PERSBERICHT - Overeenstemming aanvullingen en aanpassingen bestaand coalitieakkoord

Gisteravond, 29 januari 2024, hebben de formerende partijen overeenstemming bereikt over een aantal aanvullingen en aanpassingen op het bestaande coalitieakkoord. Sluis Lokaal, VVD en CDA hebben het voornemen deze wijzigingen, deels ingegeven door de actualiteit, voor te leggen aan de raad om instemming te verkrijgen. Deze bijeenkomst van de raad zal binnenkort gepland worden. Het is het voornemen om in deze raadsvergadering de drie nieuwe wethouders te benoemen.

In de komende dagen zal informeel in de raad van gedachten worden gewisseld om te bezien onder welke voorwaarden het draagvlak voor het college van B&W voor de komende twee jaren breder kan zijn dan van de formerende partijen alleen. Er spelen belangrijke onderwerpen in de gemeente Sluis; er staat veel op het spel. Er is veel werk te verrichten.

Over de portefeuilleverdeling wordt deze week – ook met de kandidaat wethouders – verder gesproken. Daarbij wordt de wens om een vierde (project-) wethouder in het college te hebben ingevuld. Het is aan de raad om daar binnenkort besluiten over te nemen.