PERSBERICHT - Start gezamenlijk proces tot nieuwe coalitie- en collegevorming

Nadat wethouder dhr. Liefting (PvdA) afgelopen donderdag 14 december zijn ontslag heeft ingediend is er momenteel geen wettelijk college meer en is er ook geen coalitie meer die kan steunen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Afgelopen dinsdagavond 19 december hebben de negen fractievoorzitters afgesproken gezamenlijk een proces te starten om tot een nieuwe coalitie- en collegevorming te komen. In het belang van de gemeente Sluis wordt ingezet op een constructief en voortvarend proces, onder leiding van een ervaren externe verkenner.

De fractievoorzitters hebben zich na een politiek bewogen periode uitgesproken over het vervolgproces dat de komende weken doorlopen zal worden. Het gedeelde belang van een stabiel bestuur is vooropgesteld. Alle fracties hebben de wens om spoedig terug te keren naar een solide basis voor de resterende jaren van deze bestuursperiode.

Om het proces te leiden is, op voorstel van de burgemeester mevr. Vermue, unaniem door de negen fractievoorzitters, dhr. Bas Eenhoorn, als verkenner aangesteld. Dhr. Eenhoorn heeft, als extern persoon, een grote kennis van zaken op politiek en bestuurlijk vlak.

Dhr. Eenhoorn zal op korte termijn gesprekken voeren met alle betrokken partijen. Hij zal de opdracht krijgen om te onderzoeken om te komen tot een stabiel college en een stabiele coalitie binnen de gemeenteraad van Sluis. In deze gesprekken zal met name ook de cultuur binnen de gemeenteraad aan de orde gesteld worden.