Openbare bekendmakingen week 23 2022

Raadscommissie Ruimte/AB 14 juni 2022

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 14 juni 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is de heer S.J-P. Keijmel.

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de commissie-griffier mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.
De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 8 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Voorontwerp bestemmingsplan 'Kom IJzendijke'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Kom IJzendijke' ter inzage wordt gelegd. Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van de kern van IJzendijke. Het bedrijventerrein ten westen van de kern IJzendijke maakt geen onderdeel uit van voorliggend ontwerp bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft als doel om de bestaande vergunde situatie vast te leggen.

Inloopbijeenkomst

Met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan 'Kom IJzendijke’ organiseren wij een op 28 juni 2022 een inloopbijeenkomst. Deze inloopbijeenkomst is bedoeld om inwoners en andere belanghebbenden te informeren en eventuele vragen te beantwoorden. Een uitnodiging met tijd en locatie volgt.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Kom IJzendijke' met de daarbij behorende bijlagen ligt met ingang van 9 juni 2022 gedurende zes weken (tot en met 20 juli 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkomijzendijke-VO01).

Inspraak

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer M. Den Boeft of mevrouw C. Simons, via telefoonnummer +140117. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Oostburg, 8 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Intrekken vergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend tot intrekking van de volgende vergunning te zijn overgegaan wegens het niet gebruiken ervan:

  • Omgevingsvergunning met nummer OV-2019168, voor het plaatsen van een zadeldak op de garage op het adres Regulus 37 te Oostburg

Oostburg, 8 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

  • Ringdijk Noord 5b te Cadzand voor het toeristisch verhuren van een groepsaccommodatie (OV-2022163);
  • Ringdijk Noord 5a te Cadzand voor het toeristisch verhuren van het pand (OV-2022164);
  • Oostburgsestraat 22 te Zuidzande voor het wijzigen van de gevel (OV-2022165).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 8 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend voor:

  • Akkerstraat 4 te Aardenburg voor het vergroten van de woning, datum verzending besluit: 25-05-2022 (OV-2022084).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117 - 457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 8 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: plaatsen van 3 recreatieverblijven op het kustpark Zeebad Zuid
Locatie: Langeweg te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 juli 2022.

Oostburg, 8 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Alcoholwet

  • Een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet tijdens het evenement Foodfestival Bakken & Klakken te IJzendijke op 25 juni 2022, datum verzending besluit: 28 april 2022 (22.000098).

Overige vergunningen

  • Een ontheffing op grond van artikel 4:6 APV voor het gebruik maken van geluidsapparatuur tijdens het evenement Foodfestival Bakken & Klakken op zaterdag 25 juni 2022. Datum verzending besluit: 28 april 2022 (22.000098).
  • Een toestemming op grond van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (B.A.B.W) voor het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel, het geheel afsluiten Kerkstraat IJzendijke voor het evenement Foodfestival Bakken & Klakken op zaterdag 25 juni 2022. Datum verzending besluit: 28 april 2022 (22.000098).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 8 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Plv. afdelingshoofd Externe Dienstverlening

R. Spit