Openbare bekendmakingen week 53 2020

Vaststelling Algemeen aanwijzingsbesluit APV

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend, dat zij in hun vergadering van 22 december 2020 hebben besloten tot het vaststellen van het Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2021.

Het besluit wordt van kracht op 1 januari 2021 en is voor iedereen tijdens de openingsuren tegen betaling van kosten (leges) verkrijgbaar in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast wordt de wijzigingsverordening gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer 140117.

Oostburg, 30 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan Nieuwstraat 48, Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor de realisatie van een woning in de aanwezige cultuurhistorische schuur op het perceel Nieuwstraat 48 te Oostburg.

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 30 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitief verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee parkeervakken van de parkeerstrook nabij het pand Kruithuisstraat 36 te IJzendijke.
In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit besluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 23 september 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken op de parkeerstrook t.h.v. het pand Kruithuisstraat 36 te IJzendijke en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten, tegen het plantvak aan de rand. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 30 december 2020 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 30 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: ombouwen van de landbouwschuur tot een verblijfsaccommodatie
Locatie: Zandstraat 2 te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd omwille van het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 februari 2021.

Oostburg, 30 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling bodemkwaliteitskaart PFAS Zeeuws-Vlaanderen kaartblad gemeente Sluis en Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij, overeenkomstig het besluit van 17 november 2020 (dossiernr. 4200), de bodemkwaliteitskaart (bkk) voor de stofgroep Poly- en perFluorAlkylStoffen (PFAS) met daarop aangepaste Nota bodembeheer heeft vastgesteld. Het doel van deze vaststelling is de gebiedseigen kwaliteit voor PFAS in zowel de boven- als ondergrond in de gemeente Sluis vast te leggen.

Op 2 december 2020 is de kennisgeving van het voornemen tot vaststelling van het besluit gepubliceerd. Overeenkomstig het besluit en artikel 44 lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit heeft de daadwerkelijke vaststelling op 22 december 2020 plaatsgevonden.

Toelichting: In juli 2019 heeft het Rijk het Tijdelijk Handelingskader (THK) voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie vastgesteld. In dit THK is onder meer vastgelegd dat bij hergebruik van grond en bagger verplicht op deze stoffen moet worden getoetst. Omdat in de bestaande bkk deze stoffen ontbraken en nog weinig bekend was over het voorkomen van deze stoffen bleek in de praktijk dat eerst bodemonderzoek noodzakelijk was alvorens afvoer of hergebruik van grond plaats kon vinden. Dit heeft geleid tot stagnatie in grondverzet. Eén van de aanbevelingen van het THK is dan ook dat gemeenten hun bkk moeten aanpassen voor PFAS.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Sluis, in samenwerking met de gemeenten Hulst en Terneuzen, de bodemkwaliteitskaart PFAS opgesteld. Deze kaart geeft inzicht in de diffuse bodemkwaliteit van PFAS in de gehele Zeeuws-Vlaamse bodem. De bkk PFAS sluit hierdoor volledig aan bij de reeds bestaande Bodemkwaliteitskaart voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen en bijbehorende Nota bodembeheer.

De bodemkwaliteitskaart kan als bewijsmiddel worden gebruikt voor de bodemkwaliteit bij grondverzet binnen de regio Zeeuws-Vlaanderen.

Bezwaar: De Bodemkwaliteitskaart PFAS met de hierop gewijzigde Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen ligt tijdens openingstijden zes weken ter inzage van 30 december 2020 t/m 10 februari 2021 in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, binnen zes weken na de dag waarop het bekend is gemaakt, tegen een besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift leidt niet tot schorsing van het besluit. Indien er sprake is van spoed en u vreest voor onherstelbare gevolgen, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Als eis geldt dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. U moet rekening houden met het betalen van griffierechten.

Oostburg, 30 december 2020
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS

namens dezen,
hoofd afdeling Beleid en Beheer,
I.M.M. Nagy MBA