Wet open overheid (Woo) verzoek indienen

Burgers hebben op grond van de Wet open overheid (Woo) recht op informatie over het bestuur van de overheid. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is. Daardoor krijgen burgers meer inzicht in het handelen van bijvoorbeeld de gemeente. En kunnen zij beter deelnemen aan de democratie en de besluitvorming. U kunt bij ons een Woo-verzoek doen.

Wat valt onder de Woo en wat niet?

De Woo onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid geeft de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via de gemeentelijke informatiepagina of de gemeentelijke website.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Woo-verzoek.

Niet alle overheidsinformatie kan openbaar worden gemaakt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld:

  • Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens.
  • Als openbaarmaking de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen aantast.
  • Documenten voor intern beraad. Dit voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad. 
Aan welke voorwaarden moet het verzoek voldoen?
  • Het verzoek mag geen onbegrensde verscheidenheid aan onderwerpen bevatten.
  • Het onderwerp moet gaan over bestuurszaken van de gemeente.
  • De gevraagde informatie moet beschikbaar zijn in documenten (op papier of digitaal).
Overheidsinformatie hergebruiken (Who)

Op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) kunt u vragen om overheidsinformatie te verstrekken. Dit kan voor commerciële of niet-commerciële doelen. U kunt de gegeven informatie combineren met andere informatie of data. Deze overheidsinformatie kan zo als basis dienen voor nieuwe producten en diensten, zoals apps, visualisaties en analyses.

Aanvraag

Let op: Een verzoek kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • over welk onderwerp het gaat.
  • welke documenten u wilt bekijken.
  • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

Uw digitaal Woo- of Who verzoek kunt u sturen naar info@gemeentesluis.nl.

Uw schriftelijk Woo- of Who-verzoek kunt u sturen naar: 
Gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA Oostburg

De beslissing op een Woo- of Who-verzoek nemen wij zo spoedig mogelijk in behandeling. U krijgt binnen vier weken bericht. De gemeente kan deze termijn met twee weken verlengen.