Openbare bekendmakingen week 10 2022

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

 • Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 15 maart 2022 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De vergadering is live te beluisteren op de website van gemeente Sluis. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier, de heer mr. P. Claeijs, via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Golepoldersedijk ongenummerd/ Hoofdplaatseweg 13 Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat het ingediende beroep tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Golepoldersedijk 2/ Hoofdplaatseweg 13 Breskens’ bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingetrokken. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bphfdplwgglpdijk-VG01).

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘parapluherziening parkeernormen gemeente Sluis’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘parapluherziening parkeernormen gemeente Sluis’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.ppparkeren-VG01).

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:

 • De percelen ’t Killetje ongenummerd tot en met ’t Killetje 10 te Breskens. 

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, op www.zoek.officielebekendmakingen.nl en op de www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Damstraat 16 Schoondijke’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Damstraat 16 Schoondijke’ gewijzigd heeft vastgesteld.Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor het herbestemmen van een bedrijfswoning naar de bestemming ‘Wonen’ aan de Damstraat 16 te Schoondijke. Voor een overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 10 maart 2022 voor een periode van zes weken (tot en met 20 april 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpdamstraat16-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer W. van Leuven van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 11 maart 2022 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 21 april 2022) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Gemeenteraadsverkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende stembureaus aangewezen:
Op woensdag 16 maart zijn onderstaande stembureaus van 07.30 tot 21.00 uur geopend.

 1. Kerkgebouw Open Haven, Kerkplein 1, Oostburg
 2. Parochiecentrum H. Eligiuskerk, Sint Eligiusplein 17, Oostburg
 3. Dorpshuis De Zevendraaier, Dorpsstraat 6, Zuidzande
 4. Verenigingsgebouw, Prinsestraat 23, Cadzand
 5. Dorpshuis, Sint Pieterstraat 3, Nieuwvliet
 6. MFC 't Torentje, Monnikenstraat 2, Groede
 7. MFC De Korre, Ghistelkerke 1A, Breskens
 8. Kantine V.V. Breskens, Oude Rijksweg 30D, Breskens
 9. Dorpshuis, Schoolstraat 14, Hoofdplaat
 10. Gymzaal, Verlengde Molenstraat 21, IJzendijke
 11. Hoofdingang Protestantse Kerk, Dorpsplein 37, Schoondijke
 12. Dorpshuis, PC Boutensstraat 19, Waterlandkerkje
 13. Gymzaal, Sint Bavostraat 9, Aardenburg
 14. Dorpshuis, Schoolpad 1, Sint Kruis
 15. Dorpshuis, Dorpsplein 3, Eede
 16. MFC De Keure, Kloosterstraat 38, Sluis
 17. Dorpshuis  d'Ouwe Kerke, Dorpsstraat 16, Retranchement

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn onderstaande stembureaus van 07.30 tot 21.00 uur geopend.

 1. Kerkgebouw Open Haven, Kerkplein 1, Oostburg
 2. MFC De Korre, Ghistelkerke 1A, Breskens
 3. MFC De Keure, Kloosterstraat 38, Sluis

Tellen stemmen 

Het tellen van de uitgebrachte stemmen op 14 en 15 maart vindt plaats op 16 maart in diverse zalen in het gemeentehuis, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Dit vanaf 10.00 uur.

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Kokersweg 1 te Zuidzande voor het verkrijgen van een kampeervergunning voor het hebben van een mini-camping met 12 standplaatsen (OV-2022045);
 • Binnenweg 4 te Aardenburg voor het snoeien van ca. 13 monumentale eiken en het kappen van een zieke eik (OV-2022046);
 • Marktplein 6 te Sluis voor het verbouwen van een woning (OV-2022047);
 • Steenoven 1A te Breskens voor het plaatsen van een aanbouw aan de woning (OV-2022049);
 • Oudestad 29 te Oostburg voor het uitbreiden van de garage/opslag (OV-2022050);
 • Heilleweg 16 te Sluis voor het uitvoeren van werkzaamheden voor het inwerken van overtollige grond in een weiland. (OV-2022052);
 • Dorpsstraat 25 te Retranchement voor het legaliseren van de gerenoveerde schuur /aanbouw (OV-2022053);
 • Draaibrug 2 te Aardenburg voor het vervangen van ramen en de voordeur in de voorgevel van de woning (OV-2022054);
 • Kaai 31 te Sluis voor het wijzigen van de bestaande gevelreclame (OV-2022055);
 • Zwaanstraat 25 te Eede voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de verbouwing van de woning (OV-2022056);
 • Wijk de Brabander 120 te Cadzand voor het realiseren van een dakkapel (OV-2022059);
 • Steenhovensedijk 17 te Waterlandkerkje voor het realiseren van 5 recreatieappartementen in de wagenschuur (OV-2022060);
 • Deltahoek 3 te Breskens voor het bouwen van een opslagloods (OV-2022061);
 • Westdijk 6 te IJzendijke voor het ombouwen van een deel van de schuur naar een dagbestedingsruimte (OV-2022062);
 • St. Annastraat 127 te Sluis voor het verbouwen van de woning (OV-2022063);
 • Golepoldersedijk ongenummerd te Breskens, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie L nummer 1350 voor het bouwen van een woning (OV-2022044) (rectificatie ten opzichte van publicatie week 9).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Woordweg 13 te Groede voor het bouwen van een aanbouw, datum verzending besluit: 25-02-2022 (OV-2021348);
 • Boulevard de Wielingen 47B 901 te Cadzand voor het aanpassen van de brandscheiding op de 9de verdieping van de strandresidentie, datum verzending besluit: 25-02-2022 (OV-2022022);
 • Kruithuisstraat 3A te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 02-03-2022 (OV-2022020).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Sint Pietersdijk 9 te Biervliet voor het slopen van een loods, datum ontvangst: 14-02-2022/ datum acceptatie: 24-02-2022 (S2-2022014).

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: geheel vernieuwen van de schuur en het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning 
Locatie: Nummer Eén 30 te Hoofdplaat

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 april 2022.

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: tijdelijk in gebruik mogen nemen van het terrein als parkeerterrein
Locatie: Hoogstraat 38 te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 april 2022.

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving beschikking brandveilig gebruik Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Uitbreiding en intern wijzigen van het kinderdagverblijf ’t Gabbertje op het adres 17 Oktoberplein 6 te IJzendijke (gemeente Sluis).

Burgemeester en wethouders van Gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruik van het kinderdagverblijf ’t Gabbertje op het adres 17 Oktoberplein 6 te IJzendijke. U kunt de betreffende stukken van 10 maart tot en met 21 april 2022 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 9 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

R. Spit