Openbare bekendmakingen week 8 2022

Openbare kennisgeving vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:

 • het perceel Zwinstraat 11 te Retranchement en het plangebied van het bestemmingsplan ‘Cadzandseweg Nieuwvliet’.

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, op http://zoek.officielebekendmakingen.nl en op de www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 23 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan Zwinstraat 11 Retranchement/ Cadzandseweg Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwinstraat 11 Retranchement/Cadzandseweg Nieuwvliet' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Zwinstraat 11 te Retranchement en het plangebied van het bestemmingsplan ‘Cadzandseweg Nieuwvliet’. Het plan ziet toe op de verplaatsing van twee bouwtitels vanuit het plangebied ‘Cadzandseweg Nieuwvliet’ naar het perceel Zwinstraat 11 te Retranchement ter plaatse van het voormalige tankstation.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Zwinstraat 11 Retranchement/Cadzandseweg Nieuwvliet' ligt met ingang van 24 februari 2022 gedurende zes weken (tot en met 6 april 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpzwinstraat11-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 23 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Verleende reguliere omgevingsvergunning voor "Het Hof Delmare" Geiten melkerij
Burgemeester en wethouders van Sluis hebben:

 • Het Hof Delmare, Philipsweg 8 te Waterlandkerkje een omgevingsvergunning verleend voor de wijziging van het bedrijf.

U kunt de omgevingsvergunning bekijken tot en met 31 maart 2022 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of bij het KlantenContactCentrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 13:00 uur en op woensdag van 8:30 tot 16:00 uur. Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 31 maart 2022 schriftelijk bezwaar maken tegen deze omgevingsvergunning. Dat kan bij Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres vermeld staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan. Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen. Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk: W-AOV210554.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 7 februari 2022 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. ontvangen.
Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Mariastraat 35 in Cadzand. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 7 maart 2022 t/m 31 maart 2022 en zullen maximaal 5 werkdagen duren. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer 0115 - 745100. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP22002/ 00295965.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Fa. De Regt

Op 20 januari 2022 hebben wij een melding ontvangen van Fa. De Regt gelegen aan de IJzendijkseweg 5 in Biervliet. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het plaatsen van twee gastanks. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204632. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220027.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Meijers Autoschadeteam IJzendijke B.V.

Op 26 januari 2022 hebben wij een melding ontvangen van Meijers Autoschadeteam IJzendijke B.V. gelegen aan de Oranjestraat 40 in IJzendijke. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het plaatsen van een gasflessenopslag. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 512042869. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220035.

Oostburg, 23 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Grote Beer 105 A te Oostburg voor het bouwen van een woning (OV-2022033);
 • Brieversstraat 70 te Eede voor het verbouwen van het kantoorpand tot een medisch centrum (OV-2022034);
 • Grote Beer 105 A te Oostburg voor het plaatsen van een  tijdelijke woonunit tijdens de bouwwerkzaamheden. (OV-2022036);
 • Bakkersstraat 65 te Oostburg voor het verkrijgen van een kampeervergunning voor een mini-camping met 25 standplaatsen (OV-2022037);
 • Schoolstraat 9 te Hoofdplaat voor het plaatsen van een dakkapel (OV-2022038);
 • Sint Bavostraat 5 te Aardenburg voor het herinrichten van de kerktuin (OV-2022039);
 • Zandertje 16 te Breskens voor het uitbreiden en renoveren van de woning (OV-2022040).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Dorpsstraat 6 te Schoondijke voor het renoveren van de gevel, datum verzending besluit: 11-02-2022 (OV-2021326);
 • Merseniersstraat 8 te Sluis voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 11-02-2022 (OV-2021349);
 • Dokweg 21 met toevoeging 001 t/m 018 te Breskens voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, datum verzending besluit: 11-02-2022 (OV-2021351);
 • Schoolstraat 3 te Hoofdplaat voor het kappen van een taxusboom, datum verzending besluit: 11-02-2022 (OV-2021355);
 • Westlangeweg nabij Hoofdplaat voor het vervangen van de waterleiding en elektriciteitskabels, datum verzending besluit: 11-02-2022 (OV-2021362);
 • Haven te Aardenburg voor het vervangen van de LS-kabel, datum verzending besluit: 11-02-2022 (OV-2022011);
 • Lepelblad 58 te Nieuwvliet voor het realiseren van een aanbouw, datum verzending besluit: 16-02-2022 (OV-2021346);
 • Vierhonderdpolderdijk 12 te Cadzand voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 16-02-2022 (OV-2021369).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Badhuisweg 6 te Cadzand voor het aanpassen en verbeteren van de dakkapellen in de voorgevel én het omzetten van het gebruik van de grond, gelegen achter de woning, datum verzending besluit: 08-02-2022 (OV-2021337).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 23 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris