Openbare bekendmakingen week 36 2020

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

 • Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 8 september 2020 om 19.30 uur.
  Voorzitter: de heer R.P. Evers

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. I.v.m. de Coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk deze commissie bij te wonen. Deze is wel live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier de heer P.T.G. Claeijs, telefoonnummer 0117-457129 of PClaeijs@gemeentesluis.nl.

Bekendmaking Veldonderzoek gebruik woningen Breskens

In de commissie Ruimte/AB op 11 juni 2020 zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het gebruik van woningen in de kernen van de gemeente. De commissie heeft gevraagd om in één kern een steekproef te doen om te kijken of de cijfers kloppen. Het college heeft besloten bij wijze van pilot voor de kern Breskens een veldonderzoek naar het feitelijk gebruik van woningen te doen uitvoeren. Hiervoor is opdracht gegeven aan het bureau Legitiem B.V.

Het onderzoek houdt in dat adressen in de loop van de maand september 2020, eventueel met een korte uitloop in oktober, ter plaatse worden bezocht door medewerkers van Legitiem BV. Deze bezoeken vinden in principe plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 20.00 uur en op zaterdag tussen 9.30 en 16.00 uur. De controleurs van Legitiem B.V. kunnen zich legitimeren en zijn geïnstrueerd de COVID-19 maatregelen in acht te nemen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Nieuwe Havenweg 4 te Schoondijke voor het realiseren van een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme op het bestaande landbouwbedrijf (OV-2020219);
 • Schoneveld 204 te Breskens voor het bouwen van een berging (OV-2020220);
 • Bakkersdam 1 te Sint Kruis voor het plaatsen van een trafostation (OV-2020221);
 • Turkeije 2 te Waterlandkerkje voor het vergroten van de woning aan de achterzijde met woonkamer/berging (OV-2020222).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 2 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen
 • Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:Prinsestraat 19 te Cadzand voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 21-08-2020 (OV-2020184);
 • Sint Annastraat 1 te Sluis voor het wijzigen van de bestaande handelsreclame van de geldautomaat, datum verzending besluit: 26-08-2020 (OV-2020188).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 2 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Wachtsluis 2 te Retranchement voor het slopen van het ontvangstwerk, verdeelwerk, nabezinktanks, 2 slibindikkers, 3 lavafilters, het voormalig slibontwateringsgebouw ter plaatse van de rioolwaterzuiveringsinstallatie  en 2 persleidingen die afvalwater aanvoeren, datum ontvangst: 03-07-2020 / datum acceptatie: 06-08-2020 (S2-2020079);
 • Bredestraat 61 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen en het slopen van een deel van de schuur, datum ontvangst: 20-07-2020 / datum acceptatie: 05-08-2020 (S2-2020088);
 • Peurssensstraat 66 te Oostburg voor het slopen van het tuinhuis en diverse schuurtjes, datum ontvangst: 03-07-2020 / datum acceptatie: 16-08-2020 (S2-2020083);
 • Canadastraat 2 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen in de woning, datum ontvangst: 17-08-2020 / datum acceptatie: 19-08-2020 (S2-2020091);
 • Rozenstraat 10 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 18-08-2020 / datum acceptatie: 21-08-2020 (S2-2020099).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Smedekensbrugge 1 te Aardenburg voor het renoveren van de woning en het bijgebouw én het plaatsen van een erfafscheiding, datum verzending besluit: 12-08-2020 (OV-2020165).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 2 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Langeweg 10 te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 oktober 2020.

Oostburg, 2 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester