Openbare bekendmakingen week 32 2020

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Wervenweg 1 te Eede voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw (OV-2020183);
 • Dorpsplein 31 te Schoondijke voor het splitsen van een deel van het winkelpand tot een woning (OV-2020181);
 • Expeditieweg 2 te Schoondijke voor het vervangen van de oude garageboxen naar nieuwe garageboxen (OV-2020182);
 • Prinsestraat 19 te Cadzand voor het verbouwen van de woning en het aanpassen van het bijgebouw naar een aanbouw (OV-2020184).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 5 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Kievitenlaan 1 te Cadzand voor het vervangen van de geldautomaat, datum verzending besluit: 22-07-2020 (OV-2020178);
 • Oranjedijk 1 B te Waterlandkerkje voor het aanpassen van de bestaande bebouwing naar een proeflokaal, klein winkeltje t.b.v. de wijnproeverij en het bouwen van een fustopslag, datum verzending besluit: 24-07-2020 (OV-2020082);
 • Praatvlietweg te Sluis voor het aanpassen van het landbouwperceel, datum verzending besluit: 24-07-2020 (OV-2020110).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 5 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

 Algemene plaatselijke verordening - Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Dokweg 6 te Breskens voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 05-07-2020 / datum acceptatie: 21-07-2020 (UI-2020014).

Oostburg, 5 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

 Algemene plaatselijke verordening - Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: vestigen van een houtzagerij als Nieuwe Economische Drager
Locatie: Lievestraat 4 te Eede

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 september 2020.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: bouwen van een veranda aan de recreatiewoning
Locatie: Vlamingpolderweg 24 te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 september 2020.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 • Voor: uitbreiden van de Nieuw Economische Drager met 2 extra recreatiewoningen
 • Locatie: Provincialeweg 17 A te Groede

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 september 2020.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 • Voor: rooien van een kastanjeboom
 • Locatie: Diomedeweg 1 te Retranchement

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van een advies. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 oktober 2020.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 • Voor: aanleggen van een parkeerterrein
 • Locatie: hoek Knokkeweg / Kanaalweg te Retranchement

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van een advies. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 oktober 2020.

Oostburg, 5 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester