Openbare bekendmakingen week 47 2020

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een Informatieve raadsbijeenkomst is op maandag 23 november 2020 om 19.30 uur met als onderwerpen:

 • Presentatie Stand van zaken Transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
 •  Presentatie Nieuwvliet-Bad van Masterplan naar uitvoering

en een Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 26 november 2020 om 19.30 uur.

De agenda en bijbehorende stukken van beide vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken op www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. I.v.m. de coronamaatregelen is publiek op beide data niet mogelijk. De geluidsopname van zowel de bijeenkomst als de besluitvormende raadsvergadering kunt u live beluisteren op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 18 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024

De gemeenteraad van Sluis heeft in zijn vergadering van 29 oktober 2020 het Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024 vastgesteld. De dienstverlening en ondersteuning vanuit de gemeente Sluis is gebaseerd op ‘Samenkracht’. Sluis is een gemeente voor en door de inwoners. Alleen samen lukt het om iedereen mee te laten doen in de samenleving binnen de gemeentegrenzen. Samenkracht betekent ook het bundelen van belangrijke steunpilaren (organisaties en inwoners) en krachten binnen de gemeente.

Dat is de reden dat het beleidsplan Sociaal Domein is vastgesteld. Waarden als keuzevrijheid, hulp op maat, preventie en meedoen zijn niet gebonden aan een specifieke wet. In dit plan zijn de uitgangspunten en belangrijke waarden binnen de wettelijke kaders van het Sociaal Domein – waaronder Jeugdwet, Participatiewet (P-wet), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) –gebundeld. Naast de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de transitie, vinden we het in Sluis ook belangrijk om aandacht te hebben voor preventie, veiligheid en volksgezondheid. Om te kunnen borgen dat de inwoners, die de ondersteuning het hardst nodig hebben, deze kunnen blijven ontvangen is het van belang om slim en goed om te gaan met de beschikbare middelen voor die taak. Samen moeten we ervoor zorgen dat de hulp en ondersteuning betaalbaar blijft en toekomstbestendig wordt.

Tegen het beleidsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Het beleidsplan treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. U kunt het beleidsplan inzien via onze website.

Oostburg, 18 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu

Op 3 november 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Autobedrijf Huijsman betreft de locatie gelegen aan Rijksweg 14 A 36 in Breskens. Het betreft een melding voor het starten van een autobedrijf. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200526. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993.

Oostburg, 18 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg voor het uitvoeren van werkzaamheden in  het kader van brandveiligheid (OV-2020285);
 • Ringdijk te Nieuwvliet voor het plaatsen van een windwatermolen met duiker en het aanleggen van een kade in het natuurgebied ‘De Blikken’ (OV-2020286);
 • Grote Christoffelstraat 31 002 te Retranchement voor het bouwen van een recreatiewoning na sloop van de bestaande (OV-2020287);
 • St. Annastraat 41 te Sluis voor het plaatsen van gevelreclame (OV-2020288);
 • Dorpsplein 31 te Schoondijke voor het wijzigen van de indeling van de voorgevel (OV-2020289);
 • Slijkstraat 8 te Groede voor het kappen van een boom (OV-2020290);
 • Mosterdweg 5 A te Oostburg voor het aanbrengen van gevelisolatie op het hoofdgebouw en het maken van een zadeldak op de achterliggende aanbouw (OV-2020291).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 18 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Parklaan 10 te Breskens voor het uitbreiden en renoveren van de woning, datum verzending besluit: 04-11-2020 (OV-2020243);
 • Mercuriusstraat 9-101 t/m 9-105, 9-201 t/m 9-203, 9 G1 t/m G6, 11, 11A, 13 en 13A te Breskens voor het bouwen van een appartementengebouw, datum verzending besluit: 06-11-2020 (OV-2020208);
 • Papenmuts 49 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 06-11-2020 (OV-2020240);
 • Wilhelminaweg 37 te Sint Kruis voor het aanbouwen en nieuwbouwen van de schuren, datum verzending besluit: 11-11-2020 (OV-2020195);
 • Badhuisweg 68A te Cadzand voor het aanleggen van een weg, datum verzending besluit: 11-11-2020 (OV-2020210);
 • Noordstraat te Retranchement voor het realiseren van een uitstroomleiding hemelwater tussen de Noordstraat en het uitwateringskanaal, datum verzending besluit: 11-11-2020 (OV-2020237);
 • Schuitvlotstraat 42 te Groede voor het plaatsen van een dakkapel, datum verzending besluit: 11-11-2020 (OV-2020239);
 • Nieuwesluisweg 1 013 te Breskens voor het vergroten van de vakantiewoning, datum verzending besluit: 11-11-2020 (OV-2020254).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 18 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Brouwerijstraat 25 te Groede voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 30-09-2020 / datum acceptatie: 30-10-2020 (S2-2020120);
 • Stroopuit 8 te Waterlandkerkje voor het verwijderen van de asbesthoudende wandplaten in de woonkamer, datum ontvangst: 25-10-2020 / datum acceptatie: 30-10-2020 (S2-2020127);
 • Watervlietseweg 34 te IJzendijke voor het slopen van de bestaande woning, datum ontvangst: 19-10-2020 / datum acceptatie: 30-10-2020 (S2-2020128);
 • Doel Bastion 13 te IJzendijke voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 22-10-2020 / datum acceptatie: 30-10-2020 (S2-2020130);
 • Vijverlaan en Evertsenlaan te Breskens voor het verwijderen van de asbesthoudende riolering van de voormalige woningen, datum ontvangst: 26-10-2020 / datum acceptatie: 30-10-2020 (S2-2020131);
 • Hogendijk 11 te Oostburg voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 28-10-2020 / datum acceptatie: 30-10-2020 (S2-2020133).

