Openbare bekendmakingen week 33 2020

OntwerpbestemmingsplanOntwerp-omgevingsvergunning Oude Haven 44 Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage worden gelegd:

 1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Haven 44 Oostburg’;
 2. een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu ten behoeve van de realisatie van het plan voor het bouwen van (mest)opslagen tot 19.500 m3 en het realiseren van een foliebassin en helofytenfilter aan de Oude Haven 44 te Oostburg.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de uitbreiding van het bouwvlak op het perceel Oude Haven 44 te Oostburg en uitbreiding van de (mest)opslag. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Haven 44 Oostburg’ vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis(2h)’.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 september 2018 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze ontwikkeling. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van Burgemeester en Wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen (met de aanvraag, ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 13 augustus 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Daarnaast kan het volledige ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpoudehaven44-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker of de heer L. de Rooij van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Haven 44 Oostburg’ of de ontwerp-omgevingsvergunning op de volgende wijze:

•    Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
•    Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker of de heer L. de Rooij van de afdeling Externe Dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of vergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het  ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van Burgemeester en Wethouders. Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen sprake is van een aangewezen bouwplan.

Oostburg, 12 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: bouwen van een landhuis met schuur
Locatie: Tienhonderdsedijk 4 te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 september 2020.

Oostburg, 12 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

Melding Activiteitenbesluit van Auto Service Terneuzen

Op 10 februari 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Auto Service Terneuzen gelegen aan Deltahoek 7 A in Breskens. Het betreft een melding voor het beëindigen van de activiteiten.

Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200068.

Oostburg, 12 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Dokter Broodmanstraat 32 te Breskens voor het uitbreiden van de woning (OV-2020185);
 • Zandstraat 3 te Sluis voor het gedeeltelijk vervangen van een bestaand kozijn (OV-2020186);
 • Markt 3 te Oostburg voor het voormalige ABN AMRO bankkantoor te wijzigen naar een hotel en appartementen (OV-2020187);
 • Kaai 42 te Sluis voor het wijzigen van de bestaande handelsreclame (OV-2020188);
 • Vinkenstraat 1 te Cadzand voor het wijzigen van het gebruik (OV-2020189);
 • Westlangeweg 8 te Hoofdplaat voor het bouwen van een nieuwe woning (OV-2020190).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 12 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Staats-Spaanse Linies 1 te IJzendijke voor het bouwen van een berging achter het bestaande tankstation, datum verzending besluit: 29-07-2020 (OV-2020112);
 • Zuidstraat 16 te Aardenburg voor het realiseren van een nieuw buitenblad aan de rechter zijgevel van de woning, datum verzending besluit: 29-07-2020 (OV-2020175).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 12 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • M.I. de Bruijne, voor het perceel 2e Hogendijk te Oostburg, kadastraal bekend onder nummer OBG P 1949;
 • J. van den Corput, voor het perceel Lange Heerenstraat te Schoondijke, kadastraal bekend onder nummer OBG P 2003;
 • Mts de Hullu-Gunnewijk, voor het perceel Catsweg te Groede, kadastraal bekend onder het  nummer OBG S 1461;
 • Mts de Hullu-Gunnewijk, voor het perceel Nieuwhovendijk te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 1588;
 • F.J. van Damme, voor het perceel Watervlietseweg te IJzendijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG F 357;
 • E. Doens, voor het perceel Sint Pietersdijk te Biervliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG I 1152;
 • D.W. Luteijn, voor het perceel Akkerweg Ter Moere te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 635;
 • D.W. Luteijn, voor het perceel Bruggendijk Grubekeweg te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 685;
 • Mts de Smit, voor het perceel Scherpbierseweg te Groede, kadastraal bekend onder het nummer OBG R 2036;
 • Mts de Smit, voor het perceel Provincialeweg te Groede Noordzijde, kadastraal bekend onder het nummer OBG S 1061;
 • Mts de Smit, voor het perceel Bruggendijk te Zuidzande, kadastraal bekend onder het nummer OBG U 750;
 • Mts. de Smet, voor het perceel Sint Margrietepolderdijk te Sint Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB P 342;
 • G. De Smet, voor het perceel Appelstraat te Sint Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB O 73 en O 79;
 • G. De Smet, voor het perceel Groeneweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB N 737;
 • A.J. Moggré, voor het perceel Willemsweg te Schoondijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG M 957.

Deze melding, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 12 augustus 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf