Uw mening geven

U kunt als inwoner per e-mail of brief uw mening geven over een onderwerp, of inspreken tijdens een commissievergadering. Op deze manier kunt u de gemeenteraad of de commissie uw mening geven over een onderwerp.

Schriftelijk uw mening geven

U kunt de raad een brief schrijven of een e-mail sturen.

Postbus 27
4500 AA Oostburg

Wat u moet weten

  • De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website.

Uw mening geven via inspreekrecht

U kunt ook mondeling uw mening geven tijdens commissievergaderingen. Dat moet dan wel over een onderwerp zijn dat op de agenda staat. U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. Als er daarna nog vragen zijn, mag u daar nog antwoord op geven.

Tijdens de besluitvormende raadsvergaderingen is er in principe geen gelegenheid om in te spreken.

Aanmelden

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken dient dit ten laatste 12 uur voor aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier te melden (artikel 17, lid 3, Verordening op de raadscommissies).

U kunt zich aanmelden bij de griffier via een e-mail aan griffiersbureau@gemeentesluis.nl of door te bellen naar 14 0117.