Openbare bekendmakingen week 3 2022

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat de

 • Informatieve raadsbijeenkomst op dinsdag 25 januari om 19.30 uur komt te vervallen.
 • Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 27 januari wordt gehouden om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

De besluitvormende raadsvergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. In verband met de de coronamaatregelen zal deze plaatsvinden zonder publiek en is de publieke tribune in de raadzaal dus niet toegankelijk. De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via Vergaderstukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 19 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Nieuweweg 1 Groede

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Nieuweweg 1 Te Groede te wijzigen. De bestemming ‘Agrarisch met waarden – landschapswaarden’ wordt gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen – 2’. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 20 januari 2022 gedurende zes weken (tot en met  2 maart 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.WPNieuweweg1-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 19 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • IJzendijkseweg 4 te Biervliet voor het wijzigen van de brandwerende compartimenten van de groepszorgwoning (OV-2021370);
 • Hoogstraat 6 te Aardenburg voor het plaatsen van een carport (OV-2021371);
 • Torontostraat 6 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een bedrijfswoning (OV-2022001).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 19 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Draaibrug 44 te Aardenburg voor het starten van een B & B in de woning, datum verzending besluit: 04-01-2022 (OV-2021343);
 • Blekestraat 17 te Groede voor het renoveren van de woning, datum verzending besluit: 10-01-2022 (OV-2021315);
 • De Hullustraat 30 te Breskens voor het bouwen van een aanbouw, datum verzending besluit: 10-01-2022 (OV-2021332);
 • Middenweg 11A te Biervliet voor het vervangen van de kozijnen in de voorgevel, datum verzending besluit: 12-01-2022 (OV-2021311);
 • Stadwallen te Sluis, kadastraal bekend onder Sluis, sectie M, nummer 375 en 890, datum verzending besluit: 12-01-2022 (OV-2021356).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 19 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Voor: bouwen van een woning
 • Locatie: Draaibrug 49 te Aardenburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 maart 2022.

Oostburg, 19 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • D.J.A. van Rie, voor het perceel Zuidweg te Sint Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB N 303
 • J.P. Toonen, voor het perceel Dopersweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB H 316
 • J.L.E.L. van Rie, voor het perceel Hazewegeling te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB H 480
 • H. Moggré, voor het perceel Willemsweg te Schoondijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG M 957
 • A.J. Moggré, voor het perceel Groeneweg te Schoondijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG M 950
 • D.E. Dekker, voor het perceel Zuiderbruggeweg te Heille-Sluis, kadastraal bekend onder het nummer SLU O 316
 • Mts. Onderdonck, voor het perceel Rijksweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer I 381 en I 382
 • Mts. Onderdonck, voor het perceel Oude Eedeweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer H 215

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 19 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Plv. afdelingshoofd Externe Dienstverlening

S. de Kievit