Openbare bekendmakingen week 12 2022

Besluitvormende raadsvergaderingen 

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat de er een:

 • besluitvormende raadsvergadering op donderdag 24 maart wordt gehouden. Het betreft de laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2018-2022 (afscheidsraad)

en een

 • besluitvormende raadsvergadering op woensdag 30 maart wordt gehouden. Het betreft de eerste raadsvergadering van de raadsperiode 2022-2026 (installatieraad).

Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De vergaderingen zijn live te beluisteren op de website van onze gemeente. 

De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier, de heer mr. P. Claeijs, via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 23 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwen van garageboxen op het adres Wilgenlaantje 2 met toevoeging G1, G4 t/m G8  te Schoondijke

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van 6 garageboxen en een carport op het adres Wilgenlaantje 2 met toevoeging G1, G4 t/m G8 te Schoondijke.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De  stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.gemeentesluis.nl. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 23 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Zwembad Strandresort Nieuwvliet-Bad B.V.
Op 4 maart 2022 hebben wij een melding ontvangen van Zwembad Strandresort Nieuwvliet-Bad BV gelegen aan de Baanstpoldersedijk 4 in Nieuwvliet.
Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het starten van de activiteiten.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204632 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220100.

Oostburg, 23 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Oostweg 1 te Sint Kruis voor bouwen van een woning met bijgebouwen en zwembad (OV-2022070);
 • Watervlietseweg 22A te IJzendijke voor de vestigen van een tuincentrum voor tuinhout in een bestaande loods door het toevoegen van een Nieuw Economische Drager (OV-2022071);
 • Langeweg te Breskens voor het plaatsen van 3 recreatieverblijven op het kustpark Zeebad Zuid (OV-2022073);
 • Bruggendijk 2 te Zuidzande voor het vernieuwen van de gevelopeningen, het plaatsen van een gevel voor de rechter zijgevel en dakrenovatie (OV-2022074);
 • Sint Bavodijk 23 te Nieuwvliet voor het bouwen van een garage (OV-2022075);
 • Hoofdplaatseweg 5 te Breskens voor het verbouwen van een schuur tot recreatieappartementen door het toevoegen van een Nieuwe Economische Drager (OV-2022076);
 • Heirweg 16 te Sint Kruis voor het rooien van een eik (OV-2022077);
 • Voorstraat 12 te Aardenburg voor het rooien van een eik (OV-2022078);
 • Vermerestraat 21 te Aardenburg voor het uitbreken van een tussenmuur en het plaatsen van een stalen portaalspant (OV-2022079).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Brieversweg 20A te Eede voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 11-03-2022 (OV-2021283);
 • Nummer Eén 30 te Hoofdplaat voor het geheel vernieuwen van de schuur en het uitbouwen van de woning aan de achterzijde, datum verzending besluit: 11-03-2022 (OV-2021347);
 • Dorpsstraat 25 te Retranchement voor het legaliseren van gerenoveerde oude schuur/aanbouw, datum verzending besluit: 14-03-2022 (OV-2022053);
 • Draaibrug 2 te Aardenburg voor het vervangen van de ramen en de voordeur in de voorgevel van de woning, datum verzending besluit: 14-03-2022 (OV-2022054);
 • Kaai 31 te Sluis voor het wijzigen van de bestaande gevelreclame aan de linker zijgevel, datum verzending besluit: 14-03-2022 (OV-2022055)
 • Grote Beer 105 te Oostburg voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit i.v.m. de bouw van een woning, datum verzending besluit: 16-03-2022 (OV-2022036);
 • Sluissedijk te Zuidzande voor het rooien van 3 populieren, datum verzending besluit: 16-03-2022 (OV-2022014);

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Oostlangeweg 14 te Hoofdplaat voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal van de schuur, datum ontvangst: 23-02-2022 / datum acceptatie: 02-03-2022 (S2-2022023);
 • Tienhonderdse Middenweg 2 te Cadzand voor het slopen van een loods, datum ontvangst: 26-02-2022 / datum acceptatie: 14-03-2022 (S2-2022011);
 • Nieuwstraat 1 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 07-03-2022 / datum acceptatie: 14-03-2022 (S2-2022030);
 • Schoolstraat 6 te Eede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 08-03-2022 / datum acceptatie: 15-03-2022 (S2-2022033);
 • J F de Millianostraat 25 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 07-03-2022 / datum acceptatie: 15-03-2022 (S2-2022034).

Oostburg, 23 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Voor: nieuwbouw 33 appartementen Middenhavendam, Toren 1 inclusief parkeerkelder Toren 1 en 2 en commerciële ruimten
  Locatie: Middenhavendam ongenummerd Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 april 2022.

Oostburg, 23 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Voor: bouwen van een appartementengebouw met 46 logies-appartementen, commerciële ruimten en een parkeerkelder, inclusief bijbehorende infra.
  Locatie: Duinhof Noord te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 april 2022.

Oostburg, 23 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken op grond van het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat zij op 1 februari 2022 hebben besloten:

 • het besluit van 10 november 2020 tot gewijzigd vaststellen van het `Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis` in te trekken, en; 
 • het 'Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis' gewijzigd vast te stellen.

In het uitvoeringsbesluit worden regels gesteld voor de inzameling en het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.
Het `Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis` is gewijzigd vastgesteld, onder andere in verband met: 

 • het verwijderen van de PMD-verzamelcontainers in de kernen: Aardenburg, Breskens, IJzendijke, Oostburg en Sluis;
 • het stellen van regels voor het inzamelen van gft-afval bij de hoogbouw.

Het 'Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis' treedt in werking op de dag na publicatie. De 'Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis' ligt met ingang van donderdag 24 maart 2022 voor een ieder ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 23 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
hoofd afdeling Beleid en Beheer a.i.,

E. de Vis