Openbare bekendmakingen week 41 2020

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur. Voorzitter: de heer R.P. Evers.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via onze website. In verband met de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk deze commissie bij te wonen. Deze is wel live te beluisteren op de website van onze gemeente.

Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier
de heer P.T.G. Claeijs, telefoonnummer 0117-457129 of PClaeijs@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 7 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening MFC Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2020 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening MFC Breskens’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling van het perceel Ghistelkerke 1a te Breskens. Het plan ziet toe op de uitbreiding van het bestaande parkeerareaal ten zuiden van het MFC.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat het een initiatief van gemeentezijde betreft, waarmee de uitvoerbaarheid voldoende is aangetoond.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 8 oktober 2020 voor een periode van zes weken (tot en met 18 november 2020) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.pzmfcbreskens12-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 15 oktober 2020 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 25 november 2020) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 7 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking eerste wijziging van de Subsidieregeling gemeente Sluis 2020

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 29 september 2020 hebben besloten om eerste wijziging van de Subsidieregeling gemeente Sluis 2020 vast te stellen.

In deze eerste wijziging van de Subsidieregeling gemeente Sluis 2020 zijn de voorwaarden opgenomen waaronder sport- en culturele instellingen/verenigingen een beroep kunnen doen op de beschikbaar gestelde gelden in het kader van (de Taskforce) promotie en marketing.

Vanaf 7 oktober 2020 ligt de eerste wijziging van de Subsidieregeling gemeente Sluis 2020 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tevens kunt u de stukken raadplegen op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Schriemer, via telefoonnummer 0117-457000.  

Oostburg, 7 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

  • Statendijk 8 te IJzendijke voor het bouwen van een carport (OV-2020242);
  • Parklaan 10 te Breskens voor het uitbreiden en renoveren van de woning (OV-2020243);
  • Klein Brabant 18 te Waterlandkerkje voor het plaatsen van een tuinhuis (OV-2020245);
  • Kaai 31 te Aardenburg voor het verbouwen van het bestaand hotel en het bouwen van een woning aan de Westmolenstraat (OV-2020246).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 7 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

  • Ringdijk Noord 9 te Cadzand voor het gedeeltelijk gebruiken van het pand als bed en breakfast, datum verzending besluit: 24-09-2020 (OV-2020216);
  • Wervenweg 1 te Eede voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw, datum verzending besluit: 30-09-2020 (OV-2020183);
  • Nieuwedijk te IJzendijke voor het vervangen van middenspanningskabels, datum verzending besluit: 30-09-2020 (OV-2020224).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 7 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: uitbreiden van de pluimveestal
Locatie: Hondegatweg 1 te Biervliet

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle stukken zijn ontvangen en nog niet alle benodigde adviezen zijn ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 november 2020.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: uitbreiden van de recreatiewoning
Locatie: Kaapvaartstraat 4 te Retranchement

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 november 2020.

Oostburg, 7 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Standplaatsvergunning

  • Vergunning voor het innemen van een standplaats aan het Dorpsplein in Schoondijke ten behoeve van de verkoop van brood en banket op zaterdag en zondag, in de ochtend, startend op zaterdag 12 september 2020, datum verzending besluit: 23 september 2020 (nummer 20.0014029).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 7 oktober 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf