Openbare bekendmakingen week 21 2022

Vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel:

 • Tienhonderdse Middenweg 2 te Cadzand (realiseren landgoed met tien woningen).

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 25 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Quarles van Uffordstraat 20 Groede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage wordt gelegd:

 • Het ontwerpbestemmingsplan ‘Quarles van Uffordstraat 20 Groede’;
 • Een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het realiseren van vier grondgebonden woningen op het perceel Quarles van Uffordstraat 20 te Groede.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het realiseren van vier grondgebonden woningen en de bijbehorende voorzieningen.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 14 april 2020 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze ontwikkeling. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 26 mei 2022 gedurende zes weken (tot en met 6 juli 2022 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Daarnaast kan het volledige ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpqvufstr20-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons voor het bestemmingsplan en de heer L. de Rooij voor de omgevingsvergunning van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad op de volgende wijzen:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons of de heer L. de Rooij van de afdeling Externe Dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Maak daarbij zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerp besluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan, ontwerpvergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website en/of e-mail kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Oostburg, 25 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving zesde herziening Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen

Vaststelling Nota bodembeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Sluis op 28 april 2022 heeft besloten tot het ongewijzigd vaststellen van een herziening van de Nota bodembeheer van de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen.

De herziening Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen

Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader (generiek) en geeft daarnaast ook de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal beleid voor grondverzet vast te stellen (gebiedsspecifiek). Er wordt hierbij gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder primaire grondstoffen nodig zijn.

Sluis vormt al sinds 2010 samen met de regiogemeenten Hulst en Terneuzen één gezamenlijk bodembeheergebied. De drie gemeenten hebben daardoor ook één gezamenlijke Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast beschikt elke gemeente over een actuele bodemkwaliteitskaart en -functiekaart van het eigen grondgebied. Deze set documenten vormt het vigerende regionale bodembeleid dat destijds door alle drie de gemeenteraden is vastgesteld. De Nota bodembeheer is het beleidsdocument waarin de lokale regels zijn vastgelegd voor de wijze waarop in het beheergebied met grondstromen moet worden omgegaan.

De thans vastgestelde herziening van de Nota bodembeheer heeft beleidsmatig enkel betrekking op het grondgebied van Sluis en is op 29 maart 2022 vastgesteld door het College en op 28 april 2022, ingevolge het daartoe in het Besluit bepaalde, door de gemeenteraad van de gemeente Sluis. Doordat er na het ter inzage leggen van de voorgenomen herziening en vóór de definitieve vaststelling daarvan een aantal herzieningen zijn geweest binnen het generieke kader, zoals de verplichte actualisatie eens in de 5 jaar, is de definitieve herziening waaraan het gebiedsspecifiek beleid is toegevoegd de 6e herziening van de Nota bodembeheer. Aan de 6e herziening Nota bodembeheer is voor Sluis gebiedsspecifiek beleid toegevoegd. Het gaat daarbij om de locatie Brugse Vaart te Oostburg. 

Inzagerecht

De vastgestelde herziening van de Nota bodembeheer kunt u van 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 tijdens openingsuren inzien bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Beroep en voorlopige voorzieningen

De beroepstermijn loopt van 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen een daartoe gestelde termijn een zienswijze in te dienen. Het beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 25 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Melding Activiteitenbesluit milieu van Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad B.V.

Op 22 januari 2021 hebben wij een melding ontvangen van Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad B.V. gelegen aan de Zeedijk 24 in Nieuwvliet. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het uitbreiden van een centrumgebouw en vakantiepark voor de locatie gelegen aan de Zeedijk 24 in Nieuwvliet.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210062.

Melding Activiteitenbesluit milieu van melkveebedrijf Van den Corput

Op 13 mei 2022 hebben wij een melding ontvangen van melkveebedrijf Van den Corput gelegen aan de Lange Heerenstraat 56 in Schoondijke. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over een tijdelijke opslag van vaste meststoffen.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220201.

Oostburg, 25 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Ligtvoetsweg 1 te Sint Kruis voor het geheel vernieuwen van de garage (OV-2022141);
 • Oesterput 6 te Hoofdplaat voor het aanpassen en isoleren van het dak van de woning (OV-2022142);
 • Provincialeweg / Terhofstededijk te Zuidzande voor het kappen van 7 populieren (OV-2022143);
 • Sint Bavodijk te Nieuwvliet voor het kappen van 38 essen (OV-2022144);
 • Kruisweg / Slijkplaat te Hoofdplaat voor het kappen van 55 populieren (OV-2022145);
 • Busschieterstraat 2 te Aardenburg voor het herbouwen en renoveren van de garage/hobbyruimte (OV-2022146);
 • Ellenstraat 16 te Groede voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (OV-2022147);
 • Walplein te IJzendijke voor het bouwen van 10 seniorenwoningen (OV-2022148);
 • Oude Kerkstraat 11 te Sluis voor het vervangen van de bestaande entreepui (OV-2022149);
 • Kamerikstraat te Zuidzande voor het bouwen van 4 hat-woningen (OV-2022150);
 • Lange Strinkweg te Cadzand voor het aanleggen van elektriciteitskabels ( OV-2022151);
 • Molenstraat 7 te Groede voor het verbouwen van de woning (OV-2022152);
 • Dorpsstraat 36 te Nieuwvliet voor het vergroten van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning (OV-2022153).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 25 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Oostweg 1 te Sint Kruis voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 17-05-2022 (OV-2022070);
 • Braamdijk 5 te Retranchement voor het realiseren van een aanbouw, datum verzending besluit: 17-05-2022 (OV-2022094);
 • Sluissedijk 1 te Zuidzande voor het vervangen van kozijnen; het kalleien van de gevels; het verwijderen van de dakkapel en het isoleren van de kap, datum verzending besluit: 17-05-2022 (OV-2022115);
 • Kruisdijk 5 en 5A te Groede voor het verbouwen van de garage tot een keuken en badkamer, datum verzending besluit: 18-05-2022 (OV-2022114).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak maken via het nummer: 0117 - 457000 of per e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 25 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwbesluit (WABO) - ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Biezenstraat 12 te Eede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de schuur, datum ontvangst: 25-04-2022 / datum acceptatie: 03-05-2022 (S2-2022054);
 • Hoogstraat 41 te Sluis voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 28-04-2022 / datum acceptatie: 03-05-2022 (S2-2022059).

Oostburg, 25 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgevingen verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Voor: herbestemmen van het restaurant en dit toe te voegen aan het hotel
  Locatie: Burchtstraat 20 te Oostburg
 • Voor: realiseren van een nieuw economische drager
  Locatie: Watervlietseweg 22 A te IJzendijke
 • Voor: ombouwen van een deel van de schuur naar een zorgboerderij
  Locatie: Westdijk 6 te IJzendijke

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 juli 2022.

Oostburg, 25 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris