PERSBERICHT - Voortgang besprekingen nieuw college B&W gemeente Sluis

Het overleg tussen de formerende partijen onder leiding van Bas Eenhoorn loopt voorspoedig. De aandacht gaat niet alleen naar de stand van zaken van de uitvoering van het huidige coalitieakkoord, maar ook naar een enkele politieke accentverschuiving. Uiteraard worden genomen raadsbesluiten gerespecteerd. Volgende week wordt, zo is de planning, het concept van een aanvullend akkoord gereed gemaakt.

Alle andere fracties krijgen in een informele bijeenkomst een toelichting op het concept-akkoord en worden gevraagd om feedback. Het daaruit voortkomende definitieve stuk wordt aan de raad aangeboden en in een debat kan worden vastgesteld of de raad het plan voor de komende twee jaar kan steunen. De formerende partijen willen de raad op deze wijze, maar ook bij komende beslissingen over de grote projecten die in de gemeente Sluis spelen, in staat stellen beleidskeuzes te maken.