Openbare bekendmakingen week 22 2022

Raadsspreekuur

Er is een Raadsspreekuur op dinsdag 7 juni 2022 van 19.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Oostburg.
Tijdens dit spreekuur kunt u op een informele manier in gesprek gaan met raadsleden. Er kunnen wensen en ideeën besproken worden. Het spreekuur is niet bedoeld voor klachten of individuele problemen of onderwerpen die al op de agenda van de gemeenteraad staan of reeds zijn behandeld. Van iedere fractie is er één persoon aanwezig. Heeft u interesse? Meld u dan uiterlijk op vrijdag 3 juni 2022, voorafgaand aan het raadsspreekuur, voor 12.00 uur aan via griffiersbureau@gemeentesluis.nl.
Vermeld hierbij:

 • waarover u met de raadsleden in gesprek wilt gaan.
 • uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Oostburg, 1 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:

 • De kern IJzendijke (met uitzondering van het bedrijventerrein gelegen ten westen van de kern IJzendijke).

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, op www.zoek.officielebekendmakingen.nl en op de www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 1 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Rectificatie publicatie ontwerpbestemmingsplan ’t Killetje 4A Breskens

Op 27 april 2022 hebben wij bekendgemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘’t Killetje 4A Breskens’ vanaf 28 april 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage ligt. Hierbij is abusievelijk als einddatum 1 juni 2022 genoemd. Dit dient 8 juni 2022 te zijn. Zodoende ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gedurende de periode vanaf 28 april 2022 tot en met 8 juni 2022.

Oostburg, 1 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Herendreef te Aardenburg voor het vervangen van de riolering; het vervangen van de kabels en leidingen en het herbestraten ter hoogte van huisnummers 1 t/m 35 (OV-2022154);
 • Vlamingpolderweg 8 te Cadzand voor het bouwen van een woning (OV-2022155);
 • Zevenhofstedenstraat 4 te IJzendijke voor het verbouwen van de woning (OV-2022156);
 • Nieuwleusenerstraat 18 te Cadzand voor het veranderen van de bedrijfsruimte in wooneenheden voor tijdelijke werknemers (OV-2022157);
 • Vuilpanstraat te Eede voor het verwijderen en aanleggen van elektriciteitskabels (OV-2022158);
 • Markt 6 te Aardenburg voor het verduurzamen van de woning door het plaatsen van kunststof kozijnen met dubbelglas  (OV-2022159);
 • Torenweidelaan 2A te Oostburg voor het vervangen van de unit (OV-2022160);
 • Zwinstraat 1 te Retranchement voor het verbouwen van het hotel (OV-2022161);
 • Zandstraat 4 te Sluis voor het bouwen van een open loods (OV-2022162).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Watervlietseweg 4 te IJzendijke voor het plaatsen van screens aan de voor- en achterzijde, datum verzending besluit: 17-05-2022 (OV-2020012);
 • Schoolstraat 9 te Hoofdplaat voor het plaatsen van een dakkapel, datum verzending besluit: 25-05-2022 (OV-2022038);
 • Lange Strinkweg te Cadzand voor het aanleggen van elektriciteitsbekabeling, datum verzending besluit: 25-05-2022 (OV-2022151).

Verleende kampeervergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat kampeervergunning is verleend voor: 

 • Bakkersstraat 65 te Oostburg voor het hebben van een mini-camping met maximaal 25 standplaatsen, datum verzending besluit: 25-05-2022 (OV-2022037).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. Maak een afspraak door te bellen naar: 0117 - 457000 of stuur een e-mail naar: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Langeweg 108 te Breskens voor het slopen van het pand, datum ontvangst: 28-04-2022 / datum acceptatie: 09-05-2022 (S2-2022058);
 • Ghistelkerke 4 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 05-05-2022 / datum acceptatie: 13-05-2022 (S2-2022061);
 • Orion 10 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning, datum ontvangst: 03-05-2022 / datum acceptatie: 13-05-2022 (S2-2022062).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Uitweg 2 te Biervliet voor het realiseren van een Vodafone vakwerkmast, datum verzending besluit: 09-05-2022 (OV-2022002).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 1 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • Maatschap van Gijs-Verkruijsse, voor het perceel Blindeweg en Polderstraat te Biervliet, kadastraal bekend onder de nummers OBG I 1180 en OBG I 629
 • J-L.J.F. Govaert, voor het perceel Nieuweweg te Groede, kadastraal bekend onder het nummer OBG R 1147
 • G. De Smet, voor het perceel Groeneweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB K479/K457
 • Maatschap de Smet, voor het perceel Graafjansweg te Sint-Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB P 350
 • J.W. le Clercq, voor het perceel Diomedeweg te Retranchement, kadastraal bekend onder het nummer SLU L 1045
 • H.D. Almekinders, voor het perceel Smidsweg te Zuidzande, kadastraal bekend onder het nummer OBG U 892
 • M.A. Goense, voor het perceel Appelstraat te Sint-Kruis, kadastraal bekend onder het nummer O 402, O 842 en O 672
 • P. Hoogerwerf, voor het perceel Oostlangeweg te Hoofdplaat, kadastraal bekend onder het nummer OBG K 1117

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 1 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Plv. afdelingshoofd Externe Dienstverlening

S. de Kievit