Openbare bekendmakingen week 14 2022

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 12 april 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is de heer R.P. Evers.

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de commissie-griffier mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 6 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwen van 16 garageboxen op het adres Molenveste 2 met toevoegingen G1 t/m G16 te IJzendijke

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor bouwen van 16 garageboxen op het adres Molenveste 2 met toevoegingen G1 t/m G16  te IJzendijke.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 april 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA in Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 6 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan Nieuwstraat 46a Sluis – Matthiasweg 2 Waterlandkerkje

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 22 maart 2022 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie M nummers 691, 692 en 1109 en het perceel kadastraal bekend gemeente Oostburg sectie O nummer 1563. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 7 april 2022 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 6 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Melding Activiteitenbesluit milieu van Veiligheidsregio Zeeland

Op 23 februari 2022 hebben wij een melding ontvangen van Veiligheidsregio Zeeland gelegen aan de Nieuwleusenerstraat 20 in Cadzand. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het veranderen van de activiteiten.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204632 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220087.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Visrokerij Quaars

Op 17 maart 2022 hebben wij een melding ontvangen van Visrokerij Quaars gelegen aan de Dokweg ong. (kadestraal sectie L, nummer 2481) te Breskens. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het starten van een visrokerij. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220112.

Oostburg, 6 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Akkerstraat 4 te Aardenburg voor het renoveren en vergroten van de woning (OV-2022084);
 • Grote Christoffelstraat 13 te Retranchement voor het plaatsen van een aanbouw (OV-2022085);
 • Baljuw Veltersweg ongenummerd te Oostburg, kadastraal bekend onder Oostburg sectie E nummer 3923 voor het plaatsen van een 6-tal stacaravans ten behoeve van  de tijdelijke opvang van vluchtelingen (OV-2022086);
 • Veerhoekdijk 1 te Oostburg voor het bouwen van een tuinhuis en berging (OV-2022088);
 • Langeweg 13 te Breskens voor het plaatsen van een overkapping (OV-2022090);
 • Biezenstraat 38 te Eede voor het bouwen van een woning (OV-2022091);
 • Rijksweg 14A te Breskens voor het plaatsen van een reclamezuil (OV-2022092);
 • Kruithuisstraat, kavel 4 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2022093);
 • Braamdijk 5 te Retranchement voor het realiseren van een aanbouw (OV-2022094);
 • Scheldestraat 1 te Cadzand voor het aanpassen van de brandscheidingen en het samenvoegen van appartementen (OV-2022095).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 6 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Lepelblad 42 te Nieuwvliet voor het vervangen van de bestaande aanbouw aan de woning, datum verzending besluit: 30-03-2022 (OV-2022008);
 • Spaanse Galeien 14 te Retranchement voor het plaatsen van een dakkapel, datum verzending besluit: 30-03-2022 (OV-2022028);
 • Sint Bavostraat 30 te Aardenburg voor het aanleggen van elektriciteitskabels ten behoeve van grootverbruik (OV-2022029).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 6 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwbesluit (Wabo) - Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Blekestraat 17 te Groede voor het slopen van het dak en de voorgevel van de woning, datum ontvangst: 01-03-2022 / datum acceptatie: 23-03-2022 (S2-2022025);
 • Koningin Julianastraat 27 te Hoofdplaat voor het slopen van de woning en opstallen, datum ontvangst: 10-03-2022 / datum acceptatie: 23-03-2022 (S2-2022037);
 • Gaternisseweg 1 te Schoondijke voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal van de schuur, datum ontvangst: 14-03-2022 / datum acceptatie: 23-03-2022 (S2-2022038);
 • P C Boutensstraat 13 te Waterlandkerkje voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal van het bijgebouw, datum ontvangst: 18-03-2022 / datum acceptatie: 25-03-2022 (S2-2022040).

Oostburg, 6 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Voor: wijzigen van de brandwerende compartimenten van de groepszorgwoning
 • Locatie: IJzendijkseweg 4 te Biervliet

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 mei 2022.

 • Voor: realiseren van een vodafone zendmast
 • Locatie: Torontostraat 6 te Waterlandkerkje

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 mei 2022.

 • Voor : realiseren van een Vodafone vakwerkmast
 • Locatie: Goedleven 1 te Waterlandkerkje

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste 16 mei 2022.

Oostburg, 6 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

Alcoholwet

 • Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening slijtersbedrijf, Kaai 12 te Sluis, datum verzending besluit: 17 maart 2022 (22.00002268);
 • Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Zuidzandseweg 4 te Cadzand, datum verzending besluit: 25 maart 2022 (22.00002517);
 • Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Groote Markt 17 te Sluis, datum verzending besluit: 25 maart 2022 (22.00002521);
 • Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Oranjedijk 1b te Waterlandkerkje, datum verzending besluit: 25 maart 2022 (22.00002523);
 • Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Walendijk 7 te Breskens, datum verzending besluit: 25 maart 2022 (22.00002526);

Exploitatievergunning

 • Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Zuidzandseweg 4 te Cadzand, datum verzending besluit: 25 maart 2022 (22.0002518);
 • Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Groote Markt 17 te Sluis, datum verzending besluit: 25 maart 2022 (22.0002520);
 • Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Oranjedijk 1b te Waterlandkerkje, datum verzending besluit: 25 maart 2022 (22.0002522);
 • Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Walendijk 7 te Breskens, datum verzending besluit: 25 maart 2022 (22.0002525);

Standplaatsvergunning

 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op donderdag op de parking van Jumbo te Oostburg voor de verkoop van koffie- en theespecialiteiten en kwaliteit koffie espressobonen, met ingang van 1 maart 2022, datum verzending besluit 17 maart 2022 (nummer 22.00002272).
 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op dinsdag op de parking van Jumbo te Breskens voor de verkoop van koffie- en theespecialiteiten en kwaliteit koffie espressobonen, met ingang van 1 maart 2022, datum verzending besluit 17 maart 2022  (nummer 22.0002273).

Overige vergunningen

 • Een vergunning op grond van de Wet op Kansspelen voor een loterij ten bate van de Visserijfeesten Breskens, datum verzending besluit 25 maart 2022 (nummer 22.0002519).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 6 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

R. Spit