Samenstelling en portefeuilleverdeling

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Het college draagt zorg voor onder andere het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten en het beheren van inkomsten en uitgaven. Ieder lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van het takenpakket. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Het college zetelt in Oostburg, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg. Het college is bereikbaar via 14 0117 of info@gemeentesluis.nl.

Volledig college

mr. M.M.D. (Marga) Vermue (burgemeester)

Vervanger: wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou

Burgemeester Marga Vermue

Portefeuilles
 • Openbare orde en Veiligheid (waaronder niet gesprongen explosieven, brandweer, politie)
 • Kabinetszaken
 • Internationale betrekkingen (o.a. GOS en Landschapspark Zwinstreek)
 • Burgerzaken / Verkiezingen
 • APV, drank en horeca, winkeltijden
 • Crisiscommunicatie
 • ICT
 • Architectuur dienstverlening (zoals kennisbank, doorontwikkeling e-dienstverlening)
 • Informatiebeveiliging
 • P&O (samen met wethouder Simons)
Bestuurlijke vertegenwoordigingen
 • Lid AB Veiligheidsregio Zeeland
 • Lid AB Veiligheidscollege Zeeland/West-Brabant
 • Lid GOS (grensoverschrijdende samenwerking)
 • Basisteam Politie
 • Districtscollege Politie
 • Voorzitter Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad
 • Lid Burgemeesterskring
 • Lid kerngroep OZO
 • Bestuurslid Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen
 • Voorzitter KNRM Breskens en Cadzand
 • Voorzitter DB VZG
 • Voorzitter AB VZG
 • Bestuurlijk trekker Mensenhandel Zeeland
 • Ambassadeur Alzheimer Zeeland
 • Bestuurslid Zeeuws archief (namens het Rijk)
 • OZO themaoverleg Bestuur en Financiën (samen met wethouder Simons)
 • Lid AB P10 (samen met wethouder Simons)
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad Zeeuwse Bibliotheek

 

M. (Marian) van Oostenbrugge-Bertou (wethouder Sluis Lokaal)

1e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Simons

Wethouder Marian van Oostenbrugge

Portefeuilles
 • Ruimtelijke ordening (waaronder VAWOZ)
 • Wonen en voorzieningen
  • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Planologie
  • GRP
  • Monumenten
  • Archeologie
  • Openbare ruimte (inclusief gemeentewerken)
  • Begraafplaatsen
 • Kust- en waterbeheer
 • Sport en sportaccommodaties

Kernwethouder voor Cadzand (en Cadzand-Bad), Nieuwvliet (en Nieuwvliet-Bad), Retranchement, Sint Kruis, Sluis (en Sint Anna ter Muiden).

Bestuurlijke vertegenwoordigingen
 • Secretaris Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad
 • Voorzitter ad hoc stuurgroep Gebiedscommissie
 • OZO themaoverleg Wonen en Voorzieningen: wonen en asielopvang
Projecten
 • Cadzand-Bad
 • Masterplan Nieuwvliet
 • Havengebied Breskens

 

C. (Chris) Simons (wethouder VVD)

2e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Van Oostenbrugge-Bertou

Wethouder Chris Simons

Portefeuilles
 • Economie
  • Recreatie & Toerisme
  • Toeristische verhuur 
  • Bedrijventerreinen, inclusief acquisitie
  • Landbouw
  • Visserij (inclusief vismijn)
  • MKB
  • Europese subsidies
  • Ondernemersklimaat, inclusief binnenstadmanagement
  • Ondernemersverenigingen en Ondernemersloket
  • Markten
  • P10
 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
 • Financiën
  • Financiën
  • Inkoop en aanbesteding
 • P&O (samen met de burgemeester)
  • Voorzitter Lokaal Overleg en woordvoerder
  • Bestuurscultuur
 • Vastgoed en grondbeleid
  • Openbare gebouwen
  • Archief

Kernwethouder voor Breskens, Hoofdplaat en Schoondijke.

