Toeristische verhuur

Sinds 31 maart 2022 heeft u in de gemeente Sluis een registratienummer nodig om (een deel) van uw woning te kunnen verhuren aan toeristen. U vraagt dit registratienummer aan en vermeldt dit bij advertenties. Met het registratienummer kan de gemeente Sluis zien welke woningen voor toeristische verhuur worden aangeboden. 

De registratieplicht geldt voor recreatieve verhuur van woonruimtes met de bestemming ‘wonen’. Verhuurt u een woning die alleen de bestemming ‘recreatie’ heeft (waar permanent wonen niet is toegestaan, zoals een woning op een recreatiepark), dan hoeft u geen registratienummer aan te vragen. 

Infographic Verhuur woning aan toeristen (PDF)

Waarom bestaat de registratieplicht?

De gemeente Sluis voert het verplichte registratienummer in om inzicht te verkrijgen in het gebruik van woningen voor toeristische verhuur. Met dit inzicht monitoren we na een evaluatieperiode of (andere of aanvullende) maatregelen nodig zijn om schaarste aan woonruimte of onevenredige gevolgen voor leefbaarheid van de woongebieden te voorkomen of te beperken. Daarnaast gebruiken we het verplichte registratienummer voor (steekproefsgewijze) controles op brandveiligheid van verhuuraccommodaties en om verhuurders actief te informeren over de plichten die bij verhuur horen.

Wanneer heb ik een registratienummer nodig? 

Iedereen die een woonruimte (met bestemming wonen) geheel of gedeeltelijk (Bed & Breakfast) tegen betaling verhuurt is vanaf 31 maart 2022 verplicht te beschikken over een registratienummer van die woonruimte. De registratieplicht geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Sluis. Het registratienummer moet vermeld worden in elke publicatie of advertentie waarmee u een woning aanbiedt voor toeristisch verblijf. Websites zoals Airbnb, Booking.com en Expedia/Vrbo hebben een speciaal veld waar u het nummer kunt invullen.

Hoe vraag ik het registratienummer aan? 

U kunt het registratienummer online aanvragen via het landelijke registratiesysteem toeristische verhuur. U hoeft dat maar één keer te doen en de aanvraag is gratis. Het nummer ontvangt u direct per mail.

Wie kan het nummer aanvragen? 

U kunt het registratienummer aanvragen voor uw eigen woning, of voor de woning van bijvoorbeeld een familielid. Als een bedrijf voor u de verhuur of administratie regelt, kan dit bedrijf het nummer namens u aanvragen. Iemand anders kan alleen voor u een registratienummer aanvragen als u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als een ander namens u een registratienummer aanvraagt, gebruikt diegene zijn eigen DigiD en vermeldt ook uw gegevens in de aanvraag. Als u zelf een aanvraag indient kan een ander dat niet meer namens u doen.

Ik vraag het registratienummer voor iemand anders aan, waar moet ik op letten? 

Als u het registratienummer voor iemand anders aanvraagt, heeft u schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar. Het is belangrijk dat u deze schriftelijke toestemming in uw administratie bewaart. Zowel de eigenaar als uzelf ontvangen het registratienummer per mail.

Wat gebeurt er als ik geen registratienummer heb of mijn nummer niet vermeld in de advertenties?

Als u geen registratienummer heeft en/of geen registratienummer in uw advertenties vermeldt, dan kunt u een boete van € 8.700,- krijgen.

Wat zijn de overige voorwaarden? 

Het voldoen aan de registratieplicht betekent niet dat toeristische verhuur regelvrij is. Het bestemmingsplan zoals dat ter plaatse geldt, blijft leidend. Ten aanzien van woongebieden (woonbestemming) geldt dat toeristische verhuur van woonruimte enkel is toegestaan als de (incidentele) toeristische verhuur de woonfunctie geen geweld aan doet. Daarvan is sprake als de toeristische verhuur voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan vermeld in de publicatie Toeristische verhuur van woonruimte.

Renting homes to tourists

From 31 March 2022, you will need a registration number in the municipality of Sluis to be able to rent out (part of) your home to tourists. You apply for this registration number and quote it in advertisements. The registration number enables the municipality of Sluis to see which homes are offered for holiday letting and to what extent this has consequences for the scarcity of residential property and livability. 

When do I need a registration number? 

