Openbare bekendmakingen week 15 2022

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

  • Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 19 april 2022 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de commissiegriffier, mevr. mr. E.M.L. Pop, via 0117 – 457 340 of epop@gemeentesluis.nl. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst.
De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 13 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Boulevard de Wielingen 15 Cadzand'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Boulevard de Wielingen 15 Cadzand' binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpbouldewiel15cdz-VG01).

Oostburg, 13 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Evertsenlaan 21 – 34, Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Evertsenlaan 21 – 34, Breskens’ ter inzage wordt gelegd. In de Evertsenlaan, huisnummer 21 tot en met 34, te Breskens worden 12 woningen gerealiseerd. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 14 april 2022 gedurende zes weken (tot en met 25 mei 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpevertsenlaan2134-VO01).
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer W. van Leuven via telefoonnummer 140117.

Oostburg, 13 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Quarles van Uffordstraat 20 te Groede (realiseren vier grondgebonden woningen). Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, het Gemeenteblad en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 13 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging bestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Slijkstraat 6 te Groede en het plangebied van het bestemmingsplan ‘Slijkstraat 6 Groede’. Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 13 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Op 21 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van Caffarelli B.V., gelegen aan de Middenhavendam te Breskens. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het oprichten van een woontoren met met vijf commerciële ruimten en de realisatie van een gesloten bodemenergiesysteem. Deze inrichting is gelegen op een perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie EB, nummers 1628-1631, 1633-1636, 2372, 2604, 2605, 3241, 3244, 3245 en 3248.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210704 / 00292637.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Manneke A.

Op 14 februari 2022 hebben wij een melding ontvangen van Manneke A. gelegen aan de Langeweg 102 in Breskens. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over de huisverkoop vanuit een fruitwinkel en de huisvesting van seizoenarbeiders. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.  Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220073.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Ristorante Romagna

Op 30 maart 2022 hebben wij een melding ontvangen van Ristorante Romagna gelegen aan de Kaai 31 in Sluis. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het starten van een restaurant. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220128.

Oostburg, 13 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

  • Koninginnestraat 62 te IJzendijke voor het overdekken van de binnenplaats (OV-2022098);
  • Port Scaldis 23 101 te Breskens voor het overdekken van het dakterras (OV-2022099);
  • Badhuisweg 1K te Cadzand voor het mogelijk maken van recreatieve verhuur (OV-2022100);
  • Schoolstraat 3 te Hoofdplaat voor het verbouwen van de woning (OV-2022101);
  • Vogelenzang 31 te Breskens voor het vergroten en renoveren van de woning (OV-2022102).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

  • Veerhoeklaan 5A te Oostburg voor het plaatsen van een nieuw logo, datum verzending besluit: 04-04-2022 (OV-2022067);
  • Hoogstraat 70 te Sluis voor het bouwen van een loods en het herbouwen van de gevel, datum verzending besluit: 04-04-2022 (OV-2022068);
  • Sasput 13 te Schoondijke voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde, datum verzending besluit: 04-04-2022 (OV-2022069).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

  • Dorpsstraat 75 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 23-03-2022 / datum acceptatie: 30-03-2022 (S2-2022042).

Oostburg, 13 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: herbestemmen van het pand van kantoorfunctie naar een woonfunctie
Locatie: Kaai 16 te Aardenburg

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 mei 2022.

Oostburg, 13 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: verbouwen van de woning
Locatie: Marktplein 2 te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 mei 2022.

Oostburg, 13 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris