Openbare bekendmakingen week 43 2020

Raadsbrede commissievergadering en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op

 • dinsdag 27 oktober 2020 om 19.30 uur een raadsbrede commissievergadering (begroting 2021) plaatsvindt en op
 • donderdag 29 oktober 2020 om 19.30 uur een openbare besluitvormende raadsvergadering.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via onze website. Hiervoor kunt u eventueel gebruikmaken van de internetcomputers in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg (gratis) of in de openbare bibliotheek in Oostburg (met lidmaatschapskaart of internetkaart à € 2,50 per jaar).

In verband met de coronamaatregelen vinden beide vergaderingen plaats zonder publiek.
De vergaderingen zijn live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 21 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland - Melding Activiteitenbesluit milieu

Op 1 oktober 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van mevrouw E.C.G.R. van de Velde betreft de locatie aan de Wilhelminaweg 22 in Sint Kruis. Het betreft een melding voor het hobbymatig houden van zes paarden. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200479. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993.

Oostburg, 21 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Ringdijk Noord 22 A te Cadzand voor het kappen van 5 bomen (iepen) (OV-2020258);
 • Brandkreekdijk 1 te Sint Kruis voor het bouwen van een woning (OV-2020259);
 • Zuiddiepe 2 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2020260);
 • Watervlietseweg 34 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2020261).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 21 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Grote Kade 27-001 te Breskens voor het uitbreiden van het balkon, datum verzending besluit: 09-10-2020 (OV-2020199);
 • Bredestraat 69 te Oostburg voor het opstarten van een Bed en Breakfast met maximaal 3 kamers, datum verzending besluit: 09-10-2020 (OV-2020214);
 • Mariastraat 53 te Cadzand voor het plaatsen van een dakraam en dakkapel, datum verzending besluit: 09-10-2020 (OV-2020218);
 • Wilhelminadijk 5 te Biervliet voor het geheel vernieuwen van de voorgevel en het wijzigen van de zijgevel (westkant), datum verzending besluit: 12-10-2020 (OV-2020215);
 • Statendijk 8 te IJzendijke voor het plaatsen van een carport, datum verzending besluit: 12-10-2020 (OV-2020042);
 • Veerhoeklaan 7 te Oostburg voor het intern wijzigen van het verpleeghuis ‘De Stelle’, datum verzending besluit: 14-10-2020 (OV-2020164);
 • Koninginnestraat 7 te IJzendijke voor het vervangen en uitbreiden van de remote radio units op het balkon van de kerktoren en het vervangen van de T-mobile antennes in de kerktoren, datum verzending besluit: 14-10-2020 (OV-2020225).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 21 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Westlangeweg 8 te Hoofdplaat voor het slopen van de woning en bijgebouwen, datum ontvangst: 11-09-2020 / datum acceptatie: 17-09-2020 (S2-2020117);
 • Koolsweg 16 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 25-09-2020 / datum acceptatie: 07-10-2020 (S2-2020121).

Oostburg, 21 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: nieuw bouwen van een appartementengebouw
Locatie: Mercuriusstraat 9, 11 en 13 te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 november 2020.

Oostburg, 21 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester