Openbare bekendmakingen week 44 2020

Besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een

 • Besluitvormende raadsvergadering plaatsvindt over de begroting 2021 op donderdag 5 november 2020 om 19.30 uur.

De agenda en bijbehorende stukken van de vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. In verband met de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk de vergadering bij te wonen. De vergadering is wel live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 28 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee parkeervakken aan de Sint Bavostraat te Aardenburg.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken aan de Sint Bavostraat te Aardenburg en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 28 oktober 2020 zes weken tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg, ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 28 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee vakken van de parking Spuikom te Hoofdplaat.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee vakken van de parking Spuikom te Hoofdplaat en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 28 oktober 2020 zes weken tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg, ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 28 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van twee laadpalen bij vier parkeervakken aan de Mr. P.C. Hennequinlaan t.h.v. nummer 9 te Cadzand-Bad.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op vier parkeervakken aan de Mr. P.C. Hennequinlaan t.h.v. nummer 9 te Cadzand-Bad en het realiseren van twee oplaadpunten (laadpalen) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij elke laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 28 oktober 2020 zes weken tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg, ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 28 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een snelheidsregime van 30 km/u in de woonwijk “Groeneveld” te Sluis. Momenteel staat een maximum snelheid aangeduid van 50 km/u. Wij achten dit niet verkeersveilig en wensen de snelheid aan te passen naar 30 km/u.

Bij het instellen van deze zone is een goede wegindeling een vereiste. De wegenstructuur is in dit gebied geheel ingesteld op een lagere snelheid dan 50 km/u.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg / veiligheid etc. liggen ten grondslag aan dit voornemen.

Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een snelheidsregime van 30 km/u in te stellen voor de woonwijk “Groeneveld” te Sluis.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord A01-30 zb en A02- 30ze van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) bij de in- uitgang van deze woonwijk. De in- uitgang van de woonwijk ligt haaks op de Burg. Aernoudtsweg. Deze weg is een gebiedsontsluitingsweg met een 50 km-regime. Ingevolge de uitvoeringsvoorschriften van het B.A.B.W. moet de voorrangssituatie in dit geval aangeduid worden met de verkeersborden B-06 van Bijlage I van het R.V.V.-1990 en haaientanden op het wegdek. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 28 oktober 2020 zes weken tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg, ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 28 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Brouwerijstraat 39 te Oostburg voor het vervangen van de handelsreclame voor de geldautomaat (OV-2020263);
 • Mortierstraat 16 te IJzendijke voor het plaatsen van een carport aan de woning (OV-2020264);
 • Dorpsstraat 6 te Schoondijke voor het tijdelijk plaatsen van een bijgebouw voor de ingang van de slagerij (OV-2020265);
 • Kruithuisstraat 5 te IJzendijke voor het bouwen van een schuur met zadelzak met daarnaast aansluitend een uitbouw die zal fungeren als overkapt terras (OV-2020266);
 • Willemsweg 22 te Schoondijke voor het renoveren van de bestaande woning (OV-2020267).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Kaapvaartstraat 4 te Retranchement voor het uitbreiden van de recreatiewoning, datum verzending besluit: 16-10-2020 (OV-2020207);
 • Ondernemersweg 4 te Oostburg voor het bouwen van een bedrijfsgebouw, datum verzending besluit: 16-10-2020 (OV-2020234);
 • Adornisdijk 3 en 3A te Nieuwvliet voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning UV-2015175 voor het bouwen van 2 recreatiewoningen. De wijziging betreft het draaien van de woningen waardoor de bergingen aan de andere kant van het perceel komen te staan, datum verzending besluit: 16-10-2020 (OV-2020238);
 • Landstraat 46 te Aardenburg voor het vergroten van de woning aan de achterzijde, datum verzending besluit: 16-10-2020 (OV-2020227).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 28 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor     : bouwen van een nieuwe woning
Locatie: Papenmuts 15 te IJzendijke

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 november 2020.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor     : aanleggen van een weg
Locatie: Badhuisweg 68 A te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 november 2020.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor     : aanplanten van een haag en een fruitboom
Locatie: Groenevelt 14 te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 december 2020.

Oostburg, 28 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Wet op de Kansspelen

Een vergunning voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten:

 • Markt 11 Oostburg, datum verzending besluit: 14 oktober 2020 (nummer 20.0014688);
 • Boulevard 38, Breskens, datum verzending besluit: 14 oktober 2020 (nummer 20.0014687);
 • Oude Kerkstraat 38, Sluis, datum verzending besluit: 14 oktober 2020 (nummer 20.0014686);
 • Kaai 9, Aardenburg, datum verzending besluit: 14 oktober 2020 (nummer 20.0014685);
 • Spuiplein 23, Breskens, datum verzending besluit: 14 oktober 2020 (nummer 20.0014684).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 28 oktober  2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

J.B. de Graaf

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • J.C. Almekinders, voor het perceel Olieslagersweg te Retranchement, kadastraal bekend onder nummer SLU L 1153;
 • G. de Smet, voor het perceel Sint Pietersdijk te Sint Kruis, kadastraal bekend onder nummer ADB O 400;
 • A.A.A. Minnaert, voor het perceel Vuilpanstraat te Eede, kadastraal bekend onder nummer ADB L 350;
 • Maatschap Onderdonck, voor het perceel Krakeelweg te Eede, kadastraal bekend onder nummer ADB M 273;
 • Maatschap Onderdonck, voor het perceel Eedeweg te Aardenburg, kadastraal bekend onder nummer ADB G 257;
 • Maatschap Onderdonck, voor het perceel Rijksweg te Eede, kadastraal bekend onder nummer ADB I 379 en I 382.

Deze melding met bijbehorende stukken ligt met ingang van vandaag voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage tijdens de openingsuren in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 28 oktober  2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

J.B. de Graaf