Openbare bekendmakingen week 45 2020

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 10 november 2020 om 19.30 uur. Voorzitter: de heer R.P. Evers.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. I.v.m. de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk deze commissie bij te wonen. Deze is wel live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 4 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan Buijzenpolderdijk 7 in Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Buijzenpolderdijk 7 te Breskens (verplaatsing bouwvlak).

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 4 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van twee laadpalen bij vier parkeervakken van de parking aan De Lopinge te Cadzand-Bad.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op vier parkeervakken van de parking aan De Lopinge te Cadzand-Bad en het realiseren van twee oplaadpunten (laadpalen) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij elke laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 4 november 2020 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 4 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Ghistelkerke 357 te Breskens voor het plaatsen van een dakkapel (OV-2020268);
 • Zandstraat 2 te Sluis voor het ombouwen van de landbouwschuur tot een verblijfsaccommodatie (OV-2020269);
 • Provincialeweg 62 te Groede voor het renoveren en vergroten van de woning (OV-2020270);
 • Nieuwstraat 25 te Sluis voor het vervangen van de handelsreclame van de geldautomaat (OV-2020271);
 • Weststraat 73 te Aardenburg voor het maken van een aparte entree ten behoeve van de bovenwoning (OV-2020272);
 • Heggerank 23 C te Nieuwvliet voor het uitbreiden van de recreatiewoning (OV-2020273).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 4 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend voor:

 • Zeedijk 24 te Nieuwvliet voor het aanleggen van riolering, wegen en voetpaden, kabels en leidingen, nuts- en tuininrichtingen en rooien/kappen van bomen, datum verzending besluit: 27-10-2020 (OV-2020191).

Verleende vergunning kan op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 4 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Mercuriusstraat 9, 11 en 13 te Breskens voor het slopen van de gebouwen, datum ontvangst: 14-09-2020 / datum acceptatie: 09-10-2020 (S2-2020118);
 • Marktstraat 8 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten daken van schuren en beglazingskit, datum ontvangst: 27-08-2020 / datum acceptatie: 12-10-2020 (S2-2020103);
 • Heilleweg 15 te Sluis voor het slopen van de aanbouw aan de woning, datum ontvangst: 04-09-2020 / datum acceptatie: 14-10-2020 (S2-2020107);
 • Vijverstraat 14 te Cadzand voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 28-09-2020 / datum acceptatie: 14-10-2020 (S2-2020123);
 • Herenweg Noord 1 te Aardenburg voor het slopen van de woning en bijgebouw, datum ontvangst: 11-09-2020 / datum acceptatie: 16-10-2020 (S2-2020112).

Oostburg, 4 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen meldingen uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Kaapvaartstraat 4 te Retranchement voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 18-08-2020 / datum acceptatie: 12-10-2020 (UI-2020022);
 • Prinses Wilhelminastraat 20 A te Nieuwvliet voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 16-08-2020 / datum acceptatie: 13-10-2020 (UI-2020023).

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvragen buiten behandeling te stellen voor:

 • Turkeije 2 te Waterlandkerkje voor het vergroten van de woning aan de achterzijde met woonkamer/berging, datum verzending besluit: 15-10-2020 (OV-2020222);
 • Burgemeester van Zuijenstraat 1 te Breskens voor het plaatsen van een erfafscheiding, datum verzending besluit: 15-10-2020 (OV-2020229).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 4 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Wet op de Kansspelen

Een vergunning voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten:

 • Zouterik 2 Nieuwvliet, datum verzending besluit: 19 oktober 2020 (nummer 20.0014858);
 • Kaai 3, Sluis, datum verzending besluit: 19 oktober 2020 (nummer 20.0014867);
 • 1e Zandstraat 15, datum verzending besluit: 19 oktober 2020 (nummer 20.0014857).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 4 november 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,

Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf