Openbare bekendmakingen week 11 2022

Inspraak concept Regionale Woonvisie Zeeuws-Vlaanderen

De raad van de gemeente Sluis heeft op 24 februari 2022 ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om het concept Regionale Woonvisie Zeeuws-Vlaanderen vrij te geven voor inspraak.
Doordat de looptijd van de huidige Regionale Woonvisie is geëindigd, is een nieuw concept Regionale woonvisie Zeeuws-Vlaanderen opgesteld. In deze Regionale Woonvisie staat onze strategie met betrekking tot de woningmarkt in Zeeuws-Vlaanderen op hoofdlijnen beschreven. Het document is nadrukkelijk gericht op het bundelen van krachten tussen de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen en om scheefgroei en onbedoelde concurrentie tussen de drie gemeenten te voorkomen. Uiteraard kent iedere gemeente, naast gemeenschappelijke delers, een eigen identiteit en eigen woningmarktopgaven. Binnen deze regionale woonvisie is daarom per gemeente een uitvoeringsprogramma op maat opgenomen. Bij het besluit om de regionale woonvisie vrij te geven voor inspraak heeft de raad van de gemeente Sluis bepaald dat het voor eenieder duidelijk moet zijn dat de ambitie om te groeien als uitgangspunt wordt genomen voor het uitvoeringsprogramma in de na de inspraak vast te stellen Regionale Woonvisie. De raad baseert zich daarbij op de vastgestelde Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen en op de uitgangspunten voor Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen als genoemd in Hoofdstuk 4 van de Rapportage ‘Samen geven we onze Toekomst vorm’ (vastgesteld op 27 januari 2022.)

Inspraak

Voordat de raad van de gemeente Sluis een definitief besluit neemt over het concept Regionale Woonvisie Zeeuws-Vlaanderen ligt dit op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 17 maart tot en met 27 april 2022 voor eenieder ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Eenieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA  Oostburg. Het verkrijgen van een toelichting of het indienen van een mondelinge zienswijze kan op afspraak, hiervoor kan contact worden opgenomen met de afdeling Beleid en Beheer, tel.: 14 0114. De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Oostburg, 16 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Toeristische verhuur van woonruimte

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis maakt bekend, dat bij haar besluit van 23 november 2021 en 8 maart 2022, alsmede bij raadsbesluit van 23 december 2021 is vastgesteld de wijze waarop het gemeentebestuur vanaf 31 maart 2022 omgaat met ‘Toeristische verhuur van woonruimte’.

Onder toeristische verhuur wordt in dit verband verstaan het tegen betaling in een woonruimte verblijf bieden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven op dat adres in de basisregistratie personen (BRP). Onder een woonruimte wordt verstaan een besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden. Een woonruimte is die ruimte die op grond van het geldende bestemmingsplan of een omgevingsvergunning een woonbestemming heeft, wonen rechtstreeks toestaat, dan wel bewoning toestaat op grond van een andere bestemming, zoals ‘Centrum’, ‘Gemengd’, of ‘Additioneel’.

Leefbaarheidsverordening gemeente Sluis 2022

De gemeenteraad van Sluis heeft op 23 december 2021 de Leefbaarheidsverordening gemeente Sluis vastgesteld. Deze verordening treedt in werking met ingang van 31 maart 2021 en ligt vanaf heden tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Daarnaast wordt de verordening heden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad en www.overheid.nl.

Registratieplicht

Eenieder die een woonruimte geheel of gedeeltelijk (Bed&Breakfast) tegen betaling verhuurd is vanaf 31 maart 2022 verplicht te beschikken over een registratienummer van die woonruimte. Het is verboden woonruimte aan te bieden voor toeristische verhuur zonder over een dergelijk registratienummer te beschikken. Het is eveneens verboden om een aanbod tot verhuur te publiceren zonder vermelding van het registratienummer. De registratieplicht geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Sluis. Op overtreding van het verbod staat een bestuurlijke boete zoals opgenomen in de verordening. Steekproefsgewijs en na meldingen kan controle plaatsvinden op overtreding.

Aanvraag registratienummer

Een registratienummer kan digitaal worden aangevraagd via www.toeristischeverhuur.nl. Een verwijzing hiernaar is te vinden op de website van de gemeente, www.gemeentesluis.nl. Een registratienummer geldt per woonruimte en is kosteloos te verkrijgen. Iedere aanvraag wordt automatisch gehonoreerd. Het beschikken over een registratienummer betekent niet dat toeristische verhuur regelvrij is. Het verkrijgen van een registratienummer is niet nodig voor die ruimten die een bestemming ‘Verblijfsrecreatie’ hebben en waar aldus een verbod op permanente bewoning geldt.

Waarom bestaat de registratieplicht?

De gemeente voert het verplichte registratienummer in om op die wijze inzicht te verkrijgen in het gebruik van woningen voor toeristische verhuur. Aan de hand van dit inzicht wordt na een evaluatieperiode gemonitord of (andere of aanvullende) maatregelen nodig zijn om schaarste aan woonruimte of onevenredige gevolgen voor leefbaarheid van de woongebieden te voorkomen of te beperken. Daarnaast gebruikt de gemeente het verplichte registratienummer voor (steekproefsgewijs) controle op brandveiligheid van verhuuraccommodaties en om verhuurders actief te informeren over de plichten die bij verhuur behoren.

Bestemmingsplan

Het voldoen aan de registratieplicht betekent niet dat toeristische verhuur regelvrij is. Het bestemmingsplan zoals dat ter plaatse geldt, blijft leidend. 

Incidentele verhuur onder de woonbestemming

Ten aanzien van woongebieden (woonbestemming) geldt dat toeristische verhuur van woonruimte enkel is toegestaan als de (incidentele) toeristische verhuur de woonfunctie geen geweld aan doet. Daarvan is sprake als de toeristische verhuur voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De betreffende woning wordt primair door de eigenaar of gebruiker daarvan gebruikt als hoofdverblijf of als tweede woning;
 • Er is geen sprake van bedrijfsmatige exploitatie: de eigenaar of gebruiker van de woning treedt zelf op als verhurende partij. Uiteraard mag bij de verhuur wel gebruik worden gemaakt van bemiddeling;
 • De vakantieverhuur heeft een omvang die ondergeschikt is aan het mogelijke gebruik van de eigenaar of hoofdgebruiker zelf;
 • Zelfstandige verhuur van bijgebouwen is niet toegestaan. Evenmin is toegestaan dat de hoofdgebruiker zelf ten tijde van de verhuur in een bijgebouw verblijft;
 • Over de inkomsten wordt toeristenbelasting afgedragen en een sluitend nachtregister wordt bijgehouden op basis van de Verordening toeristenbelasting;
 • De locatie voldoet aan alle geldende eisen op het gebied van brandveiligheid en hygiëne, die de wet aan verhuurlocaties (logies) stelt;
 • Er wordt verhuurd aan een maximaal aantal personen dat past bij een woonbestemming. Dat legt de gemeente uit als zijnde verhuur aan een gezin of verhuur aan een groep met de volgende eisen van de woonruimte:
 • er dient een bvo te zijn van minimaal 15 m2 per persoon;
 1. minimaal één toilet per 60 m2 bvo;
 2. minimaal één douche per 90 m2 bvo;
 3. maximaal 6 personen bij < 200 m2 bvo;
 4. maximaal 8 personen bij > 200 m2 bvo;
 • bij verhuur aan meer dan 4 personen dient zorg te dragen voor een extra parkeerplaats op eigen terrein.
 • De verhuur dient geen overlast te geven in het woon- en leefklimaat van omwonenden. Daartoe draagt de verhuurder zorg voor:
 • Een aanspreekpunt dat gedurende de volledige verhuurperiode 24 uur per dag bereikbaar is en binnen 45 minuten ter plaatse kan zijn;
 • Het voorkomen van hinder als gevolg van geur, geluid, dieren, afval, tijdelijke bezoekers of andersoortige overlast;
 • Het voorkomen van overlast door vervuiling en/of verwaarlozing.

Als niet aan de hiervoor gestelde (cumulatieve) vereisten wordt voldaan, ziet de gemeente ‘toeristische verhuur van woonruimte’ als strijdig met de woonbestemming uit het bestemmingsplan. Toeristische verhuur is in dit geval verboden, ook als voldaan is aan de registratieplicht.

Structurele verhuur onder de woonbestemming

Toeristische verhuur in meer dan incidentele mate is onder een woonbestemming niet toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart 2022 de tweede herziening van de ‘beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis’ vastgesteld. In deze tweede herziening zijn de voorwaarden opgenomen waaronder een Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik kan worden verleend (artikel 2.1. lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) om een woonruimte (woonbestemming) in meer dan incidentele mate toeristisch te mogen verhuren. De tweede herziening wordt digitaal gepubliceerd (www.overheid.nl) en ligt vanaf heden tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. De tweede herziening van de beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis treedt in werking met ingang van 31 maart 2022.

Bed & Breakfast

Ook voor het aanbieden van overnachtingsmogelijkheden in de vorm van Bed & Breakfast is een registratienummer verplicht (zie hiervoor). De regelgeving omtrent het exploiteren van Bed & Breakfast wijzigt voor het overige niet.

Evaluatie

De wijze waarop de gemeente omgaat met ‘toeristische verhuur van woonruimte’ is nadrukkelijk een groeimodel. Waar nodig kan de regelgeving als gevolg van evaluatie worden aangepast of aangescherpt. Dat betekent dat geen (langjarige) rechten kunnen worden ontleend aan de wijze waarop de gemeente omgaat met ‘toeristische verhuur van woonruimte’.

Toezicht en handhaving

Toezicht op en handhaving van ‘toeristische verhuur van woonruimte’ maakt onderdeel uit van het vastgestelde Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente Sluis 2022.

Voorlichting

Deze mededeling geldt als officiële publicatie van de gemeente Sluis. De mededeling is terug te vinden op de website van de gemeente, www.gemeentesluis.nl. Op de website is tevens een verwijzing te vinden naar de in deze mededeling aangehaalde documenten. Daarnaast is vanaf 31 maart 2022 een publieksbrochure terug te vinden alsmede een overzicht van veel gestelde vragen.

Oostburg, 16 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwen van een woning op het adres Roeselaerestraat 25 te Sint Kruis (gemeente Sluis).

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor bouwen van een woning op het adres Roeselaerestraat 25 te Sint Kruis.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.gemeentesluis.nl. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 16 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 48 Oostburg’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 januari 2022 het bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 48 Oostburg’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan bevat de juridisch planologische regeling voor het perceel Nieuwstraat 48 te Oostburg. Het plan is gericht op het mogelijk maken van de realisatie van één woning in de bestaande schuur op het perceel Nieuwstraat ongenummerd te Oostburg (gelegen achter de woning op het perceel Nieuwstraat 48 te Oostburg). Het bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 48 Oostburg’ vervangt gedeeltelijk de beheers verordening ‘Kom Oostburg’.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen nu de kosten anderszins verzekerd zijn.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 48 Oostburg' liggen met ingang van 17 maart 2022 voor een periode van zes weken (tot en met 27 april 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpnieuwstr48oburg-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening via het telefoonnummer 0117 457 000.

Beroep

Met ingang van 19 maart 2022 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 28 april 2022) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Oostburg, 16 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Staelens Energieleverancier

Op 28 januari 2022 hebben wij een melding ontvangen van Staelens Energieleverancier gelegen aan de Rijksweg 55B in Eede. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het starten van activiteiten.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204632 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220040.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Loon- en grondverzet bedrijf Kools

Op 4 februari 2022 hebben wij een melding ontvangen van Loon- en grondverzet bedrijf Kools gelegen aan de Transitoweg (kadastraal gem. Oostburg, sectie R, nummer 2225 en 2226 in Nieuwvliet. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het starten van een bedrijf.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220052.

Oostburg, 16 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Groote Markt 1 te Sluis voor het ophangen van gordijnen in de raadzaal van het Belfort (OV-2022064);
 • Burchtstraat 20 te Oostburg voor het toevoegen van het voormalige Chinese restaurant aan het hotel (OV-2022065);
 • Nijverheidsweg 19G te Eede voor het vestigen van een bedrijf voor het produceren van ambachtelijke gemaakte soep (OV-2022066);
 • Veerhoeklaan 5A te Oostburg voor het plaatsen van een nieuw logo aan de gevel van het winkelpand (OV-2022067);
 • Hoogstraat 70 te Sluis voor het (her)bouwen van een loods na sloop en het vervangen van een gevel van een loods (OV-2022068);
 • Sasput 13 te Schoondijke voor het wijzigen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning (OV-2022069).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Nijverheidsweg 19 te Eede voor het plaatsen van 2 vlaggenmasten, datum verzending besluit: 07-03-2022 (OV-2022012);
 • Promenade tot Havengebied te Breskens voor het gewijzigd uitvoeren van OV-2021196 voor het aanleggen van boven- en ondergrondse infrastructuur, datum verzending besluit: 07-03-2022 (OV-2022017);
 • Transitoweg 50 te Nieuwvliet voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit: 07-03-2022 (OV-2022031);
 • Sluissedijk 26 te Zuidzande voor het renoveren en uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 09-03-2022 (OV-2021317);
 • Hoogstraat 38 te Sluis voor het tijdelijk in gebruik mogen nemen van het terrein als parkeerterrein, datum verzending besluit: 09-03-2022 (OV-2021342);
 • Nieuwesluisweg 50 te Breskens voor het uitbreiden van strandpaviljoen ‘Loods 10’, datum verzending besluit: 09-03-2022 (OV-2021345);

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Kaai 16 te Aardenburg voor het slopen van diverse onderdelen van het pand, datum ontvangst: 16-02-2022/ datum acceptatie: 25-02-2022 (S2-2022020);
 • Steigerschuit 2 te Breskens voor het slopen van de binnenmuren van de gedeeltelijk gebouwde woning en de tuinmuur, datum ontvangst: 14-02-2022/ datum acceptatie: 02-03-2022 (S2-2022019);
 • Grote Beer 33 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de entree, slaapkamer, badkamer en keuken, datum ontvangst: 17-02-2022/ datum acceptatie: 02-03-2022 (S2-2022021);
 • Prinses Beatrixstraat 25 te Schoondijke voor het verwijderen van de asbesthoudende dakplaten van de berging, tuinhuis en garage, datum ontvangst: 17-02-2022/ datum acceptatie: 02-03-2022 (S2-2022022);
 • Walplein 12 te Sluis voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten, kit en 2 buizen, datum ontvangst: 23-02-2022 /datum acceptatie: 02-03-2022 (S2-2022024);
 • Deltahoek 3 te Breskens voor het slopen van 2 loodsen, datum ontvangst: 18-02-2022/ datum acceptatie: 02-03-2022 (S2-2022026);
 • Graafjansdijk 3 te Sluis voor het verwijderen van asbesthoudende materiaal, datum ontvangst: 09-02-2022/ datum acceptatie: 04-03-2022 (S2-2022013);
 • St. Annastraat 127 te Sluis voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 28-02-2022/ datum acceptatie: 04-03-2022 (S2-2022027);
 • Brugsevaart 1 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 01-03-2022/ datum acceptatie: 07-03-2022 (S2-2022028).

Oostburg, 16 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/ bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

Alcoholwet

 • Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Blekestraat 16 te Groede, datum verzending besluit: 7 maart 2022 (22.00001943);
 • Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Spuiplein 29 te Breskens, datum verzending besluit: 7 maart 2022 (22.00001944);
 • een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Kaai 27 te Sluis, datum verzending besluit: 16 maart 2022 (22.00002047).

Exploitatievergunning

 • Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Blekestraat 16 te Groede, datum verzending besluit: 7 maart 2022 (22.0001945);
 • Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Spuiplein 29 te Breskens, datum verzending besluit: 7 maart 2022 (22.0001946);
 • Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Kaai 27 te Sluis, datum verzending besluit: 16 maart 2022 (22.0002046).

Standplaatsvergunning

Vergunning voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te IJzendijke voor de verkoop van Aardappelen, Groente en Fruit, met ingang van 5 maart 2022, datum verzending besluit 7 maart 2022 (nummer 22.00001947).

Overige vergunningen

 • Een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan Bredestraat 11 te Oostburg, datum verzending besluit 7 maart 2022 (nummer 22.0001949);
 • Een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan Brouwerijstraat 33 te Oostburg, datum verzending besluit 7 maart 2022 (nummer 22.0001948).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

R. Spit