Openbare bekendmakingen week 39 2020

Concept verordening jeugdhulp gemeente Sluis 2021

Op 25 augustus 2020 heeft het college van burgemeesters en wethouders de concept verordening jeugdhulp gemeente Sluis 2021 vastgesteld. In deze verordening worden regels vastgelegd met betrekking tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen op grond van de Jeugdwet 2014.

De concept verordening jeugdhulp gemeente Sluis 2021 ligt van 23 september tot en met 1 november 2020 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk zijn reactie hieromtrent kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Inhoudelijke informatie kan worden verkregen bij mevrouw E. Tolhoek, via het telefoonnummer 140117.
De concept verordening jeugdhulp gemeente Sluis 2021 wordt ter besluitvorming aangeboden in de raadsvergadering van december 2020.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Visiedocument Krachtig Verbonden 2021

Op 15 september 2020 heeft de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om het visiedocument Krachtig Verbonden 2021 vrij te geven voor inspraak. Het visiedocument betreft de ruimtelijke structuurvisie, de woonvisie, het Wmo-beleidsplan (maatschappelijke ondersteuning) en het gebiedsplan ‘Natuurlijk Vitaal’. Tevens zijn onder andere het in 2018 vastgestelde coalitieakkoord, de uitgangspunten uit de Zeeuwse Kustvisie, de ambities in het kader van de Toekomstige Zorg en het Aanvalsplan Wonen in het visiedocument verwerkt.  In het visiedocument is daarmee het beleid van de gemeente Sluis op hoofdlijnen verwoord. Ook worden de dwarsverbanden gelegd tussen de verschillende beleidsterreinen.  

Voordat de raad een definitief besluit neemt, ligt het visiedocument op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 24 september 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn tevens op de website van de gemeente Sluis in te zien.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk dan wel mondeling reacties worden ingebracht. Zij dienen te worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg dan wel via het emailadres VisiedocumentKrachtigverbonden@gemeentesluis.nl. In de reactie dient u uw naam en adres te vermelden.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan ‘parkeren’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘parkeren’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de borging van de parkeernormen opgenomen in het gemeentelijke parkeernormenbeleid. Het ontwerpbestemmingsplan geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Sluis, met uitzondering van: het gebied waar het ontwikkelingskader Cadzand-Bad geldt, het werkingsgebied van de ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’, het werkingsgebied van het bestemmingsplan ‘Havengebied Breskens’ en ‘Bedrijventerreinen Sluis’.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘parkeren’ ligt met ingang van 23 september 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.ppparkeren-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Wij verzoeken u om in uw schrijven duidelijk aan te geven op welke stukken uw zienswijze/inspraakreactie betrekking heeft.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat de ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’ ter inzage wordt gelegd. De beheersverordening biedt een planologisch juridische borging van de parkeernormen opgenomen in het gemeentelijke parkeernormenbeleid. De ontwerp-beheersverordening geldt voor de kernen Oostburg, Sluis en IJzendijke.

De ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’ ligt met ingang van 23 september 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over de ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’ op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg;
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Wij verzoeken u om in uw schrijven duidelijk aan te geven op welke stukken uw zienswijze/inspraakreactie betrekking heeft.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit - IJzendijke

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee vakken van de parkeerstrook ter hoogte van het pand Kruithuisstraat 36 te IJzendijke.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij winkelcentra of toeristisch aantrekkelijke plaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.
Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee vakken van de parkeerstrook ter hoogte van het pand Kruithuisstraat 36 te IJzendijke en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten tegen het plantvak aan de rand. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 23 september 2020 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit - Groede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op de parking nabij de begraafplaats aan de Traverse te Groede.
In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden een of meer parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.
De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op een plek van de parking nabij de begraafplaats aan de Traverse te Groede en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze plek mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 23 september 2020 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Luteijn Metaalbewerking

Op 25 augustus 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Luteijn Metaalbewerking gelegen aan Deltahoek 120 in Breskens. Het betreft een melding voor het uitbreiden van het machinepark met een CNC draaibank. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200423. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, via het telefoonnummer 06- 51202869 of 0115-745100.

Melding Activiteitenbesluit milieu van V.O.F. van den Hemel

Op 7 september 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van V.O.F. van den Hemel gelegen aan Scherpbierseweg 16 in Groede. Het betreft een melding voor het plaatsen van een IBC Ad Blue. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200443. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, via het telefoonnummer 06-51205993.

Aanvraag om maatwerkvoorschriften De Hoop Betonmortel B.V.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op 17 juli 2020 een verzoek hebben ontvangen van De Hoop Betonmortel B.V. om maatwerkvoorschriften op te stellen voor het aspect geluid. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting De Hoop Betonmortel B.V. aan de Dokweg 6 te Breskens. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP200011/00250969. Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol, medewerker van RUD Zeeland, via het telefoonnummer 06-51204428 of via e-mail av.bol@rud-zeeland.nl.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 20, Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 20, Sluis’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpoudekerkstraat20-VG01).

