Openbare bekendmakingen week 16 2022

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er 

 • een Informatieve raadsbijeenkomst is op dinsdag 26 april 2022 om 19.30 uur, met als onderwerp: stand van zaken opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen en
 • een besluitvormende raadsvergadering is op donderdag 28 april 2022 om 19.30 uur.

Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De vergaderingen zijn live te beluisteren op de website van onze gemeente. De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier, de heer mr. P. Claeijs, via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 20 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwen van een woning op het adres Golepoldersedijk 2 te Breskens.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het bouwen van een woning, op de locatie Golepoldersedijk 2 te Breskens.

U kunt de betreffende stukken van 21 april 2022 tot en met 2 juni 2022 (zes weken) op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.OgGolepldrdk2-ON01. Tegen dit besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepschrift indienen. 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. 
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure ‘Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid’. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke website.

Oostburg, 20 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan Slijkstraat 6 Groede

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Slijkstraat 6 Groede’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Slijkstraat 6 te Groede. Het plan ziet toe op het toekennen van de functieaanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 1a’ op het perceel Slijkstraat 6 te Groede.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Slijkstraat 6 Groede’ ligt met ingang van 21 april 2022 gedurende zes weken (tot en met 1 juni 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC). Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpslijkstrt6-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer W. van Leuven van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer W. van Leuven via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 20 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen ter openbare kennis dat door het plaatsen van een steiger rond de entree en de toren van de NH-Kerk aan het Kerkplein te Oostburg de doorgang aan de zijde van de Burg. Erasmusstraat en de Markt tijdelijk is afgesloten. Op het Kerkplein staan ondergrondse containers. Deze zijn nu alleen bereikbaar via de doorgang aan de zijde van de Markt. De toegang wordt echter beperkt door enkele parkeervakken. Om de doorgang voor de vuilophaaldienst in stand te houden is het hiervoor noodzakelijk om een parkeerverbod in te stellen op deze twee flankerende parkeervakken (tijdens de weekmarkt op woensdag geldt het parkeerverbod niet om zo voldoende ruimte te krijgen voor de opstelling van de verkoopwagens).
Het parkeerverbod wordt aangegeven door plaatsing van het verkeersbord E-01 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de betreffende parkeervakken.
De tijdelijke verkeersmaatregel wordt ingesteld o.g.v. van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 1990 (B.A.B.W. 1990). Dit besluit treedt in werking met ingang van heden tot eind april 2022.

Oostburg, 20 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften voor De Smaakmaker

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben op verzoek van De Smaakmaker maatwerkvoorschriften vastgesteld voor de inrichting gelegen aan de Markt 17 in Oostburg. Het besluit gaat over het lozen van afvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool zonder een vetafscheider en slibvangpunt.

U kunt de beschikking bekijken tot en met 31 mei 2022 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of bij het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 te Oostburg op maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 13:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur. Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 31 mei 2022 schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan. Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.
Wanneer u de stukken over deze beschikking wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De beschikking is geregistreerd onder nummer W-MWP210026 / 00292511.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Govaert F.

Op 23 maart 2022 hebben wij een melding ontvangen van Govaert F. gelegen aan de Rijksweg 6 in Breskens. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het uitbreiden van het bedrijf met een camping (25 plaatsen).
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220119.

Oostburg, 20 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Groeneweg Oost 1 te Schoondijke voor het legaliseren van de mestsilo en het realiseren van 5 verblijfsappartementen in de bestaande loods (OV-2022103);
 • 2e Zandstraat 3 te Breskens voor het bouwen van 9 recreatieappartementen (OV-2022104);
 • Oostburgsestraat ongenummerd te Zuidzande, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie T nummer 1741 voor het bouwen van een woning (OV-2022105);
 • Prinsestraat 46 te Cadzand voor het legaliseren van de aanpassingen aan de voorgevel en de dakkapel (OV-2022106);
 • Biezenstraat 8 te Eede voor het veranderen van het dak en gevels van de loods (OV-2022108);
 • Badhuisweg 6 te Cadzand voor het realiseren van een dakopbouw aan de voorzijde, het vernieuwen van de dakopbouw aan de achterzijde en het omzetten van de bestemming ‘volkstuin’ aan de achterzijde naar ‘tuin’ (OV-2022109);
 • Hoogstraat 82 te Sluis voor het uitbreiden van de woning (OV-2022110).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Torontostraat 8 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een bedrijfswoning, datum verzending besluit: 11-04-2022 (OV-2022001);
 • Zwaanstraat 25 te Eede voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor tijdens de verbouwing van de woning, datum verzending besluit: 11-04-2022 (OV-2022056);
 • Brieversstraat 70 te Eede voor het intern verbouwen van het kantoorpand tot medisch centrum en het maken van een doorgang op de eerste verdieping, datum verzending besluit: 13-04-2022 (OV-2022034);
 • Binnenweg 4 te Aardenburg voor het snoeien van ca. 13 monumentale eiken en het kappen van één zieke eik, datum verzending besluit: 13-04-2022 (OV-2022046);
 • Steenoven 1A te Breskens voor het plaatsen van een aanbouw aan de woning, datum verzending besluit: 13-04-2022 (OV-2022049).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Brugsevaart 6 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal van de opslag en lasloods, datum ontvangst: 08-11-2021 / datum acceptatie: 06-04-2022 (S2-2021137);
 • Krabbedijk 11 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal van de schuren, datum ontvangst: 28-03-2022 / datum acceptatie: 06-04-2022 (S2-2022043);
 • Draaibrug 74 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de loods, datum ontvangst: 05-04-2022 / datum acceptatie: 06-04-2022 (S2-2022044).

Oostburg, 20 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving ontwerp beschikking brandveilig gebruik (WABO)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure brandveilig gebruiken van het MFC op het adres Sint Bavostraat 30 te Aardenburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het multifunctioneel centrum op het adres Sint Bavostraat 30 te Aardenburg. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 april 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 20 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: plaatsen van een ooievaarsnest
Locatie: Walendijk 6 te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet een getekende planschadeovereenkomst hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 mei 2022.

Oostburg, 20 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

Overige vergunningen

 • een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan Burchtstraat 1 te Oostburg, datum verzending besluit 31 maart 2022 (nummer 22.0002609).
 • een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan Dorpstraat 5a te Retranchement te Oostburg, datum verzending besluit 31 maart 2022 (nummer 22.0002610).
 • een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan Brouwerijstraat 39 te Oostburg, datum verzending besluit 31 maart 2022 (nummer 22.0002611).
 • een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan Brouwerijstraat 5 te Oostburg, datum verzending besluit 31 maart 2022 (nummer 22.0002608).
 • een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling Veerhoeklaan 5B te Oostburg, datum verzending besluit 31 maart 2022 (nummer 22.0002607).
 • een vergunning o.g.v. art. 5:15 APV voor het venten met consumptie-ijs in diverse kernen en campings in de gemeente, datum verzending besluit 28 maart 2022 (nummer 22.0002557).
 • een ontheffing o.g.v. art. 5:47 voor het houden van viswedstrijden aan het strand van Groede, datum verzending besluit 7 april 2022 (nummer 22.00029030.

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 20 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
plv. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

R. Spit