Gemeenteraad en commissies

Gemeenteraad portret

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke rollen:

 • Vertegenwoordigende rol: raadsleden treden op namens de inwoners.
 • Kaderstellende rol: raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente.
  Vaak gaat het over onderwerpen die veel bewoners aangaan zoals wonen en werken, fietspaden en wegen en sociale zaken.
  De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting).
  Ook neemt de gemeenteraad besluiten over gemeentelijke wetten (verordeningen).
 • Controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert. 

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad, maar is geen lid van de gemeenteraad zelf.
De leden van de gemeenteraad worden voor vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente.
De gemeenteraad wordt bijgestaan door de raadsgriffier.

Raad en commissies

De gemeente Sluis heeft 2 raadscommissies:

 • Samenleving / Middelen
 • Ruimte / Algemeen bestuur

Elke commissie houdt zich bezig met meerdere beleidsterreinen.
De commissie bespreekt de voorstellen van het college, voordat ze in de gemeenteraad aan de orde komen.
In de besluitvormende raadsvergadering worden de besluiten genomen. 

Commissie Samenleving/Middelen

Voorzitter: mevr. P.E.M. van de Vijver-van Deursen, wnd. voorzitter dhr. L.H. van den Broecke.

Leden:

 • Dhr. L. Kamphuis (fractie CDA).
 • Dhr. R. du Fossé (fractie VVD).
 • Mevr. L.E. Flikweert (fractie Onafhankelijk West).
 • Mevr. J.A. Kramer (fractie PvdA).
 • Dhr. D.C. (Dick) van Heijst (fractie SP).
 • Dhr. J.A. Puyenbroek (fractie GroenLinks).
 • Mevr. C.E.B. Tanghe (fractie Lokale Partij Sluis).
 • Mevr. M.E. Carels-Steenbergen (fractie D&T).

Commissiegriffier: mevr. Y. van Hurck, wnd. dhr. mr. P.T.G. Claeijs.

De raadscommissie Samenleving/Middelen adviseert en overlegt in het bijzonder over de volgende onderwerpen:

 • WMO
 • Sociale Zaken
 • Onderwijs en volwasseneducatie
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Ouderenzorg
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Bevolking
 • Cultuur
 • Sport- en sportaccommodaties
 • Stads en dorpsraden
 • Budgetcyclus
 • Automatisering
 • Subsidies
 • Economische zaken
 • Eigendomsaangelegenheden
 • Personeelszaken en organisatie
 • Openbare werken

Commissie Ruimte/AB

Voorzitter: dhr. R.P. Evers, wnd. voorzitter dhr. A.H.M. Scheppers.

Leden:

 • Dhr. J.A. Quaak (fractie CDA).
 • Dhr. P.A.J.C. Thomaes (fractie VVD).
 • Dhr. S.J Keijmel (fractie Onafhankelijk West).
 • Mevr. M. van Oostenbrugge-Bertou (fractie Lokale Partij Sluis).
 • Dhr. A.H.M. Scheppers (fractie D&T).
 • Dhr. J. Elfrink (fractie PvdA).
 • Dhr. R.L. Eversdijk (fractie SP).
 • Dhr. J.H.C. Butter (fractie GroenLinks).

Commissiegriffier: mevr. M. Moerman, wnd. dhr. mr. P.T.G. Claeijs.

De raadscommissie Ruimte/Algemeen Bestuur adviseert en overlegt in het bijzonder over:

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Ruimtelijke Ordening
 • Recreatie en toerisme
 • Monumenten
 • Kernenbeleid
 • Parkeeraangelegenheden
 • Afvalverwerking
 • Milieu
 • Verkeer en vervoer
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweeraangelegenheden
 • Grensoverschrijdende contacten
 • Voorlichting en communicatie