Openbare bekendmakingen week 25 2022

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadscommissie Samenleving/Middelen (raadsbreed), inzake de financiële stukken (jaarrekening, 1ste bestuursrapportage en kadernota) plaatsvindt op donderdag 30 juni 2022 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen; 

Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de commissie-griffier, mevr. mr. E.M.L. Pop, via 0117 – 457 340 of epop@gemeentesluis.nl. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 22 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 48 Oostburg’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 48 Oostburg’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpnieuwstraat48oburg-VG01).

Oostburg, 22 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 37 Nieuwvliet’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 mei 2022 het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 37 Nieuwvliet’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het perceel Dorpsstraat 37 te Nieuwvliet. Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’. Het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 37 Nieuwvliet’ vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen Sluis’. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er een wijziging in het vastgestelde plan doorgevoerd. Deze is terug te vinden in de Notitie ambtshalve aanpassingen die samen met het vastgestelde plan ter inzage liggen. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 37 Nieuwvliet’ liggen met ingang van 23 juni 2022 voor een periode van zes weken (tot en met 3 augustus 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpDorpsstrt37-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 23 juni 2022 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 3 augustus 2022) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 22 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Tienhonderdse Middenweg 2, Cadzand

Burgemeester en wethouders van de Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage wordt gelegd:

 • Het ontwerpbestemmingsplan ‘Catsand Island’;

Een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het realiseren van een tien woningen op het perceel Tienhonderdse Middenweg 2 te Cadzand.
Plangebied. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het realiseren van een landgoed van 16 ha met tien woningen.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 21 oktober 2021 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze ontwikkeling. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 23 juni 2022 gedurende zes weken (tot en met 3 augustus 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Daarnaast kan het volledige ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpcatsandisland-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons voor het bestemmingsplan en mevrouw A. Jansen voor de omgevingsvergunning van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons of mevrouw A. Jansen van de afdeling Externe Dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerp besluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan, ontwerpvergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website en/of e-mail kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Oostburg, 22 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vergunning archeologisch monument het perceel met de kadastrale aanduiding Sluis E 3258 (Rijksmonumentnummer 531070/Aardenburg-Sint Bavostraat 3, 5)

Burgemeester en wethouders van de Sluis maken bekend dat de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gunay Uslu, beschikkende krachtens de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gezien de aanvraag van de gemeente Sluis van 14 maart 2022, op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988, voornemens is vergunning te verlenen voor de volgende werkzaamheden op het perceel met de kadastrale aanduiding Sluis E 3258 (Rijksmonumentnummer 531070/Aardenburg-Sint Bavostraat 3, 5):

 • het aanleggen van een haag, het aanbrengen van verhardingen, het plaatsen van straatmeubilair en penanten, alsook het leggen van een mantelbuis.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 22 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Deltahoek 44 te Breskens voor het intern verbouwen van de kartbaan en het paintball gebouw  (OV-2022176);
 • Ringlaan 25 te Breskens voor het vervangen van de kozijnen (OV-2022177);
 • Sasputsestraat 9 te Schoondijke voor het uitbreiden van de woning (OV-2022178).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Grote Christoffelstraat 13 te Retranchement voor het plaatsen van een aanbouw, datum verzending besluit: 09-06-2022 (OV-2022085);
 • Kruithuisstraat 3 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 09-06-2022 (OV-2022093);
 • St. Pieterstraat 4 te Sluis voor het aanpassen van de invulling van de gevelopening, datum verzending besluit: 09-06-2022 (OV-2022136);
 • Herendreef te Aardenburg voor het vervangen van de riolering; het vervangen van kabels en leidingen en het herbestraten ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 35, datum verzending besluit: 09-06-2022 (OV-2022154);
 • Haven Westzijde te Breskens voor het aanleggen van een drainagesysteem ten behoeve van het viscentrum, datum verzending besluit: 13-06-2022 (OV-2022135);
 • Ligtvoetsweg 1 te Sint Kruis voor het geheel vernieuwen van de garage, datum verzending besluit: 13-06-2022 (OV-2022141);
 • Westdijk 6 te IJzendijke voor het ombouwen van een deel van de schuur naar een zorgboerderij, datum verzending besluit: 14-06-2022 (OV-2022062);
 • Watervlietseweg 22A te IJzendijke voor het realiseren van een nieuw economische drager in de vorm van een kleinschalig tuincentrum, datum verzending besluit: 14-06-2022 (OV-2022071);
 • Langeweg 112 met toevoeging 403, 404A en 404B te Breskens voor het plaatsen van 3 recreatieverblijven op het kustpark Zeebad (OV-2022073).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117 - 457000 of per e-mail naar: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 22 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: Verbouwen van de woning.
Locatie: Schoolstraat 3 te Hoofdplaat.
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 juli 2022.

Voor: Corrigeren van de as-built brandscheidingen en samenvoegen van appartementen.
Locatie: Scheldestraat 1 te Cadzand.
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 juli 2022.

Voor: Bouwen van 9 recreatieappartementen.
Locatie: 2e Zandstraat 3 te Breskens.
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 augustus 2022.

Oostburg, 22 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgevingen beschikking brandveilig gebruik (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor:

 • het brandveilig gebruik van de Kustschool, op de locatie Badhuisweg 36 te Cadzand. 
 • het brandveilig gebruik van de verbouwde eerste verdieping ten behoeve van een nieuwe PG afdeling op het adres Handboogstraat 6 te IJzendijke

U kunt de betreffende stukken van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure ‘Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid’. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 22 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Plv. afdelingshoofd Externe Dienstverlening

R. Spit

Renoveren van de woning op het adres Nederherenweg 7 te Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het renoveren van de woning, op de locatie Nederherenweg 7 te Sluis.
U kunt de betreffende stukken van 23 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 (zes weken) op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure ‘Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid’. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke website.

Oostburg, 22 juni 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,

Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie

A. Wouterse-van Damme