Openbare bekendmakingen week 1 2022

Meldingen Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Melding Activiteitenbesluit milieu van RWZI Breskens

Op 16 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van RWZI Breskens gelegen aan de Duivelshoekseweg 2 in Breskens. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het plaatsen van zonnepanelen. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210701.

Melding Activiteitenbesluit milieu van RWZI Oostburg

Op 16 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van RWZI Oostburg gelegen aan de Maaidijk 8A in Oostburg. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het plaatsen van zonnepanelen. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210700.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Caffarelli B.V.

Op 21 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van Caffarelli B.V. gelegen aan de Middenhavendam, kadastraal sectie EB, nummer 1628 in Breskens. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het realiseren van een wooncomplex met een 2-laagse parkeergarge. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. ,Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210703.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Tennisvereniging ASOC Cadzand

Op 24 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van Tennisvereniging ASOC Cadzand gelegen aan de Noorddijk 3 in Cadzand. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het veranderen van de inrichting van de kantine en het verplaatsen van de tennisvelden. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210709.

Oostburg, 5 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

  • Kapellestraat 42 te Sluis voor het uitbreiden van de winkelruimte (OV-2021357);
  • Bbij Damstraat 2 te Schoondijke voor het gebruiken van het perceel, kadastraal bekend onder Oostburg sectie ES nummer 1390, als erf in strijd met de geldende bestemming ‘verkeer’ (OV-2021359);
  • Kaai 31 te Sluis voor het intern verbouwen van het restaurant (OV-2021360);
  • Duinhof Noord te Cadzand voor het bouwen van een appartementengebouw met 46 logies-appartementen, commerciële ruimten en een parkeerkelder, inclusief bijbehorende infra (OV-2021361);
  • Westlangeweg te Hoofdplaat voor het vernieuwen van de waterleiding en elektriciteitskabels (OV-2021362).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 5 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

  • Platteweg 11 te Breskens voor het vervangen van de schuur door een nieuwe grotere schuur, datum verzending besluit: 17-12-2021 (OV-2021300);
  • Dokweg 12 te Breskens voor het bouwen van een loods met 7 units, datum verzending besluit: 29-12-2021 (OV-2021318).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl. Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 5 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • Voor: uitbreiden van de logiesverblijven in de kantoorvleugel
  • Locatie: Buys Ballotstraat 8 te Schoondijke

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 februari 2022.

Oostburg, 5 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,


mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris