Energietransitie

Hoe wekken we duurzame energie op en hoe besparen we energie?

Een duurzamere wereld bereiken we door te besparen op energieverbruik. Alles wat je aan energie bespaart, hoef je niet meer op te wekken. Energiezuinig en duurzaam wonen verlaagt kosten, biedt comfort en heeft een positieve invloed op het klimaat (minder CO2-uitstoot). Als gemeente verlagen we het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen. Ook letten we bij het verlenen van vergunningen op toepassing van energiebesparende maatregelen. Als inwoner en ondernemer kunt u ook veel doen. Alle kleine beetjes helpen! De overheid stimuleert u graag met verschillende subsidiemogelijkheden. 

Regionale Energiestrategie

In lijn met onze inzet voor een duurzamere wereld en het verminderen van het energieverbruik, werkt de gemeente Sluis actief samen met andere gemeenten in Zeeland en de provincie Zeeland aan de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie 2.0 (RES 2.0). Deze strategie richt zich op het vergroten van de productie van hernieuwbare energie en het zetten van concrete stappen naar een energie neutrale regio.

www.reszeeland.nl

Transitievisie Warmte

Hoe we overstappen naar een aardgasvrije gemeente, vertalen we in onze Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenteraad van Sluis stelde deze visie eind december 2021 vast. Hiermee onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om over te schakelen op schone warmtebronnen en in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten. We kijken daarbij ook naar andere plannen. Zoals de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen. Daarnaast is nieuwbouw altijd aardgasvrij. Dat is landelijke regelgeving. Voor nieuwbouw zijn er voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas.

Duurzame opwek

Momenteel zijn er twee zonneparken in aanleg; op het industrieterrein bij Breskens en Schoondijke (ca 3,4 MW). Daarnaast zijn er windmolens gerealiseerd bij Hoofdplaat (ca. 10 MW. Samen zijn ze goed voor circa 13,4 MW duurzaam opgewekte energie). Aanvullend heeft een groot deel van de inwoners zonnepanelen op het dak liggen. Jaarlijks komt er op de daken 1-2 MW bij. Op die manier draagt Sluis bij aan de duurzame opwek opgave zoals Zeeuws breed opgesteld in de Regionale Energie Strategie. 

Wat kunt u zelf doen?

Energie besparen, isolatiemaatregelen nemen en aansluitend aardgasvrij gaan wonen. Daarnaast is het mogelijk om zelf duurzame energie op te wekken. Hieronder staan drie partijen die u om advies of informatie kunt vragen.

Duurzaam Bouwloket | Hier kunt u terecht met al uw vragen

Duurzaam Bouwloket is het onafhankelijke energieloket van de gemeente Sluis. Op www.duurzaambouwloket.nl kunt u terecht met alle vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. U vindt een overzicht van alle gemeentelijke, regionale en landelijke financieringsmogelijkheden. Voor het aanvragen van advies verwijst het loket u onder andere door naar Energiek Zeeland.

Energiek Zeeland | Voor een persoonlijke advies

Energiek Zeeland informeert woningeigenaren en geeft onafhankelijk en integraal advies aan huis. Een adviseur komt op afspraak bij u langs en maakt samen met u een rondje door uw huis. Op basis daarvan maakt hij een rapport. Daarin staan adviezen en tips en welke verbeteringen u eventueel nog kunt aanbrengen. Op www.energiekzeeland.nl vindt u Zeeuwse woningambassadeurs, die u samen met Zeeuwse aannemers en installateurs helpen bij het opstellen en uitvoeren van zo'n verbeterplan. Energiek Zeeland wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en het Ministerie van LNV.   

Verbeter je huis | Voor oriënterende informatie & verbeter check

Verbeterjehuis.nl geeft per energiemaatregel oriënterende informatie en helpt je met een Verbetercheck om snel en gemakkelijk te zien welke energiemaatregelen passen bij uw situatie, wat ze mogelijk opbrengen en wat de maatregelen kosten. Op www.verbeterjehuis.nl staan ook voorbeeldberekeningen.

Subsidies

Subsidiecheck 

Een actueel overzicht van landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies en leningen vind je op de subsidiecheck van Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van verduurzamingsleningen? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket. Dat kan via de website van het Duurzaam Bouwloket Sluis of telefonisch via 0117 208000. 

www.duurzaambouwloket.nl/sluis

Leningen

Lening Duurzaam en Langer Thuis 

Om uw woning te verduurzamen of aan te passen zodat u er langer kunt u een laagrente lening Duurzaam en Langer Thuis afsluiten.  

De volledige verordening leest u hier: Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis (PDF) 

Toelichting verordening

De Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis Sluis (hierna: de Verordening) richt zich op twee doelstellingen: het verduurzamen van de woningvoorraad en het treffen van maatregelen waardoor men langer thuis kan blijven wonen. De regeling is uitsluitend bedoeld voor woningen die in eigendom zijn van inwoners van de gemeente en die door de eigenaren als hoofdverblijf in de gemeente worden gebruikt.

