Openbare bekendmakingen week 4 2022

Uiterlijke datum indienen concept-bestemmingsplannen 

Vooralsnog treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet ziet toe op een aanzienlijke stelselherziening van het wettelijk kader ten aanzien van de fysieke leefomgeving. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft invloed op lopende procedures die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden opgestart bij gemeente Sluis.
Het college van Sluis maakt zodoende bekend dat vanaf 1 maart 2022 geen nieuwe (concept-) bestemmingsplannen meer in behandeling worden genomen. Indien u bezig bent met een nieuw bestemmingsplan dat voor die datum nog niet is ingediend bij de gemeente Sluis treden wij graag met u in overleg om te kijken wat dit voor u betekent. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster planologie van de Afdeling Externe Dienstverlening via het e-mailadres planologie@gemeentesluis.nl.
Mocht u hierover vragen hebben kunt u contact opnemen met de heer Den Boeft van de Afdeling Externe Dienstverlening via het telefoonnummer 0117 457 000 of het e-mailadres mdenboeft@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 26 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,


mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving van het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen (en het plaatsen van een laadpaal) op twee vakken van het parkeerterrein bij het MFC aan de Hennequinstraat te Aardenburg.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan van een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, sportparken en begraafplaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee vakken van het parkeerterrein bij het MFC aan de Hennequinstraat te Aardenburg en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 26 januari 2022 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.
Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Oostburg, 26 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,


mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving van het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal bij twee vakken van het parkeerterrein aan de Oude Rijksweg te Breskens.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan van een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, sportparken en begraafplaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit.Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee vakken van het parkeerterrein aan de Oude Rijksweg te Breskens en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 26 januari 2022 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.
Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Oostburg, 26 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving van het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregelen nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerschijfzone (een zgn. blauwe zone) met verplicht gebruik van een parkeerschijf op het Sint Eligiusplein te Oostburg.
 • het instellen van een inrijdverbod voor alle verkeer met uitzondering van ontheffinghouders.

Genoemd plein is gereconstrueerd om de inrichting te verbeteren en het aantrekkelijker te maken om langer in het centrumgebied (Markt/Ledelplein) te verblijven. De doorstroming van het verkeer ondervindt hiervan geen onevenredig nadeel.
De belangen van de doorstroming van het verkeer en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit verkeersbesluit.
Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij op het Sint Eligiusplein te Oostburg:

 1. een parkeerschijfzone in. Daarbij mag uitsluitend in de parkeervakken worden geparkeerd met gebruikmaking van de verplichte parkeerschijf, met een parkeerduur van maximaal twee uur, van maandag tot en met zaterdag, vanaf 09.00 tot 16.00 h, gedurende het hele jaar. Voor de bewoners in of grenzend aan dit gebied geldt een uitzondering d.m.v. een ontheffing inzake het verplichte gebruik van de parkeerschijf.
 2. een inrijverbod voor alle verkeer voor de R.K.-Kerk op het Sint Eligiusplein in. Met uitzondering van ontheffinghouders voor de twee parkeervakken, te weten de R.K.-Kerk. Die ontheffing is gebaseerd op een zgn. geslotenverklaring, welke een verbod inhoud voor het inrijden en parkeren van voertuigen door derden.

De verkeersmaatregelen van de parkeerschijfzone en het inrijverbod voor alle verkeer zal worden aangeduid door het plaatsen van de verkeersborden:

E-10zb en E-11ze van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), en onderborden met de tekst “maximaal 2 h; ma. t/m zat.; van 09.00-16.00 h, en een blauwe markering van de zone.
C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) met onderbord uitgezonderd ontheffinghouders, voor het rijbaangedeelte voor de kerk. Deze parkeervakken vallen daarmee buiten de blauwe zone

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 26 januari 2022 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Oostburg, 26 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,


mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving van het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het plaatsen van voorrangsborden en een aanduiding van de rijrichting bij de uitrit van de parkeergarage aan de achterzijde van het appartementencomplex “Pharos” nabij de Keerdam te Breskens. 

De maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. De Keerdam is op dit weggedeelte een tweerichtingsweg met een gescheiden voetgangers- en fietspad.
Het plaatsen van de voorrangsborden maakt de voorrangssituatie duidelijk en zal in belangrijke mate bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid. De belangen van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg / veiligheid etc. liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit verkeersbesluit.
De aansluiting van de in-uitrit op de weg zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord B-06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990). Voorts worden bij het bord B-06 ter ondersteuning van deze maatregel zogenoemde “haaientanden” op het wegdek aangebracht. Rekening houdende met het kruisen van de uitrit van de onderste parkeergarage (P-0) met de bovenste parkeergarage (P-1) zal de rijrichting worden aangegeven d.m.v. het bord D-05 L van Bijlage I van het R.V.V.-1990. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 26 januari 2022 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.
Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 26 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Waterschap Scheldestromen
Op 3 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van Waterschap Scheldestromen gelegen aan de Puijendijk 4A in Groede. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over de bedrijfsbeëindiging van de rioolwater zuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Puijendijk 4A in Groede. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210686.

Oostburg, 26 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Uitweg 2 te Biervliet voor het plaatsen van een vodafone vakwerkmast (OV-2022002);
 • Roeselaerestraat te Sint Kruis, kadastraal bekend onder Aardenburg, sectie R nummer 159 voor het plaatsen van een vodafone vakwerkmast (OV-2022003);
 • Goedleven 1 te Waterlandkerkje voor het plaatsen van een vodafone vakwerkmast (OV-2022004);
 • Zwinstraat 17 te Retranchement voor het plaatsen van een vodafone vakwerkmast (OV-2022005);
 • 3e Zandstraat 4 te Breskens voor het bouwen van 9 recreatieappartementen (OV-2022006);
 • Gouverneurstraat 16 te Sluis voor het plaatsen van een dakkapel (OV-2022007);
 • Lepelblad 42 te Nieuwvliet voor het vervangen van de bestaande aanbouw aan de woning (OV-2022008).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Mr J E Risseeuwstraat 19 G3 t/m G6 te Oostburg voor het bouwen van 4 garageboxen, datum verzending besluit: 18-01-2022 (OV-2021333);
 • Spaanse Galeien 76 te Retranchement voor het plaatsen van een uitbouw aan de woning, datum verzending besluit: 19-01-2022 (OV-2021327);
 • Gerard de Moorsweg 5 te Groede voor het verbouwen van de schuur, datum verzending besluit: 19-01-2022 (OV-2021367);
 • Duindoornstraat 8A te Cadzand voor het herbouwen van de zomerwoning op het erf van de woning met huisnummer 8, datum verzending besluit: 19-01-2022 (OV-2021328);
 • Stadswallen te Sluis, kadastraal bekend onder Sluis, sectie M, nummer 375 en 890, voor het rooien en herplanten van bomen, datum verzending besluit: 12-01-2022 (OV-2021356) (rectificatie ten opzichte van publicatie week 3)

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Zuidzandsestraat 9 te Oostburg voor het slopen van bakkerij en winkel met bovenwoning, datum ontvangst: 13-12-2021 / datum acceptatie: 22-12-2021 (S2-2021163);
 • Boulevard de Wielingen 23 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudende AC-buizen, datum ontvangst 23-11-2021 / datum acceptatie: 23-12-2021 (S2-2021154);
 • Het Dijkske 1 te Eede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 10-12-2021 / datum acceptatie: 23-12-2021 (S2-2021160);
 • Zuidzandesestraat 9 te Oostburg voor het aanvullen van de geaccepteerde sloopmelding S2-2021163 voor het slopen van bakkerij en winkel met bovenwoning, datum ontvangst: 10-01-2022 / datum acceptatie: 13-01-2022 (S2-2022005);
 • Roeselaerestraat 25 te Sint Kruis voor het geheel slopen van de woning en bijgebouwen, datum ontvangst: 10-01-2022 / datum acceptatie 17-01-2022 (S2-2022006);
 • Markt 5 te Retranchement voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 14-12-2021 / datum acceptatie: 19-01-2022 (S2-2021164)

Oostburg, 26 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: vervangen van de kozijnen en het herstellen van het dak
Locatie: Molenberg 3 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 maart 2022.

Oostburg, 26 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,


mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Alcoholwet

 • een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Dorpsplein 1 te Schoondijke, datum verzending besluit: 28 december 2021 (21.0016062);
 • een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Biezenstraat 19 te Eede, datum verzending besluit: 19 januari 2022 (22.0000414);

Exploitatievergunning

 • een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Dorpsplein 1 te Schoondijke, datum verzending besluit: 28 december 2021 (21.0016063);
 • een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Langeweg 3 Breskens, datum verzending besluit: 13 januari 2022 (22.0000259);
 • een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Biezenstraat 19 te Eede, datum verzending besluit: 19 januari 2022 (22.0000410);

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 26 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

R. Spit