Oostburg, 18 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen meldingen uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Lange Strinkweg, nabij camping De Betteld te Cadzand voor het aanleggen van een uitrit voor fietsers en wandelaars, datum ontvangst: 06-08-2020 / datum acceptatie: 30-10-2020 (UI-2020024);
 • Haven 28 te Aardenburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 28-09-2020 / datum acceptatie: 30-10-2020 (UI-2020025).

Oostburg, 18 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: aanleggen van een waterbassin op het perceel kadastraal bekend onder Oostburg, sectie M nummer 955
Locatie: Willemsweg te Schoondijke

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 december 2020.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: bouwen van een tuinhuis
Locatie: Klein Brabant 18 te Waterlandkerkje

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 december 2020.

Oostburg, 18 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Drank- en Horecawet

 • Boulevard de Wielingen 5 te Cadzand, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015371);
 • Markt 30 te Groede, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015361);
 • Groote Markt 7 te Sluis, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015360);
 • Duinweg 4 te Retranchement, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015364);
 • Zwarte Polderweg 16 te Cadzand, datum verzending besluit: 5 november 2020 (nummer 20.0015367);
 • Vlamingpolderweg 3a te Cadzand, datum verzending besluit: 5 november 2020 (nummer 20.0015406);
 • Kanaalweg 8 te Retranchement, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015359);
 • Nieuwstraat 58 te Oostburg, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015362);
 • Nieuwstraat 18b te Sluis, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015357);
 • Dorpsplein 4 te Zuidzande, datum verzending besluit: 5 november 2020 (nummer 20.0015409).

Exploitatievergunning

 • Boulevard de Wielingen 5 te Cadzand, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015372);
 • Markt 30 te Groede, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015370);
 • Groote Markt 7 te Sluis, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015369);
 • Duinweg 4 te Retranchement, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015368);
 • Zwarte Polderweg 16 te Cadzand, datum verzending besluit: 5 november 2020 (nummer 20.0015410);
 • Kanaalweg 8 te Retranchement, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015365);
 • Nieuwstraat 58 te Oostburg, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015362);
 • Nieuwstraat 18b te Sluis, datum verzending besluit: 4 november 2020 (nummer 20.0015358);
 • Dorpsplein 4 te Zuidzande, datum verzending besluit: 5 november 2020 (nummer 20.0015408.

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 18 november 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

Het oprichten van een bewaarloods op het adres Margarethaweg 1 te Oostburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor  het bouwen van een bewaarloods op het adres Margarethaweg 1 te Oostburg.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 november 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.ogmargarethaweg1-ON01. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.gemeentesluis.nl.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 18 november 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

Vaststelling Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken op grond van het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 oktober 2020 heeft besloten:

 • de 'Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis' vast te stellen, en:
 • het besluit van 23 oktober 2014, tot vaststelling van de 'Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Sluis', in te trekken;
 • het besluit van 19 november 2015 tot wijziging van de 'Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Sluis' in te trekken;

In de afvalstoffenverordening worden regels gesteld voor de inzameling en het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, en het voorkomen van zwerfafval.

De 'Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis' treedt op 1 januari 2021 in werking.

De 'Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis' (PDF) en de toelichting liggen met ingang van donderdag 19 november 2020 voor iedereen in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg ter inzage.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,

Hoofd afdeling Beleid en Beheer,
I.M.M. Nagy MBA

Vaststelling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken op grond van het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat zij op 10 november 2020 hebben besloten:

 • het 'Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis' vast te stellen, en:
 • het besluit van 9 december 2014 tot vaststelling van het `Uitvoeringsbesluit 2015 van de gemeente Sluis` en het besluit van 23 augustus 2016 tot wijziging van het 'Uitvoeringsbesluit 2015 van de gemeente Sluis' in te trekken.

In het uitvoeringsbesluit worden regels gesteld voor de inzameling en het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.

Het 'Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis' treedt op 1 januari 2021 in werking.

Het 'Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis' (PDF) ligt met ingang van donderdag 19 november 2020 voor iedereen in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg ter inzage.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,

Hoofd afdeling Beleid en Beheer,
I.M.M. Nagy MBA