De Verordening is opgesteld in overleg met het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Zij zijn expert en onafhankelijk financieel partner voor overheden op het gebied van de woon- en leefomgeving. Dat doen zij als onafhankelijke stichting en zonder winstoogmerk. SVn beheert fondsen namens overheden waaruit zij leningen verstrekken. Zij voeren al bijna 20 jaar financiële regelingen uit voor overheden en hebben ervaring met kredietverlening aan particulieren.

Randvoorwaarden 

De aanvrager dient de eigenaar-bewoner te zijn van een woning in de gemeente Sluis. Het moet gaan om woningen die vergund zijn vóór 1 juli 2018. Dat komt omdat sinds 1 juli 2018 nieuwbouwwoningen aardgasloos moeten zijn. Deze woningen voldoen dus automatisch aan de verduurzamingseis. Om de Verordening zo breed mogelijk toe te kunnen passen is gekozen voor drie types verbouwingsleningen die kunnen worden verstrekt. Dit zijn:

  • Een hypothecaire lening 
  • Een consumptieve lening (= persoonlijke lening) 
  • Een verzilverlening 

Een hypothecaire lening is een geldlening waarbij er bij de notaris een hypotheek wordt gevestigd op de woning die wordt verbeterd. De woning geldt als onderpand dus als extra zekerheid voor de terugbetaling van de lening. Bij een consumptieve lening wordt er geen onderpand en dus ook geen hypotheek op de woning gevestigd. Bij de Verzilverlening wordt de overwaarde gebruikt om de woning aan te passen. U hoeft maandelijks geen rente en aflossing te betalen. De Verzilverlening wordt als hypothecaire lening afgesloten en is een aanvulling op de bestaande hypothe(e)k(en). Het uiteindelijke totaal aan hypothecaire leningen op de woning mag dan niet meer zijn dan 80% van de WOZ-waarde of de getaxeerde marktwaarde van de woning.

Aan de hypothecaire lening is geen leeftijdsgrens gekoppeld. Voor consumptieve leningen geldt dat de aanvrager (of één van beide eigenaren van een woning die samen de aanvrager vormen) op moment van aanvraag jonger moet zijn dan 76 jaar. Het is gebruikelijk om een leeftijdsgrens te hanteren bij het verstrekken van persoonlijke kredieten. De grens van maximaal 75 jaar is ingesteld om de risico’s van het niet terugbetalen van de lening te beperken. Het gaat namelijk om een lening met een langere looptijd waar geen onderpand als zekerheid tegenover staat, zoals bij een hypotheek. Omdat de lening een persoonlijk krediet is, wordt ook geen rekening gehouden met de eventuele (over)waarde van de woning. Voor de verzilverlening geldt een leeftijd van 58+ (minimaal 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd); er geldt geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn, geldt deze leeftijdsgrens voor beiden.

Als wordt voldaan aan de financiële voorwaarden, is iedere eigenaar-bewoner van een woning (vergund vóór 1 juli 2018) in de gelegenheid om gebruik te maken van één van de mogelijkheden die door de Verordening wordt geboden.

Ook met betrekking tot de maatregelen is gekozen voor een zo breed mogelijke inzetbaarheid. De bijlagen 1 en 2 van de Verordening bieden een gedetailleerde lijst.

De procedure 

Als een eigenaar-bewoner in aanmerking wil komen voor een laagrentende lening, dient hij of zij een aanvraag in bij de gemeente. Dit gebeurt op basis van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier. De gemeente toetst de aanvraag aan de voorwaarden uit de Verordening. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan neemt de gemeente een toewijzingsbesluit. Wordt hier niet aan voldaan? Dan volgt een afwijzingsbesluit. Met een toewijzingsbesluit kan de aanvrager zich richten tot het SVn voor de aanvraag van de lening. Het SVn doet vervolgens de financiële toetsing.Als dit positief is, brengt het SVn aan de aanvrager een offerte uit voor de te verstrekken lening. Wijst de financiële toets uit dat de gevraagde lening niet kan worden verstrekt, dan krijgt u van SVn een negatief besluit. 

Na ondertekening van de offerte en retourzending aan SVn gaat de lening direct in. De lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot. Dat betekent dat de facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. De aanvrager krijgt hiertoe van SVn declaratieformulieren die de aanvrager moet invullen en samen met de bijbehorende facturen naar de gemeente moet sturen voor goedkeuring. De gemeente checkt of de factuur conform de goedgekeurde aanvraag is. Het goedgekeurde declaratieformulier zet de gemeente door naar SVn en SVn zorgt vervolgens voor de uitbetaling. SVn beheert de lening en draagt zorg voor de incasso van aflossing en rente.

Vraag hier uw lening aan:

Aanvraagformulier Lening Duurzaam en Langer Thuis (PDF) 

​​Lening van het Nationaal Warmtefonds 

Particulieren en VvE’s kunnen ook via het Nationaal Warmtefonds een lening voor verduurzaming aanvragen. U vindt meer informatie op www.warmtefonds.nl.  

Aanvullend geeft de provincie Zeeland sinds enkele jaren een rentekorting op de energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds voor particulieren en vve's. Particulieren en vve's krijgen tot 1 procent rentekorting op de diverse leningen van het Warmtefonds. De regeling is met een jaar verlengd tot en met 31 december 2024.

www.warmtefonds.nl/zeeland