Openbare bekendmakingen week 48 2020

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een tweede laadpaal bij twee parkeervakken van het parkeerterrein aan de Walendijk in Breskens.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken van het parkeerterrein aan de Walendijk te Breskens en het realiseren van een tweede oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 25 november 2020 zes weken tijdens de openingsuren in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 25 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van CZO Agro v.o.f.

Op 10 november 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van CZO Agro v.o.f. gelegen aan Provincialeweg 2 in Zuidzande. Het betreft een melding voor het starten van een landbouwbedrijf. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200538. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869.

Melding Activiteitenbesluit milieu van E. Paridaen

Op 10 november 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van E. Paridaen gelegen aan Wilhelminaweg 37 in Sint Kruis. Het betreft een melding voor het slopen van de bestaande schuur en romneyloods en het bouwen van 2 nieuwe schuren. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200537. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Mulders, C.L.P.M. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06- 51205993 of 0115-745100.

Oostburg, 25 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Groote Markt te Sluis voor het plaatsen van kerstverlichtingsobjecten (OV-2020292);
 • Nieuwstraat 18 B te Sluis voor het plaatsen van een muurtekening als reclame aan de straatzijde van de Plompe Toren (OV-2020293);
 • Molenstraat 81 te Waterlandkerkje voor het vernieuwen van de kozijnen aan de voorkant van de woning (OV-2020294);
 • Kapellestraat 42 te Sluis voor het uitbreiden en opsplitsen van het winkelpand (OV-2020295);
 • Krabbedijk 13 te Groede voor het uitbreiden van de woning (OV-2020297).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 25 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Het Heem 23 te Breskens voor het vervangen van het tuinhuis, datum verzending besluit: 13-11-2020 (OV-2020232);
 • Duinweg 1-102 en 1-103 te Retranchement voor het herindelen van de verdieping boven het magazijn voor het gebruiken als logies voor het personeel in het hoogseizoen, datum verzending besluit: 13-11-2020 (OV-2020249);
 • Tragel te Schoondijke voor het plaatsen van een mindervalidensteiger aan de Molenkreek, datum verzending besluit: 16-11-2020 (OV-2020230).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 25 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Pallas 3 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de keuken, datum ontvangst: 22-10-2020 / datum acceptatie: 03-11-2020 (S2-2020129);
 • Provincialeweg 17 A 002 te Groede voor het slopen van 2 bijgebouwen, datum ontvangst: 29-10-2020 / datum acceptatie: 11-11-2020 (S2-2020125).

Oostburg, 25 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Grote Beer 121 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 09-10-2020 / datum acceptatie: 11-11-2020 (UI-2020027).

Oostburg, 25 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving ontwerpbeschikking brandveilig gebruik

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure brandveilig gebruik verpleeghuis 'De Stelle', Veerhoeklaan 7 te Oostburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor een aanpassing van het brandveilig gebruik van het verpleeghuis De Stelle op het adres Veerhoeklaan 7 te Oostburg. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 november 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 25 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
Teamleider Vergunningen, Handhaving en Planologie
A. Wouterse-van Damme