Openbare bekendmakingen week 7 2022

Raadsbijeenkomst en raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat de:

 • informatieve raadsbijeenkomst op dinsdag 22 februari om 19.30 uur komt te vervallen.
 • besluitvormende raadsvergadering op donderdag 24 februari wordt gehouden om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Vanwege de geldende coronamaatregelen is er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op de publieke tribune. Graag vooraf aanmelden bij de griffier indien u als toeschouwer fysiek de vergadering wenst bij te wonen. De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier, de heer mr. P. Claeijs, via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 16 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 37 Nieuwvliet’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 37 Nieuwvliet’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het perceel Dorpsstraat 37 te Nieuwvliet. Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 37 Nieuwvliet’ ligt met ingang van 17 februari 2022 gedurende zes weken (tot en met 30 maart 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpDorpsstrt37-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 16 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving van het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod op een gedeelte van de Ringlaan te Breskens. Ter hoogte van de huisnummers 45 t/m 59 ligt een parkeerhaven (haakse parkeervakken). Door geparkeerde voertuigen wordt het uitrijden van deze parkeervakken en de, naast nr. 59 gelegen, gelegen in-uitrit regelmatig bemoeilijkt. Tevens veroorzaken de geparkeerde voertuigen een onoverzichtelijke situatie als men vanuit de Europastraat komt aanrijden. De belangen van het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van weggebruikers en passagiers, en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit.

 • Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op het gedeelte van de Ringlaan t.h.v. de huisnummers 45 t/m 59 (tot vijf meter uit de hoek met de Europastraat).

De maatregel zal worden aangeduid door het aanbrengen van gele onderbroken strepen krachtens het bepaalde in artikel 24, lid 1e van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 16 februari 2022 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 16 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Kruithuisstraat, kavel 3 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2022020);
 • Oranjedijk te IJzendijke voor het maken van een toegang door het inbuizen van een sloot (OV-2022021);
 • Boulevard de Wielingen 47B te Cadzand voor het aanpassen van de brandscheiding op de 9de verdieping van de Strandresidentie (OV-2022022);
 • Mariastraat 35 te Cadzand voor het bouw- en woonrijp maken van de grond (OV-2022023);
 • Marktplein 6 te Sluis voor het verbouwen van de woning (OV-2022024);
 • Walplein 12C te Sluis voor het herbouwen van de garage-units (OV-2022027);
 • Spaanse Galeien 14 te Retranchement voor het plaatsen van een dakkapel (OV-2022028);
 • Sint Bavostraat 30 te Aardenburg voor het aanleggen van elektriciteitskabels voor grootverbruik (OV-2022029);
 • Transitoweg ongenummerd te Nieuwvliet voor het bouwen van een loods (OV-2022031).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend voor:

 • Oranjedijk te IJzendijke voor het aanleggen van kabels en leidingen, datum verzending besluit: 03-02-2022 (OV-2021277).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Marktstraat 1 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 22-12-2021 / datum acceptatie: 12-01-2022 (S2-2021166);
 • Dorpsstraat 39 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit het pand in verband met renovatie, datum ontvangst: 05-01-2022 / datum acceptatie: 12-01-2022 (S2-2022002);
 • Draaibrug 24 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal in verband met renovatie, datum ontvangst: 06-01-2022 / datum acceptatie: 12-01-2022 (S2-2022003);
 • Patiëntieweg 2 te IJzendijke voor het slopen van de woning en schuren, datum ontvangst: 20-11-2020 / datum acceptatie: 24-01-2022 (S2-2020145);
 • Schoolstraat 7 te Eede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 17-01-2022 / datum acceptatie: 26-01-2022 (S2-2022009);
 • Ringlaan 36 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 17-01-2022 / datum acceptatie: 26-01-2022 (S2-2022010);
 • Lepelblad 42 te Nieuwvliet voor het slopen van de aanbouw van de woning, datum ontvangst: 14-01-2022 / datum acceptatie: 07-02-2022 (S2-2022008).

Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Grotendam 18 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 20-01-2022 / datum acceptatie: 24-01-2022 (UI-2021028).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Bruggendijk 2 te Zuidzande voor het renoveren en isoleren van het pand, datum verzending besluit: 12-01-2022 (OV-2021321).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Standplaatsvergunning

 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Oostburg voor de verkoop van bloemen en planten, met ingang van 26 januari 2022, datum verzending besluit 31 januari 2022 (nummer 22.0000791);
 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te IJzendijke voor de verkoop van bloemen en planten, met ingang van 29 januari 2022, datum verzending besluit 31 januari 2022 (nummer 22.0000792);
 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Breskens voor de verkoop van bloemen en planten, met ingang van 27 januari 2022, datum verzending besluit 31 januari 2022 (nummer 22.0000793);
 • Vergunning voor het innemen van een incidentele standplaats op de Groote Markt te Sluis voor een promotieactie DELTA, op 17 februari 2022 (10.00 uur tot 13.00 uur), datum verzending besluit 26 januari 2022 (nummer 22.0000737);
 • Vergunning voor het innemen van een incidentele standplaats bij MFC de Korre te Breskens voor een promotieactie DELTA, op 18 februari 2022 (10.00 uur tot 13.00 uur), datum verzending besluit 26 januari 2022 (nummer 22.0000737);
 • Vergunning voor het innemen van een incidentele standplaats op het Ledelplein te Oostburg voor een promotieactie DELTA, op 18 februari 2022 (15.00 uur tot 18.00 uur), datum verzending besluit 26 januari 2022 (nummer 22.0000737);
 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op donderdag en zaterdag op de parking van Jumbo te Breskens voor de verkoop van vis en visproducten, met ingang van 1 januari 2022, datum verzending besluit 3 februari 2022 (nummer 22.0000915).

Overige vergunningen

 • Ontheffing o.g.v. art. 4:15c APV voor het gebruik van een metaaldetector voor de duur van 1 jaar (2022) binnen de gemeente Sluis, datum verzending besluit 19 januari 2022 (nummer 22.0000422);
 • Ontheffing o.g.v. art. 4:15c APV voor het gebruik van een metaaldetector voor de duur van 1 jaar (2022) binnen de gemeente Sluis, datum verzending besluit 19 januari 2022 (nummer 22.0000437);
 • Ontheffing o.g.v. art. 4:15c APV voor het gebruik van een metaaldetector voor de duur van 1 jaar (2022) binnen de gemeente Sluis, datum verzending besluit 19 januari 2022 (nummer 22.0000438).
 • Een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan Brouwerijstraat 16 te Oostburg, datum verzending besluit 26 januari 2022 (nummer 22.000735).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester / het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

R. Spit