Openbare bekendmakingen week 37 2020

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

  • Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 15 september 2020 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

In verband met de coronamaatregelen vindt deze plaats zonder publiek. De vergadering is live te beluisteren via de website van onze gemeente. U kunt echter wel gebruikmaken van het inspreekrecht, rekening houdend met de coronamaatregelen. Wilt u inspreken, dan dient u zich uiterlijk de dag voor de vergadering voor 12.00 uur aan te melden bij de commissiegriffier.

De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website.

Voor meer informatie of gebruik te maken van het inspreekrecht, kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie, de heer M. Cijsouw, 0117-457300 of MCijsouw@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 9 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

RUD - Melding Activiteitenbesluit milieu van de Zeeuwse Grazers

Op 19 juni 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van de Zeeuwse Grazers gelegen aan Veerhoekpolderweg 12 in Oostburg. Het betreft een melding voor veranderingen van de activiteiten binnen de inrichting.

Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200336.

Oostburg, 9 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

  • Rectificatie: Mercuriusstraat 9, 11 en 13 te Breskens voor het bouwen van een appartementengebouw (OV-2020208);
  • Groenevelt 14 te Sluis voor het aanplanten van een haag en een fruitboom (OV-2020223);
  • Nieuwedijk te IJzendijke voor het vervangen van middenspanningskabels (OV-2020224).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 9 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

  • Willemsweg, Weststraat en de Lange Heerenstraat te Schoondijke voor het uitvoeren van riool-, kabel-, leiding- en herinrichtingswerkzaamheden, datum verzending besluit: 31-08-2020 (OV-2020141);
  • Industrieweg en St. Annastraat te Sluis voor het uitvoeren van riool-, straat- en grondverzetwerkzaamheden, datum verzending besluit: 31-08-2020 (OV-2020144);
  • IJzendijkseweg 4 te Biervliet voor het ombouwen van een boerenschuur tot zorgboerderij, datum verzending besluit: 02-09-2020 (OV-2020111).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 9 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester