Openbare bekendmakingen week 2 2022

Aankondiging raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

 • Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 18 januari 2022 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

I.v.m. de coronamaatregelen zal deze plaatsvinden zonder publiek. Insprekers kunnen zich wel via de commissiegriffier aanmelden. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier de heer P. Claeijs via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst.

De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 12 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Openbare kennisgeving van het nemen van een definitief verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken en het plaatsen van een laadpaal t.h.v. het pand Schoneveld 3 te Breskens.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief t.a.v. dit besluit.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 22 september 2021. Tegen dit voornemen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken t.h.v. het pand Schoneveld 3 te Breskens en realiseren een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) en een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 12 januari 2022 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 12 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,


mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Beleidsregels Bibob gemeente Sluis 2022

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten tot:

 • vaststelling van de Beleidsregels Bibob gemeente Sluis 2022.

In de in deze beleidsregels bepaalde gevallen zullen de bevoegdheden uit de Wet bibob worden toegepast.De beleidsregels zijn op hoofdlijnen identiek aan die van de 12 andere Zeeuwse gemeenten. De beleidsregels zijn van kracht sinds 1 januari 2022 en gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117.

Oostburg, 12 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Zevende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 december 2021 heeft besloten tot het vaststellen van de zevende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sluis (APV Sluis). 
De wijzigingsverordening is van kracht sinds 1 januari 2022 en gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117.

Oostburg, 12 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Middenhavendam te Breskens voor nieuw te bouwen 33 appartementen met parkeerkelder en commerciële ruimten (OV-2021363
 • Bogaardstraat 11 te Aardenburg voor het uitbreiden en ombouwen naar een zeugenhouderij (OV-2021365)
 • Gerard de Moorsweg 5 te Groede voor het verbouwen van de schuur (OV-2021367)
 • Terhofstededijk 2 te Zuidzande voor het renoveren van de woonboerderij en het herbouwen van de knechtenschuur (OV-2021368)
 • Vierhonderdpolderdijk 12 te Cadzand voor het bouwen van een vakantiewoning (OV-2021369)

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Noordstraat 35 te Retranchement voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 04-01-2022 (OV- 2021293)
 • Provincialeweg 40 te Groede voor het renoveren van de woning, datum besluit: 04-01-2022 (OV-2021331)
 • Prinses Wilhelminastraat 20c te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning, datum besluit: 04-01-2022 (OV-2021330)

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 12 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Het bouwen van een appartementengebouw op het adres Boulevard de Wielingen 15 te Cadzand (gemeente Sluis)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het bouwen van een appartementengebouw,

 • op de locatie Boulevard de Wielingen 15 te Cadzand.

U kunt de betreffende stukken van 13 januari 2022 tot en met 24 februari 2022 (zes weken) op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het  besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 12 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: bouwen van een woning
Locatie: Noordstraat 35 te Retranchement

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 februari 2022.

Oostburg, 12 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris