Openbare bekendmakingen week 52 2020

Bekendmaking gemeentelijke belastingverordeningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de raad van de gemeente Sluis in zijn vergadering van 17 december 2020 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

 • Verordening afvalstoffenheffing 2021
 • Verordening forensenbelasting 2021
 • Verordening hondenbelasting 2021
 • Legesverordening 2021
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
 • Verordening marktgelden 2021
 • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
 • Verordening parkeerbelastingen 2021
 • Verordening precariobelasting 2021
 • Verordening reclamebelasting Oostburg 2021
 • Verordening rioolheffing 2021
 • Verordening toeristenbelasting 2021
 • Verordening watertoeristenbelasting 2021

De verordeningen worden op 1 januari 2021 van kracht en liggen tijdens de openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Daarnaast worden de verordeningen gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning via 140117.

Oostburg, 23 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking Verordening rekenkamercommissie

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat de raad van de gemeente Sluis in zijn vergadering van 17 december 2020 de Verordening rekenkamercommissie 2021 heeft vastgesteld.
De verordening wordt op 1 januari 2021 van kracht en ligt tijdens de openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Daarnaast wordt de verordening gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning.

Oostburg, 23 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking notitie tijdelijke overkappingen bij winkels Covid 19 gemeente Sluis

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maakt bekend dat zij de “notitie tijdelijke overkappingen bij winkels Covid 19 gemeente Sluis” heeft vastgesteld. Dit beleid treedt in werking met ingang van 24 december 2020.

In winkels mag een maximum aantal bezoekers tegelijk worden toegelaten, rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen zoals de 1,5 meter onderlinge afstand. Dit leidt ertoe dat klanten soms buiten moeten wachten, totdat zij in de winkel kunnen. Bij enkele ondernemers is, met oog op de winter de behoefte ontstaan om een tijdelijke voorziening te plaatsen om wachtende klanten comfort te bieden. De notitie biedt een kader waarbinnen is aangegeven op welke wijze de gemeente meewerkt aan het realiseren van tijdelijke overkappingen voor winkels tijdens de coronacrisis en binnen welk kader en onder welke voorschriften dit wordt toegelaten.

Oostburg, 23 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor de realisatie van een culinair thuis op het perceel Platteweg 2 te Retranchement ter hoogte van de bestaande schuur op het desbetreffende perceel en de realisatie van een woning op het perceel kadastraal bekend als Sluis, sectie L, nummer 1407.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’ ligt met ingang van 24 december 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpplatteweg2‐VO01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Oostburg, 23 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Willemsweg, ter hoogte van huisnummers 66-72, te Schoondijke voor het plaatsen van 3 woonwagens met bijbehorend sanitair gebouw (OV-2020321);
 • Markt 2 te Retranchement voor het bouwen van een woning en hotel (OV-2020322);
 • Sluissedijk 6 te Zuidzande voor het plaatsen van een keerwand (OV-2020323);
 • Middenweg 8 te Biervliet voor het kappen van 75 populieren (OV-2020324);
 • Savooyaardsweg te IJzendijke/Biervliet, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie H nummer 415 voor het kappen van 151 bomen (OV-2020325);
 • Gerard de Moorsweg te Groede, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie S nummer 996 voor het aanleggen van een landbouwdam, het aanleggen van een duiker en het kappen van 2 bomen (OV-2020326).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 23 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Mortierstraat 16 te IJzendijke voor het plaatsen van een carport aan de woning, datum verzending besluit: 11-12-2020 (OV-2020264);
 • Kruithuisstraat 5 te IJzendijke voor het bouwen van een schuur met daarnaast aansluitend een uitbouw voor een overkapt terras, datum verzending besluit: 11-12-2020 (OV-2020266);
 • Willemsweg 22 te Schoondijke voor het aanbrengen van dakisolatie, datum verzending besluit: 11-12-2020 (OV-2020267);
 • Ghistelkerke 357 te Breskens voor het plaatsen van een dakkapel, datum verzending besluit: 11-12-2020 (OV-2020268);
 • St. Annastraat te Sluis voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van grond voor het aanleggen van een ontsluitingsweg ten behoeve van de herinrichtingswerkzaamheden aan de Industrieweg, datum verzending besluit: 11-12-2020 (OV-2020274);
 • Haven Westzijde te Breskens voor het aanleggen van een drinkwaterleiding ten behoeve van de woontorens, datum verzending besluit: 11-12-2020 (OV-2020277);
 • Molenstraat 81 te Waterlandkerkje voor het vernieuwen van de kozijnen en ramen aan de voorzijde van de woning, datum verzending besluit: 11-12-2020 (OV-2020294);
 • Krabbedijk 13 te Groede voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 11-12-2020 (OV-2020297);
 • Weststraat 50 te Aardenburg voor het verwijderen van dragende muren en het aanpassen van de gevelindeling van de aanbouw, datum verzending besluit: 16-12-2020 (OV-2020250);
 • Slijkstraat 8 te Groede voor het kappen van een boom, datum verzending besluit: 16-12-2020 (OV-2020290);
 • Groote Markt te Sluis voor het plaatsen van kerstverlichtingsobjecten, datum verzending besluit: 16-12-2020 (OV-2020292);
 • Margarethaweg te Oostburg voor het herinrichten van de voormalige zandwinput ‘De Lieter’ tot een natuurgebied, datum verzending besluit: 16-12-2020 (OV-2020298).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 23 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • St. Annastraat 44 A te Sluis voor het aanbrengen van riet op het dak, het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van een hekwerk, datum verzending besluit: 11-12-2020 (OV-2020251).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 23 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor: renoveren en vergroten van de woning
Locatie: Provincialeweg 62 te Groede
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 januari 2021.

Oostburg, 23 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester