Antennebeleidsplan Gemeente Sluis

Op 5 september 2023 heeft de commissie Ruimte/AB ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om het Antennebeleidsplan Gemeente Sluis vrij te geven voor inspraak. Het doel van dit beleid is inwoners en organisaties vooraf duidelijkheid te geven over de regels en verantwoordelijkheden bij antenneplaatsing. Daarnaast geeft het invulling aan de wens vanuit het Rijk voor meer harmonisatie van lokaal beleid rondom antenneplaatsing. In het beleid worden geen nieuwe keuzes gemaakt, maar wordt vastgehouden aan de bestaande afspraken.

Voordat de raad een definitief besluit neemt, ligt het Antennebeleidsplan Gemeente Sluis op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 12 oktober 2023 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur en hieronder digitaal te raadplegen.

Antennebeleid gemeente Sluis (PDF)

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk dan wel mondeling reacties worden ingebracht. Zij dienen te worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg dan wel via emailadres Beleid@gemeentesluis.nl. In de reactie dient u uw naam en adres te vermelden.