Anyone who rents out all or part of residential property (Bed & Breakfast) against  payment must apply for a registration number for this property.

The obligation to register applies to recreational letting of residential property whose designated use is ‘residential’. If you let a property whose designated use is ‘recreational’ only (when permanent residency is not permitted, such as a house at a recreational park), you do not need to apply for a registration number.

What do I do with this registration number?

This registration number must be quoted in every publication or advertisement in which you offer a property for tourist accommodation. Websites such as Airbnb, Booking.com and Expedia/Vrbo have a special field where you can enter the number.

How do I apply for the registration number? 

Once only and free in charge, via the national holiday letting registration system: www.toeristischeverhuur.nl/registreren. You will receive the number by e-mail immediately.

Who can apply for the number?  

  • You can apply for the registration number for your own home.
  • You can apply for the registration number for the home of, for example, a family member.
  • If a company arranges the rental or administration for you, this company can apply for the number on your behalf. 
  • Someone else can only apply for a registration number for you if you have given written permission for this. Keep this written permission in your records! Both the applicant and you will receive the registration number by e-mail.

What happens if I don’t have a registration number or don’t mention this number in the advertisements?  

If you don’t have a registration number and/or don’t mention it in your advertisements, you can be fined € 8,700. 

Infograpic Renting homes to tourists (PDF)

Wohnungsvermietung an Touristen

Ab dem 31. März 2022 benötigen Sie in der Gemeinde Sluis eine Registrierungsnummer, um (einen Teil) Ihre(r) Wohnung an Touristen vermieten zu können. Sie beantragen diese Registrierungsnummer und geben sie in Anzeigen an. Anhand der Registrierungsnummer kann die Gemeinde Sluis feststellen, welche Wohnungen zur touristischen Vermietung angeboten werden und inwieweit sich dies auf die Wohnungsknappheit und die Lebensqualität auswirkt. 

Wann benötige ich eine Registrierungsnummer?  

Wer eine Wohnung ganz oder teilweise (Bed & Breakfast) gegen Entgelt vermietet, muss eine Registrierungsnummer für diese Wohnung beantragen.

Die Registrationspflicht gilt für die touristische Vermietung von Wohnräumen mit der Zweckbestimmung „Wohnen”. Wenn Sie eine Wohnung vermieten, die lediglich die Zweckbestimmung „Ferienwohnung” hat (in der Dauerwohnen nicht erlaubt ist, wie eine Unterkunft in einem Ferienpark), brauchen Sie keine Registrationsnummer zu beantragen.

Was muss ich mit dieser Registrierungsnummer tun? 

Sie nennen diese Registrierungsnummer in jeder Veröffentlichung oder Anzeige, in der Sie eine Wohnung als Unterkunft für Touristen anbieten. Websites wie Airbnb, Booking.com und Expedia/Vrbo haben ein spezielles Feld, in das Sie die Nummer eintragen können.

Wie beantrage ich die Registrierungsnummer? 

Einmalig (gratis) über das nationale Meldesystem für touristische Vermietung: www.toeristischeverhuur.nl/registreren. Sie erhalten die Nummer sofort per E-Mail.

Wer kann die Nummer beantragen? 

  • Sie können die Registrierungsnummer für Ihre eigene Wohnung beantragen.
  • Sie können die Registrierungsnummer u. a. für die Wohnung eines Familienmitglieds beantragen.
  • Wenn ein Unternehmen die Vermietung oder Verwaltung übernimmt, kann dieses 
  • Unternehmen die Nummer in Ihrem Namen beantragen. 
  • Eine andere Person kann nur dann eine Registrierungsnummer für Sie beantragen, wenn Sie dazu eine schriftliche Genehmigung erteilt haben. Bewahren Sie diese schriftliche Zustimmung in Ihren Unterlagen auf! Sowohl der Antragsteller als Sie selbst erhalten die Registrierungsnummer per E-Mail.

Was geschieht, wenn ich keine Registrierungsnummer habe oder diese Nummer nicht in Anzeigen nenne?

Wenn Sie keine Registrierungsnummer haben und/oder keine Registrierungsnummer in Ihren Anzeigen angeben, können Sie mit einer Geldstrafe in Höhe von 8.700,-- € belegt werden.

Infografik Wohnungsvermietung an Touristen (PDF)