Openbare bekendmakingen week 51 2020

Vooraankondiging bestemmingsplan 'Noordzee – De Wielingen, Cadzand-Bad'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan voor het plangebied Noordzee – De Wielingen te Cadzand-Bad voor te bereiden.

Deze bekendmaking betreft enkel een vooraankondiging. Conform het bepaalde in artikel 1.3.1 lid 2 Bro delen wij u mee dat er omtrent dit voornemen geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit zal via een afzonderlijke publicatie worden bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 16 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Ringdijk Zuid 10 Cadzand'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Ringdijk Zuid 10 Cadzand' binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid10-VG01).

Oostburg, 16 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Snackbar Snoopy

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van Snackbar Snoopy op grond van artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vaststellen ten behoeven van Snackbar Snoopy, gelegen aan Dorpsplein 2 in Schoondijke. Het besluit heeft betrekking op het lozen van afvalwater via een vetafscheider.

Belanghebbenden kunnen tot en met 18 januari 2021 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP200020/00257045.

Oostburg, 16 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Herendreef te Aardenburg voor het rooien van 9 bomen en het snoeien van 2 bomen én het herplanten van 6 eiken en 2 beuken binnen het park ‘ De Elderschans’ (OV-2020315);
 • Patiëntieweg 2 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2020316);
 • Leeuwerikenlaan te Cadzand voor het tijdelijk aanleggen van parkeervakken (OV-2020317);
 • Steigerschuit 20 te Breskens voor het vervangen van de garagedeur door een raamkozijn (OV-2020318);
 • Duindoornstraat 8A te Cadzand voor het geheel vernieuwen van de recreatiewoning (OV-2020319);
 • Molenstraat 25 te Retranchement voor het bouwen van een woning (OV-2020320).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 16 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Watervlietseweg 34 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 04-12-2020 (OV-2020261);
 • Brouwerijstraat 39 te Oostburg voor het vervangen van de handelsreclame van de geldautomaat, datum verzending besluit: 04-12-2020 (OV-2020263);
 • Heggerank 23C te Nieuwvliet voor het uitbreiden van de recreatiewoning, datum verzending besluit: 04-12-2020 (OV-2020273);
 • Dorpsplein 31 te Schoondijke voor het wijzigen van de indeling van de voorgevel, datum verzending besluit: 04-12-2020 (OV-2020289).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Vleeshouwerijstraat 2 G1, G2 en G3 te Sluis voor het geheel slopen van de garages, datum ontvangst: 20-11-2020 / datum acceptatie: 01-12-2020 (S2-2020143);
 • Ringlaan 24 te Breskens voor het verwijderen van het asbesthoudend gevelpaneel in het kozijn aan de achtergevel van de woning, datum ontvangst: 23-11-2020 / datum acceptatie: 01-12-2020 (S2-2020144);
 • Praatvlietweg 5 te Sluis voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de garage, datum ontvangst: 24-09-2020 / datum acceptatie: 01-12-2020 (S2-2020200).

Oostburg, 16 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: verbouwen van het bestaand hotel en het bouwen van een woning aan de Westmolenstraat
Locatie: Kaai 31 te Aardenburg

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 januari 2021.

Oostburg, 16 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • Tresonie en Zoon VOF, voor de percelen Noorderbruggeweg en Zuiderbruggeweg te Heille, kadastraal bekend onder de nummers ADB N 687 en N 719;
 • P.H. Sturtewagen, voor het perceel Rijksweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB I 405/407;
 • D.J.A. van Rie, voor het perceel Binnendijk te St. Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB O 769.

Deze melding met bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 december 2020 voor een termijn van zes weken voor iedereen tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 16 december  2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf