Openbare bekendmakingen week 24 2022

Raadscommissie Samenleving/Middelen en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 21 juni 2022 om 19.30 uur. De voorzitter is mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de commissiegriffier, mevr. mr. E.M.L. Pop, via 0117 - 457 340 of epop@gemeentesluis.nl. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Ook is er een besluitvormende raadsvergadering die plaatsvindt op donderdag 23 juni 2022 om 19.30 uur.

De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier, de heer mr. P. Claeijs, via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De vergaderingen zijn live te beluisteren op de website van onze gemeente.

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan Zwinstraat 11 te Retranchement

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 18 mei 2022 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie K nummers 82 en 256. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 16 juni 2022 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Besluit vormvrije m.e.r-beoordeling Tienhonderse Middenweg 2, Cadzand

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op 24 mei 2022 een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het omzetten van een agrarisch bedrijf van circa 16 hectare naar natuurgebied met 10 woningen met bijgebouwen op het perceel Tienhonderdse Middenweg 2 te Cadzand.

De beoogde activiteit van het omzetten van een agrarisch bedrijf naar natuurgebied met 10 woningen staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie gedurende 6 weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Vervolgprocedure

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, zoals de procedure voor een bestemmingsplan of omgevingsvergunning, activiteit milieu.

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling beleidsvisie ‘Visie Westerscheldekust gemeente Sluis’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 mei 2022 heeft besloten tot het gewijzigd vaststellen van de beleidsvisie ‘Visie Westerscheldekust’. De beleidsvisie betreft een visie over het kustgebied van Breskens tot aan de gemeente Terneuzen. De visie geeft uitgangspunten over drie thema’s. Dit zijn veiligheid, rust en natuur en voorzieningen. Tegen de vaststelling van de beleidsvisie kunnen geen rechtsmiddelen worden ingezet gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

De vastgestelde beleidsvisie ‘Visie Westerscheldekust’ ligt tijdens openingsuren voor iedereen kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën zijn tegen betaling van kosten (leges) verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening.

Visie Westerscheldekust (PDF)

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor De Graaf Power

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben op 23 mei 2022 van De Graaf Power een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag gaat over het oprichten van een inrichting (‘De Graaf Power’) op de locatie gelegen aan de Deltahoek 44A in Breskens. U kunt de aanvraag op verzoek bekijken. Wanneer u hiertegen een bezwaarschrift wilt indienen, moet u eerst het besluit op de aanvraag afwachten. Wanneer u de stukken over deze aanvraag wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV220230 / 00302433.

Melding Activiteitenbesluit milieu van ‘Het Hof Delmare’

Op 29 mei 2022 hebben wij een melding ontvangen van ‘Het Hof Delmare’ gelegen aan de Krommeweg 6 in IJzendijke. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het bouwen van een landbouwloods.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115 - 745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220224.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 30 mei 2022 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van  ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Westlangeweg 8 in Hoofdplaat.De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 13 juni t/m 9 augustus 2022 en zullen maximaal 1 werkdag duren. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer 0115 - 745100. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP22014/ 00302741.

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Kruithuisstraat 65 te IJzendijke voor het bouwen van een terrasoverkapping (OV-2022166);
 • Burchtstraat te Aardenburg voor het tijdelijk plaatsen van een sculptuur in het kader van het kunstenfestival (OV-2022167);
 • Brieversstraat 46 te Eede voor het uitbreiden van de woning (OV-2022168);
 • Rijksweg 27 te Eede voor het vervangen van de kozijnen en het isoleren van het dak van de woning (OV-2022169);
 • Dokweg ongenummerd te Breskens, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie L nummer 2492, voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (OV-2022170);
 • Vlasstraat 4 te Eede voor het bouwen van een loods/magazijn (OV-2022171);
 • Traject Cathalijnestraat - Stroopuit te Waterlandkerkje voor het aanleggen van elektriciteitskabels en het vervangen van wateraansluitingen (OV-2022172);
 • Boulevard 77 te Breskens voor het realiseren van een dakterras (OV-2022173);
 • Kern Sint Anna ter Muiden voor het vervangen van een deel van het hoofdriool en het uitvoeren van straatwerkzaamheden (OV-2022175).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Middenhavendam 10, 12, 14 en 16 met toevoegingen te Breskens voor het bouwen van 33 appartementen; Toren 1 inclusief parkeerkelder, datum verzending besluit: 25-05-2022 (OV-2021363);
 • Heilleweg 16 te Sluis voor het graven van een sleuf om overtollige grond in te werken om daarna de sleuf weer toe te dekken met gras, datum verzending besluit: 01-06-2022 (OV-2022052);
 • Dokweg 12-006 te Breskens voor het toestaan van een hogere milieucategorie wegens de kleinschaligheid van de visrokerij, datum verzending besluit: 01-06-2022 (OV-2022111);
 • Mauritsweg ongenummerd te IJzendijke voor het uitbreiden van het voetbalveld, datum verzending besluit: 01-06-2022 (OV-2022133);
 • Oude Kerkstraat 11 te Sluis voor het vervangen van de bestaande entree pui, datum verzending besluit: 01-06-2022 (OV-2022149);
 • Koninginnestraat 62 te IJzendijke voor het overdekken van een binnenplaats, datum verzending besluit: 02-06-2022 (OV-2022098);
 • Grote Beer 105A te Oostburg voor het bouwen van een woning op een bunker, datum verzending besluit: 08-06-2022 (OV-2022033);
 • Nieuwstraat 10 te Sluis voor het maken van een sparing in de zoldervloer en een toegangsdeur vanuit de zolderruimte naar het dak, datum verzending besluit: 08-06-2022 (OV-2022118);
 • Gouverneurstraat 16 te Sluis voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning, datum verzending besluit: 08-06-2022 (OV-2022122);
 • Turkeije 15 te Waterlandkerkje voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2019338 voor het uitbreiden van de woning en het bouwen van een garage, datum verzending besluit: 08-06-2022 (OV-2022127).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwbesluit (Wabo) - ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Sluissedijk 1 te Zuidzande voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 04-05-2022 / datum acceptatie: 18-05-2022 (S2-2022060);
 • Liniedijk 4 te Waterlandkerkje voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal en het slopen van 2 schuren, datum ontvangst: 04-05-2022 / datum acceptatie: 25-05-2022 ((S2-2022057);
 • 2e Zandstraat 3 te Breskens voor het geheel slopen van het pand, datum ontvangst: 16 mei 2022 / datum acceptatie: 25-05-2022 (S2-2022063);
 • Oostweg 1 te Sint Kruis voor het geheel slopen van de woning met opstallen, datum ontvangst: 19-05-2022 / datum acceptatie: 25-05-2022 (S2-2022065);
 • Achterweg 17 G1 t/m G5 te Breskens voor het slopen van de garageboxen, datum ontvangst: 19-05-2022 / datum acceptatie: 31-05-2022 (S2-2022067);
 • Banckertlaan 13 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 24-05-2022 / datum acceptatie: 31-05-2022 (S2-2022069);
 • Prins Bernhardlaan 16 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal in de woning, datum ontvangst: 24-05-2022 / datum acceptatie: 01-06-2022 (S2-2022070);
 • Ghistelkerke 544 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning, datum ontvangst: 24-05-2022 / datum acceptatie: 01-06-2022 (S2-2022071).

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: bouwen van een appartementengebouw met 20 appartementen
Locatie: Grote Kade 15 te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 juli 2022.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: bouwen van een nieuw tuinhuis (overkapping) en een nieuwe berging en het afwijken van het bestemmingsplan voor ander gebruik van gronden
Locatie: Veerhoekdijk 1 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 juli 2022.

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Evenementen

Een vergunning o.g.v. art. 2:25 APV voor het houden van een rommelmarkt/braderie op 4 juni 2022 en 16 juli 2022 te Aardenburg, datum verzending besluit: 20 mei 2022 (nummer 22.0004346).

Alcoholwet

Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Spuiplein 19 te Breskens, datum verzending besluit: 4 mei 2022 (22.0003797).

Exploitatievergunning

Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Spuiplein 19 te Breskens, datum verzending besluit: 4 mei 2022 (22.0003796).

Standplaatsvergunning

Een vergunning voor het innemen van een standplaats op dinsdag op de parking van Aldi te Oostburg voor de verkoop van koffie- en theespecialiteiten en kwaliteit koffie espressobonen, met ingang van 12 april 2022, datum verzending besluit 31 mei 2022 (nummer 22.0004640).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 15 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Plv. afdelingshoofd Externe Dienstverlening

R. Spit