Openbare bekendmakingen week 50 2020

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een

 • Informatieve raadsbijeenkomst is op dinsdag 15 december 2020 om 19.30 uur met als onderwerpen:
 • Toelichting Toeristische Verhuur;
 • Toelichting proces Parapluplan Wonen;
 • Terugkoppeling onderzoek Legitiem op cijfers Breskens.

en een

 • Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 17 december 2020 om 19.30 uur.

De agenda en bijbehorende stukken van beide vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. I.v.m. de coronamaatregelen is publiek op beide data niet mogelijk. De geluidsopname van zowel de bijeenkomst als de besluitvormende raadsvergadering kunt u live beluisteren op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 9 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Zesde wijziging APV

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend, dat zij in hun vergadering van 15 september 2020 en de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 november 2020, hebben besloten tot het vaststellen van de geamendeerde zesde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Sluis.

De wijzigingsverordening wordt van kracht op de dag na bekendmaking en is voor iedereen tijdens de openingsuren tegen betaling van kosten (leges) verkrijgbaar in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast wordt de wijzigingsverordening gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117.

Oostburg, 9 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan Buijzenpolderdijk 7 Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Buijzenpolderdijk 7 Breskens' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Buijzenpolderdijk 7 te Breskens. Het plan ziet toe op de verplaatsing van het bouwvlak waardoor het mogelijk wordt om een nieuwe woning te realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buijzenpolderdijk 7 Breskens’ ligt met ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken (tot en met 20 januari 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpbznpolderdijk7-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 9 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor de realisatie van twee zorgclusters met zorgwoningen (één met 10 zorgwoningen en één met 12 zorgwoningen) ter plaatse van het plangebied. Het plangebied ligt aan de zuidrand van het centrum van Oostburg. De westelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Burgemeester H.A. Callenfelsstraat en de zuidelijke grens door de Burgemeester I. van Houtestraat. Ten oosten van het plangebied ligt de Schouwburgstraat. De bebouwing in de directe omgeving van het plangebied in de hiervoor genoemde straten heeft een woonfunctie. Ten noorden van het plangebied bevindt zich het zorgcomplex De Burght en het Lam.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’ ligt met ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpburghtkwartier‐ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, op het telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Oostburg, 9 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Almekinders

Op 26 november 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van J. Almekinders gelegen aan Olieslagersweg 2, Retranchement. Het betreft een melding voor het vervangen van een dieselolietank voor een propaantank. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200567. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Loos, R.A.M. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51204154 of 0115-745100.

Oostburg, 9 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

Nieuwvlietseweg 21 te Nieuwvliet voor het bouwen van een bijgebouw voor stalling, opslag en garage (OV-2020303);

 • Maagdenweg 1 te Aardenburg voor het kappen van 27 populieren in het weiland (OV-2020305);
 • Sint Bavostraat 5 te Aardenburg voor het kappen van een paardenkastanje (OV-2020307);
 • Pèse Schorre 26 te Cadzand voor het uitbreiden van de recreatiewoning (OV-2020309);
 • Kaai 8 te Sluis voor het veranderen van de voorgevel, plaatsen van een zonnewering en  het maken van doorgangen naar het naastgelegen pand (OV-2020310);
 • Slachthuisstraat 3 te IJzendijke voor het wijzigen van de gevel (OV-2020311);
 • Bogaardstraat 84 te Aardenburg voor het plaatsen van een carport achter de woning (OV-2020312);
 • Oude Eedeweg te Eede, kadastraal bekend onder Aardenburg sectie G nummer 430,  bouwen van een bedrijfsgebouw met woning (OV-2020313);
 • Dorpsstraat 24 te Retranchement voor het wijzigen van de kapconstructie, geveldetails en het realiseren van een dakterras (OV-2020314).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 9 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Driesprongweg 11 te Biervliet voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van de schuren en stopverf van de kozijnen, datum ontvangst: 05-11-2020 / datum acceptatie: 26-11-2020 (S2-2020135);
 • Bogaardstraat 90 te Aardenburg voor het geheel slopen van de schuur, datum ontvangst: 18-11-2020 / datum acceptatie: 26-11-2020 (S2-2020140);
 • Brouwerijstraat 25 te Groede voor het slopen van de woning (aanvulling op sloopmelding S2-2020120), datum ontvangst: 12-11-2020 / datum acceptatie: 26-11-2020 (S2-2020141).

Oostburg, 9 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: verwijderen van dragende muren en het aanpassen van de gevelindeling van de aanbouw
Locatie: Weststraat 50 te Aardenburg

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 januari 2021.

Oostburg, 9 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving beschikking Bomenverordening

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat:
één witte paardenkastanje wordt geveld staande aan de achterkant ter hoogte van de woning Hoogstraat 27 te Sluis. Deze boom is aangemerkt als waardevol in de zin van de Bomenverordening gemeente Sluis. De boom staat naast een wandelpad op een dijk waarvan de gemeente eigenaar is. Deze boom is helaas aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De kastanjebloedingsziekte is besmettelijk en heeft bij de bewuste boom ertoe geleid dat die aan het afsterven is. Als daardoor takken uit de boom gaan vallen kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. Ter voorkoming van verdere verspreiding van de ziekte en schade als gevolg van vallende takken, wordt de boom op grond van de Bomenverordening gemeente Sluis binnen acht weken verwijderd.

Oostburg, 9 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,

Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie,
A. Wouterse-van Damme