Openbare bekendmakingen week 49 2020

Raadscommissie Ruimte/AB en Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er:

 • een vergadering van de Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 8 december 2020 om 19.30 uur. Voorzitter: de heer R.P. Evers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.
 • een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op woensdag 9 december 2020 om 19.30 uur. Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie, mevrouw Y.R.G. van Hurck, 0117-457291 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

De agenda en bijbehorende stukken van deze vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. Beide vergaderingen zijn live te beluisteren op de website van onze gemeente.

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpnota VTH beleid Zeeland 2020 onderdeel strategie

Vanwege de kwaliteitseisen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende Omgevingswet stelden Zeeuwse overheden een gezamenlijk Vergunningverlening-, Toezicht-, en Handhaving (VTH) op voor het onderdeel strategie. Net als alle andere Zeeuwse overheden vinden wij een mooi, schoon, veilig, gezond en duurzaam Zeeland belangrijk. Deze strategie draagt daar aan bij.

In het VTH-beleid Zeeland, onderdeel strategie, benoemen we de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland, en dus ook voor onze gemeente. Het is onderdeel van het uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. De reikwijdte van de strategie omvat taken van Provincie en gemeenten op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen.

Het ontwerpbeleid ligt van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. In deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen. Het ontwerpbeleid en bijbehorende stukken kunt u hieronder downloaden. De ontvangen zienswijzen betrekken wij bij de vaststelling en inhoud van de definitieve beleidsnota. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Patricia de Croock tel. 140117 of per mail pdecroock@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Nota Tarieven privaatrechtelijke heffingen per 01-01-2021

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 november 2020 de nota Tarieven privaatrechtelijke heffingen per 01-01-2021 hebben vastgesteld.

De privaatrechtelijke heffingen hebben betrekking op tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. Te denken valt aan het verzorgen van dranghekken of afzetlint bij een evenement. Ook kan de gemeente ongediertebestrijding verzorgen. Dit soort tarieven vallen onder privaatrechtelijke heffingen.

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Maatschap G.J.F. en F.J.D. Calus

Op 18 november 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Maatschap G.J.F. en F.J.D. Calus gelegen aan Zandstraat 13 in Sluis. Het betreft een melding voor het realiseren van een werktuigenberging. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200559. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869.

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Margarethaweg te Oostburg voor het herinrichten van de voormalige zandwinput ‘De Lieter’ tot een natuurgebied (OV-2020298);
 • Brouwerijstraat 41 te Oostburg voor het aanpassen en gebruiken van de bovenverdieping/magazijn van de winkelruimte voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten (OV-2020299);
 • Spaanse Galeien 26 te Retranchement voor het doortrekken van de verdieping op de bestaande uitbouw aan de achterzijde (OV-2020300);
 • J F de Millianostraat 12 te Breskens voor het bouwen van een garage (OV-2020301);
 • Nieuwleusenerstraat 17 te Cadzand voor het bevestigen van een luifel/overkapping aan de paardenstal (OV-2020302).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Kruithuisstraat, Landbouwstraat, Waterpoortstraat en Beursstraat te IJzendijke voor het aanleggen van een glasvezelkabel, datum verzending besluit: 20-11-2020 (OV-2020206);
 • Zandstraat 13 te Sluis voor het bouwen van een nieuwe werktuigenberging, datum verzending besluit: 20-11-2020 (OV-2020256);
 • Brandkreekdijk 1 te Sint Kruis voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 20-11-2020 (OV-2020259);
 • Willemsweg te Schoondijke voor het aanleggen van een waterbassin op het perceel kadastraal bekend onder Oostburg, sectie M nummer 955, datum verzending besluit: 23-11-2020 (OV-2020236);
 • Nieuwstraat 25 te Sluis voor het vervangen van de handelsreclame van de geldautomaat, datum verzending besluit: 23-11-2020 (OV-2020271);
 • Weststraat 73 te Aardenburg voor het maken van een aparte entree ten behoeve van de bovenwoning, datum verzending besluit: 23-11-2020 (OV-2020272);
 • St. Annastraat 41 te Sluis voor het plaatsen van gevelreclame aan de achterzijde, datum verzending besluit: 25-11-2020 (OV-2020288).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Dijckmeesterstraat 19 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning en schuur, datum ontvangst: 10-11-2020 / datum acceptatie: 19-11-2020 (S2-2020138);
 • Tragel West 44 te Schoondijke voor het verwijderen van asbesthoudende materialen van de garage en lange schuur, datum ontvangst: 11-11-2020 / datum acceptatie: 19-11-2020 (S2-2020139).

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

•    Oesterput 1 te Hoofdplaat voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 11-11-2020 / datum acceptatie: 13-11-2020 (UI-2020029).

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: kappen van 5 bomen (iepen)
Locatie: Ringdijk Noord 22 A te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd omwille van het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 januari 2021.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: transformeren van de kerk tot 17 wooneenheden met stallingsruimten en parkeergelegenheid
Locatie: Oude Kerkstraat 20 te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 januari 2021.

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voorgenomen vaststelling bodemkwaliteitskaart PFAS Zeeuws-Vlaanderen kaartblad gemeente Sluis en Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken op grond van het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat zij op 17 november 2020 hebben besloten:

 • voornemens te zijn om de bodemkwaliteitskaart PFAS Zeeuws-Vlaanderen kaartblad Sluis vast te stellen, en:
 • voornemens te zijn om de Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen vast te stellen.

De bodemkwaliteitskaart PFAS Zeeuws-Vlaanderen en de Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen liggen met ingang van donderdag 2 december 2020 voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 2 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Hoofd afdeling Beleid en Beheer,

I.M.M. Nagy MBA