Openbare bekendmakingen week 38 2020

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een

 • informatieve raadsbijeenkomst is op dinsdag 22 september 2020 om 19.30 uur op locatie met als onderwerpen “energietransitie en zonneparken”. De geluidsopname van deze bijeenkomst zal achteraf te beluisteren zijn op de gemeentelijke website en een
 • besluitvormende raadsvergadering plaatsvindt op donderdag 24 september 2020 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

In verband met de coronamaatregelen is publiek op beide data niet mogelijk. De agenda en bijbehorende stukken van beide vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Langeweg 10 Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Langeweg 10 Breskens’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bplangeweg10-VG01).

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Parking Retranchement Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Parking Retranchement Sluis’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpparkingrment-VG01).

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Hogeweg 1 Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan ‘Hogeweg 1 Sluis’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het wijzigingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijk geworden wijzigingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wphogeweg1-VG01).

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbeleid parkeernormen gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het ontwerpbeleid parkeernormen gemeente Sluis ter inzage wordt gelegd. Het doel van het beleid parkeernormen gemeente Sluis is het bieden van parkeernormenbeleid voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Sluis.

Het ontwerpbeleid parkeernormen gemeente Sluis ligt met ingang van 17 september 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over het ontwerpbeleid parkeernormen gemeente Sluis op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg;
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Wij verzoeken u om in uw schrijven duidelijk aan te geven op welke stukken uw zienswijze / inspraakreactie betrekking heeft.

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor de planologisch-juridische borging van de parkeernormen opgenomen in het gemeentelijke parkeernormenbeleid.

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van De Hoop Betonmortel B.V.

Op 5 juni 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van De Hoop Betonmortel B.V. gelegen aan de Dokweg 8 te Breskens (bedrijventerrein Deltahoek II).
Het betreft een melding voor het starten van een betonmortelcentrale.

Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij A.V. Bol, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200302.

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Koninginnestraat 7 te IJzendijke voor het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes (OV-2020225);
 • Papenmuts 24 te IJzendijke voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2013136 voor het bouwen van een woning. De wijzigingen betreft het plaatsen van twee dakkapellen (OV-2020226);
 • Landstraat 46 te Aardenburg voor het verlengen van de woning aan de achterzijde (OV-2020227);
 • Dorpsstraat 22 te Sint Kruis voor het uitbreiden van de woning (OV-2020228);
 • Burgemeester v Zuijenstraat 1 te Breskens voor het plaatsen van een erfafscheiding (OV-2020229);
 • Tragel te Schoondijke voor het plaatsen van een mindervalidensteiger aan de Molenkreek (OV-2020230).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.
Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Langeweg 10 te Breskens voor het bouwen van een vrijstaande woning, datum verzending besluit: 04-09-2020 (OV-2020172);
 • Koninginnestraat 13 te IJzendijke voor het opnieuw inrichten van het pand als woning, datum verzending besluit: 07-09-2020 (OV-2020179).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Christiaansenstraat 2 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 24-08-2020 / datum acceptatie: 28-08-2020 (S2-2020104).

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvragen buiten behandeling te stellen voor:

 • Tersteijnstraat 3 en 5 te Waterlandkerkje voor het plaatsen van een carport, datum verzending besluit: 25-08-2020 (OV-2020170);
 • T.F. Blankenstraat 10 te Breskens voor het gedeeltelijk vervangen van het dak, datum verzending besluit: 31-08-2020 (OV-2020167);
 • Molenstraat 81 te Waterlandkerkje voor het vervangen van de raamkozijnen in de voorgevel, datum verzending besluit: 01-09-2020 (OV-2020140).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Evenementen

 • Een vergunning o.g.v. art. 2:25 APV i.v.m. het organiseren van de Krulbolfeesten te IJzendijke op 5 en 6 september 2020, datum verzending besluit: 3 september 2020 (nummer 20.0013458).

Drank- en Horecawet

 • Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de Krulbolfeesten te IJzendijke op 5 en 6 september 2020, datum verzending besluit: 3 september 2020 (nummer 20.0013448).

Overige vergunningen

 • Een vergunning op grond van de Wet op Kansspelen voor een loterij ten bate van het 10e Mauritstoernooi van de Krulbolclub te IJzendijke, datum verzending besluit: 3 september 2020 (nummer 20.0013450).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester / het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 september 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

J.B. de Graaf