Openbare bekendmakingen week 46 2020

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 17 november 2020 om 19.30 uur. Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. I.v.m. de coronamaatregelen zal deze vergadering plaatsvinden zonder publiek. De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie, mevrouw Y.R.G. van Hurck, 0117-457291 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 11 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking tot het vaststellen van een extra aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend, dat zij in hun vergadering van 10 november 2020 hebben besloten tot het vaststellen van een extra aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2020 waarbij het gebruik van alcoholhoudende drank in het openbaar gebied binnen de winkelgebieden van Sluis, Oostburg, Cadzand en Breskens tot nader orde is verboden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117.

Oostburg, 11 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sluis:

 • overwegende dat het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester van de gemeente krachtens de Wabo, Wet veiligheidsregio’s, Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit en de APV bevoegd zijn tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving binnen het gemeentelijk grondgebied;
 • dat die werkzaamheden in beginsel worden uitgevoerd door bij de gemeente in dienst zijnde functionarissen;
 • dat de Zeeuwse gemeenten hierbij samenwerken met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ);
 • dat het uit het oogpunt van een maximaal effectieve en efficiënte bedrijfsvoering gewenst is, dat in plaats van gemeentelijke functionarissen een aantal specifiek daartoe aangewezen functionarissen van VRZ de werkzaamheden in het kader van het toezicht uitvoeren, binnen het kader van de hierover tussen de gemeente Sluis en VRZ gemaakte afspraken;
 • dat het gewenst is dat de betreffende daartoe aangewezen functionarissen van VRZ in het beheersgebied van de Zeeuwse gemeenten door de gemeenten worden aangewezen als toezichthouders voor de betreffende wetgeving;
 • gelet op de Wet veiligheidsregio’s, Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene wet bestuursrecht, Wabo, Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit en de APV;

besluiten:
de daartoe door VRZ aangewezen functionarissen van VRZ aan te wijzen als toezichthouders met betrekking tot de Wabo, Wet veiligheidsregio’s, Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit en de APV, binnen het kader van de hierover tussen de gemeente Sluis en VRZ gemaakte afspraken, dit met ingang van de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Oostburg, 11 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 28 oktober 2020 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Middenhavendam 9 in Breskens. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP20013/ 00260573.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 30 november 2020 tot en met 18 december 2020 en zullen maximaal vier werkdagen duren. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6-51202869.

Oostburg, 11 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • St. Annastraat te Sluis voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van de grond in verband met de herinrichtingswerkzaamheden Industrieweg (OV-2020274);
 • Haven Westzijde te Breskens voor het aanleggen van een drinkwaterleiding ten behoeve van de woontorens (OV-2020277);
 • Provincialeweg 40 te Groede voor het vernieuwen van het dak van de aanbouw en het isoleren van de muur (OV-2020278);
 • Wachtsluis 2 te Retranchement voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (OV-2020279);
 • Provincialeweg 17A te Groede voor het uitbreiden van de nieuw economische drager met een appartement (OV-2020280);
 • Sint Brandarisstraat 22 te Sluis voor het plaatsen van een serre achter de woning (OV-2020281);
 • Zuidzandseweg 2 te Cadzand voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2020046 voor het bouwen van een woning en zonnepanelen in het open veld. De wijziging betreft het plaatsen van 24 zonnepanelen in plaats van 10 stuks (OV-2020282);
 • Brieversweg 14 te Eede voor het vervangen van het bestaande dak, het plaatsen van gevelisolatie en het vergroten van de woning (OV-2020283);
 • Kaai 30 te Sluis voor het splitsen van het pand in 2 winkels (OV-2020284).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 11 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Papenmuts 15 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 30-10-2020 (OV-2020200);
 • Groenevelt 14 te Sluis voor het aanplanten van een haag en een fruitboom, datum verzending besluit: 30-10-2020 (OV-2020223);
 • Papenmuts 24 te IJzendijke voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2013136 voor het bouwen van een woning. De wijziging betreft het plaatsen van 2 dakkapellen en het veranderen van de goot- en nokhoogte, datum verzending besluit: 30-10-2020 (OV-2020226);
 • Hondegatweg 1 te Biervliet voor het uitbreiden van de pluimveestal, datum verzending besluit: 04-11-2020 (OV-2020197);
 • Tersteijnstraat 3 en 5 te Waterlandkerkje voor het plaatsen van een carport, datum verzending besluit: 04-11-2020 (OV-2020233).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 11 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: realiseren van een uitstroomleiding hemelwater tussen de Noordstraat en het uitwateringskanaal
Locatie: Noordstraat te Retranchement

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 december 2020.

Oostburg, 11 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wette

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Drank- en Horecawet

 • Deltahoek 44 te Breskens, datum verzending besluit: 22 oktober 2020 (nummer 20.0014905);
 • Biezenstraat 19 te Eede, datum verzending besluit: 22 oktober 2020 (nummer 20.0014904);
 • Crox Houcke 73 a te Nieuwvliet, datum verzending besluit: 23 oktober 2020 (nummer 20.0014923).

Exploitatievergunning

 • Deltahoek 44 te Breskens, datum verzending besluit: 22 oktober 2020 (nummer 20.0014906);
 • Biezenstraat 19 te Eede, datum verzending besluit: 22 oktober 2020 (nummer 20.0014903);
 • Crox Houcke 73 a te Nieuwvliet, datum verzending besluit: 23 oktober 2020 (nummer 20.0014924).

Standplaatsvergunning

 • Verkoop van oliebollen op 31 december 2020 op het Ledelplein in Oostburg, datum verzending besluit: 28 oktober 2020 (nummer 20.0015095);
 • Verkoop van oliebollen voor de periode 22 oktober tot en met 17 november 2020 op de Markt in Oostburg, datum verzending besluit: 23 oktober 2020 (nummer 20.0014922).

Oostburg, 11 november 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

Wet op de Kansspelen

Een vergunning voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten:

 • Sint Annastraat 46 te Sluis, datum verzending besluit 28 oktober 2020 (nummer 20.0015091).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 11 november 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf