PERSBERICHT - Doorstart Masterplan Oostburg - Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen

Doelstellingen Vitaal Oostburg onveranderd 

De afgelopen jaren is er gewerkt aan een Masterplan voor Oostburg met als doel het behoud van voorzieningen zoals wonen, zorg, onderwijs, sport en een aantrekkelijk centrum. Deze voorzieningen zijn cruciaal om gemeente Sluis vitaal en aantrekkelijk houden voor al onze (toekomstige) inwoners en ondernemers. De betrokken partijen zijn het nog altijd eens over de doelstellingen van het programma, maar kiezen voor een andere samenwerkingsvorm om tot realisatie over te gaan. 

Stichting IGO

In 2022 verenigden Gemeente Sluis, ZorgSaam en de Stichting Herontwikkeling Vastgoed Oostburg zich in stichting IGO. Met gezamenlijke inspanning zijn door het opgerichte externe projectbureau van IGO begin september 2023 twee Masterplannen opgeleverd. Ondanks alle inspanningen voldeden de Masterplannen niet aan de door de gemeente opgestelde eisen.

Nieuwe samenwerking

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – onderdeel van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - bracht op verzoek van gemeente Sluis en ZorgSaam een onafhankelijk advies uit over de voortgang van het Masterplan voor Oostburg. De belangrijkste adviespunten waren hierbij om de samenwerking te beperken tot gemeente Sluis en ZorgSaam, geen nieuw Masterplan op te stellen, de deelprojecten op hoofdlijnen te bevestigen met fasering, te richten op de locatie van het gemeentehuis en het vaststellen van het ruimtelijk kader.

Vitaal Oostburg 

In navolging op het advies van RVO maken de partijen de keuze voor een andere samenwerkingsvorm. Ook vanuit deze vernieuwde samenwerkingsvorm onderschrijven de partijen nog steeds het doel van Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen, waarbij Masterplan Oostburg plaats maakt voor de interne projectorganisatie vanuit de gemeente Sluis en verder gaat onder de naam Vitaal Oostburg.

Deze vernieuwde aanpak markeert een nieuwe fase in de doorontwikkeling van het project: 

Jaap Hennekeij, Stichting Herontwikkeling Vastgoed Oostburg: “We maken ruimte voor een herstart van het proces in het belang van de inwoners van de gemeente Sluis.” 

Wethouder van Assche: “Wij zijn ervan overtuigd dat deze doorstart een positieve wending is in de realisatie van Vitaal Oostburg. Samen spannen we ons in voor een duurzame en welvarende toekomst voor Oostburg. Daarbij, de doelstellingen die we voor ogen hadden met Vitaal West-Zeeuws Vlaanderen, blijven onveranderd.” 

De heer Hummel van ZorgSaam geeft aan: "ZorgSaam blijft zich samen met de gemeente Sluis inzetten om de ambities op het gebied van zorg, zoals beschreven in Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen, te realiseren. De locatie van het nieuwe gemeentehuis en het ruimtelijke kader zijn voor ZorgSaam van belang zodat we kunnen toewerken naar een realisatieovereenkomst.

Het vervolg 

De gemeenteraad van gemeente Sluis buigt zich in juli 2024 over de locatiekeuze van het gemeentehuis. Zij geeft daarmee invulling aan eerder gemaakte afspraken met ZorgSaam. Waarna ZorgSaam kan aanvangen met de ontwikkeling van een nieuw te bouwen woonzorgcentrum ter vervanging van De Stelle. Naast de locatiekeuze van het gemeentehuis legt de gemeenteraad tevens het ruimtelijk kader voor Oostburg ter inzage. Inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben dan de mogelijkheid op het ruimtelijk kader te reageren. Na beoordeling van alle reacties wordt het ruimtelijk kader naar verwachting eind 2024 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Overeenkomstig het advies van RVO richt Vitaal Oostburg zich vervolgens op de deelprojecten rondom het onderwijs, de sportvoorzieningen en woningbouw.