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Anterieure overeenkomst bouwplan Ringdijk Zuid 10 te Cadzand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 16 september 2020 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie W nummer 1991 en nummer 1992 gedeeltelijk. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 24 september 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Oude Kerkstraat 20 te Sluis voor het transformeren van de kerk tot 17 wooneenheden met stallingsruimten en parkeergelegenheid (OV-2020231);
 • Het Heem 23 te Breskens voor het vervangen van het tuinhuis (OV-2020232);
 • Tersteijnstraat 3 en 5 te Waterlandkerkje voor het plaatsen van een carport (OV-2020233);
 • Ondernemersweg ongenummerd te Oostburg, kadastraal bekend onder Oostburg sectie P nummer 2591, voor het bouwen van een bedrijfsgebouw (OV-2020234);
 • Weststraat 90 te Aardenburg voor het gedeeltelijk gebruiken van de woning als B&B (OV-2020235);
 • Willemsweg te Schoondijke voor het aanleggen van een waterbassin op het perceel kadastraal bekend onder Oostburg sectie M nummer 955 (OV-2020236);
 • Noordstraat te Retranchement voor het realiseren van een uitstroomleiding hemelwater naar het uitwateringskanaal (OV-2020237);
 • Adornisdijk 3 en 3A te Nieuwvliet voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning UV-2015175 voor het bouwen van 2 recreatiewoningen (OV-2020238);
 • Schuitvlotstraat 42 te Groede voor het plaatsen van een dakkapel (OV-2020239);
 • Papenmuts, kavel 4, te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2020240).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Zandstraat 3 te Sluis voor het gedeeltelijk vervangen van een bestaand kozijn, datum verzending besluit: 14-09-2020 (OV-2020186);
 • 1e Zandstraat 1 te Breskens voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2019110 voor het renoveren van de woning (verhoging daknok). De wijziging betreft het laten vervallen van een raam in de voorgevel en de nokhoogte met 50 cm verhogen in plaats van 20 cm, datum verzending besluit: 14-09-2020 (OV-2020205);
 • Dorpsplein 31 te Schoondijke voor het splitsen van een deel van het winkelpand tot een woning, datum verzending besluit: 16-09-2020 (OV-2020181);
 • Westlangeweg 8 te Hoofdplaat voor het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning, datum verzending besluit: 16-09-2020 (OV-2020190);
 • Papenpoldersedijk te Sluis voor het omzetten van grasland naar akkerbouwland op de landbouwpercelen kadastraal bekend onder Sluis sectie N nummer 579 en 559, datum verzending besluit: 16-09-2020 (OV-2020198);
 • Buys Ballotstraat 20 te Schoondijke voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2018212 voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw, datum verzending besluit: 16-09-2020 (OV-2020201);
 • Tienhonderdsedijk 12 te Cadzand voor het bouwen van een woning op het landgoed Nooren, datum verzending besluit: 17-09-2020 (OV-2020196).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer 0117-457000 of via de e-mail info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Haven Westzijde 25 te Breskens voor het geheel slopen van de betonmortelcentrale met opstallen, datum ontvangst: 25-08-2020 / datum acceptatie: 02-09-2020 (S2-2020105);
 • Torontostraat 6 te Waterlandkerkje voor het slopen van asbesthoudende materialen van het dak van de schuur, datum ontvangst: 10-07-2020 / datum acceptatie: 04-09-2020 (S2-2020084);
 • Stampershoekweg 1 te Oostburg voor het geheel slopen van opstallen, datum ontvangst: 28-08-2020 / datum acceptatie: 04-09-2020 (S2-2020106);
 • 1e Hogendijk 11 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, schuur en achtertuin, datum ontvangst: 03-09-2020 / datum acceptatie: 09-09-2020 (S2-2020111);
 • Tracé Maldegem naar Waterlandkerkje voor het slopen van de hoogspanningslijn, datum ontvangst: 04-09-2020 / datum acceptatie: 09-09-2020 (S2-2020089);
 • Mercuriusstraat 9,11,13 te Breskens voor het slopen van het gehele bouwwerk, datum ontvangst: 08-09-2020 / datum acceptatie: 16-09-2020 (S2-2020098);
 • Wilhelminadijk 5 te Biervliet voor het slopen van de bestaande voorgevel, datum ontvangst: 18-08-2020 / datum acceptatie: 16-09-2020 (S2-2020102);
 • Markt 7 te Retranchement voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 02-09-2020 / datum acceptatie: 16-09-2020 (S2-2020108);
 • Bogaardstraat 3 te Aardenburg voor het verwijderen van de asbesthoudende dakplaten van de schuur/garage, datum ontvangst: 02-09-2020 / datum acceptatie: 16-09-2020 (S2-2020109);
 • Rijksweg 43 te Eede voor het slopen van de woning met serre en voormalig washok, datum ontvangst: 07-09-2020 / datum acceptatie: 16-09-2020 (S2-2020114).

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor: aanleggen van riolering, wegen en voetpaden, kabels en leidingen en nuts- en tuininrichtingen
Locatie: Zeedijk 24 te Nieuwvliet
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van alle adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 oktober 2020.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor: vervangen van de oude garageboxen naar nieuwe garageboxen
Locatie: Expeditieweg 2 te Schoondijke
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 november 2020.
Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester