Duurzaamheidsbeleidsplan Gemeente Sluis

Het duurzaamheidsbeleidsplan stelt de gemeentelijke kaders voor de komende jaren op het vlak van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Voordat de raad een definitief besluit neemt, ligt het duurzaamheidsbeleidsplan Gemeente Sluis op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 29 mei 2024 gedurende zes weken tot en met 9 juli 2024 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur en hieronder digitaal te raadplegen. 

Beleidsplan Duurzaamheid (PDF)

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk reacties worden ingebracht. Zij dienen te worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg dan wel via emailadres info@gemeentesluis.nl. In de reactie dient u uw naam en adres te vermelden.