Bestuurlijke vertegenwoordigingen
 • Lid Grensoverschrijdend Zwinregio-overleg
 • Lid AB P10 (samen met de burgemeester)
 • Lid AB Sabewa Zeeland
 • N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
 • GBE Aqua
 • ZEH (voorheen PZEM) 
 • Economische Impuls Zeeland 
 • Lid Overleggroep Marktzaken
 • Lid Stuurgroep OP Zuid
 • Lid stuurgroep Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, voor het onderdeel Economie
 • Lid Bestuurlijk platform Visserij 
 • Holding Zeeuwse Visveiling B.V.
 • OZO themaoverleg Economische versnelling en Toerisme
 • OZO themaoverleg Arbeidsmarkt en Participatie (samen met wethouder Van de Vijver-Van Deursen)
 • OZO themaoverleg Bestuur en Financiën (samen met de burgemeester)
Projecten
 • Rechtmatigheidsverantwoording

 

P.E.M. van de Vijver-van Deursen (wethouder CDA)

3e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Van Assche

Wethouder Patricia van de Vijver

Portefeuilles
 • Sociaal domein 
  • Inburgering
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Jeugdzorg
  • Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen + Zeeuwse Zorgcoalitie
  • Participatiewet (arbeidsbemiddeling, re-integratie, uitkeringen)
  • Minimabeleid
  • Wmo
  • Welzijn
  • Volksgezondheid
 • Cultuur
  • Musea
  • Theater
  • Bibliotheek

Kernwethouder voor Aardenburg (en Draaibrug), Eede en Zuidzande.

Bestuurlijke vertegenwoordigingen
 • Overleg schoolbesturen (Primair onderwijs)
 • Overleg schoolbesturen (Voortgezet onderwijs)
 • Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid AB GGD
 • College Zorg en Welzijn
 • Stuurgroep suïcidepreventie – jeugd en alcoholaanpak
 • Lid DB Dethon
 • Lid Stuurgroep Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, voor het onderdeel re-integratie
 • OZO themaoverleg Sociaal Domein 
 • OZO themaoverleg Arbeidsmarkt en Participatie (samen met wethouder Simons)
 • OZO themaoverleg Wonen en Voorzieningen: cultuur en leefbaarheid 
 • Raad van Toezicht T.F. Blankenfonds
 • Stuurgroep Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen
 • Stuurgroep Centrum Toptechniek
Projecten
 • Burgerparticipatie

 

B. Van Assche (wethouder projecten)

4e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Van de Vijver-van Deursen

Wethouder Ben van Assche

Portefeuilles
 • Mobiliteit
  • Vervoer en verkeer
  • Parkeren
  • CVV
 • Duurzaamheid
  • Energie
  • Klimaatbeleid (inclusief verduurzaming)
  • Klimaatadaptatie
  • Milieu (inclusief natuur en water), grondstoffen, afval 

Kernwethouder voor Oostburg, IJzendijke, Waterlandkerkje en Groede.

Bestuurlijke vertegenwoordigingen
 • OZO themaoverleg Mobiliteit 
 • OZO themaoverleg Klimaat, Energie en Milieu 
 • Lid KIMO
 • Lid Stuurgroep HUP Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid AB RUD
 • Lid AB OLAZ
 • Bestuurlijk Overleg Samenwerking Afvalketen Zeeland (BOSAZ)
 • Lid DB Samenwerkingsverband Collectief Vervoer
Projecten
 • Vitaal: Gebiedsontwikkeling Oostburg 
 • Vitaal: Gebiedsontwikkeling IJzendijke
 • Duurzaamheid
 • Mobiliteit

 

Coördinerend portefeuillehouder bij gezamenlijke portefeuilles

 • Subsidies: wethouder Simons
 • Burgerparticipatie: wethouder Van de Vijver-van Deursen 
 • Leefbaarheid: wethouder Van de Vijver-van Deursen
 • Communicatie, PR: burgemeester 
 • Dienstverlening (servicenormen en doorlooptijden): burgemeester en wethouder Simons (portefeuillehouders P&O)
 • Handhaving: burgemeester 
 • Juridische zaken, inclusief bezwaar en beroep: burgemeester

 

S.I. (Samira) de Kievit- Minnaert (gemeentesecretaris)

Vervanger: de heer P.J.H. Katsman

Gemeentesecretaris Samira de Kievit

Voor het uitvoeren van zijn taken wordt het college bijgestaan door de gemeentesecretaris. Zij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan.