMDO

De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling is een verbindend platform tussen de inwoners van de gemeente Sluis en het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de RMDO (voorheen RMO) in 2008 ingesteld op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Daarmee werd vorm en inhoud gegeven aan burgerparticipatie.

Taak RMDO

De RMDO heeft de taak het college van B&W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven. De RMDO geeft advies over onderwerpen die betrekking hebben op Zorg, Welzijn, Cultuur en de over de gevolgen en mogelijkheden van krimp (ontgroening, vergrijzing, demografische ontwikkelingen) in de gemeente Sluis.

Organisatie

De RMDO bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, secretaris en minimaal 5 leden. De RMDO is georganiseerd via Koepels:

  • Koepelorganisatie Zorg en Welzijn, die belangengroeperingen en burgers verenigt die zich richten op de zorg en het welzijn van burgers met een, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking dan wel met psychische of psychosociale problemen.
  • Koepelorganisatie Cultuur, die belangengroeperingen en burgers verenigt die werkzaam zijn op het brede terrein van Cultuur.
  • Koepelorganisatie Demografie die zich met deskundigen en betrokkenen richt op gevolgen en mogelijkheden van veranderde samenstelling van de bevolking in de gemeente Sluis.

De bevoegdheden, rechten en plichten van de RMDO zijn vastgelegd in de Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ontwikkeling Sluis 2008.

Website RMDO