Openbare bekendmakingen week 6 2022

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

 • Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 15 februari 2022 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. In verband met de geldende coronamaatregelen is er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op de publieke tribune. Graag vooraf aanmelden bij de commissiegriffier indien u als toeschouwer fysiek de vergadering wenst bij te wonen. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier, de heer mr. P. Claeijs, via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.
De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst.
De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 9 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving van een vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:

 • het perceel Dorpsstraat 37 te Nieuwvliet (wijzigen van de bestemming Maatschappelijk naar Wonen). 

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 9 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan Roeselaerestraat 4, Sint kruis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Roeselaerestraat 4, Sint Kruis’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Roeselaerestraat 4, Sint Kruis. Het plan ziet toe op de toevoeging van een functieaanduiding ‘Bedrijfswoning’ waardoor het mogelijk wordt om een bedrijfswoning op het perceel te realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Roeselaerestraat 4, Sint Kruis’ ligt met ingang van 10 februari 2022 gedurende zes weken (tot en met 23 maart 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bproestr4-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met meneer W. van Leuven van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer W. van Leuven via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 9 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Vaststelling bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning Boulevard de Wielingen 15 Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende bekend:

 • De gemeenteraad van Sluis heeft bij besluit van 23 december 2021 het bestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 15, Cadzand-Bad’ gewijzigd vastgesteld. Bij besluit van 3 januari 2022 hebben burgemeester en wethouders van Sluis besloten tot verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Boulevard de Wielingen 15 te Cadzand-Bad.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor het realiseren van een appartementencomplex met 14 eenheden verdeeld over 4 bouwlagen en de bijbehorende parkeervoorzieningen. Het bestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 15 Cadzand-Bad’ vervangt gedeeltelijk de beheers verordening ‘Cadzand-Bad’.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 10 februari 2022 gedurende zes weken (tot en met 23 maart 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie: NL.IMRO.1714.bpbouldewiel15cdz-VG01. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer L. de Rooij (Vergunningen) of mevrouw C. Simons (bestemmingsplan) van de afdeling Externe Dienstverlening, via het telefoonnummer +140117.

Coördinatiebesluit

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Sluis ingestemd met een coördinatiebesluit om de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 15 Cadzand-Bad’ en de omgevingsvergunning te coördineren, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het (ontwerp-)bestemmingsplan en de (ontwerp-)omgevingsvergunning in één proces worden gecoördineerd, met één beroepsgang. De terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vindt daarom gelijktijdig plaats.

Beroep

Met ingang van 10 februari 2022 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 23 maart 2022) tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.
Oostburg, 9 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,


mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwen van een woning op het adres Golepoldersedijk 2 te Breskens (gemeente Sluis).

Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

 • Het bouwen van een woning op het adres Golepoldersedijk 2 te Breskens

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.gemeentesluis.nl. Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 9 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Knokkertweg 5A te Cadzand voor het verkrijgen van een kampeervergunning voor 25 standplaatsen (OV-2022016);
 • Promenade – Havengebied te Breskens voor het aanleggen van de boven- en ondergrondse infrastructuur (OV-2022017).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Margarethaweg 1 te Oostburg voor het starten van een minicamping met 25 standplaatsen (kampeervergunning), datum verzending besluit: 02-02-2022 (OV-2021231);
 • Blauwe Torenpad te Sluis voor het aanleggen van kabels en leidingen, datum verzending besluit: 02-02-2022 (OV-2021304);
 • Cadzandseweg 46 te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 02-02-2022 (OV-2021350);
 • Lange Heerenstraat 58 te Schoondijke voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 02-02-2022 (OV-2021354).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 9 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: uitbreiden van strandpaviljoen Loods 10
Locatie: Nieuwesluisweg 50 te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 maart 2022.

Oostburg, 9 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris